BIO spotrebiteľ

Možnosti ochrany obojživelníkov

13.10.2006 00:33
Ochrana obojživelníkov je postavená na troch hlavných možnostiach - starostlivosť o existujúce biotopy, budovanie náhradných biotopov a ochrana obojživelníkov v čase migrácie.

Starostlivosť o existujúce biotopy

Starostlivosť je dôležitá hlavne pri menších vodných nádržiach, ktoré poskytujú vhodné podmienky nielen pre nakladenie vajíčok dospelými jedincami, ale predovšetkým pre úspešnú metamorfózu. Takéto nádrže je potrebné pravidelne čistiť od naneseného sedimentu, zhrnúť napadané lístie, príp. konáre z vodnej hladiny, čiastočne likvidovať premnoženú vodnú vegetáciu, príp. vyčistiť nádrž a jej okolie od odpadkov. Tieto práce by sa mali realizovať v mesiacoch august - september. Niekedy je potrebné preriediť pobrežné náletové dreviny s cieľom presvetlenia nádrže.

Na najvýznamnejších lokalitách možno zabezpečiť aj právnu ochranu napr. vyhlásením za chránený areál, či prírodnú rezerváciu.

Menej vhodné lokality je možné čiastočne upraviť, čím sa zlepšia podmienky pre úspešné rozmnožovanie obojživelníkov. Úpravy sa týkajú predovšetkým brehov (napr. zošikmenie a zdrsnenie), dna (napr. prehĺbenie), príp. okolitej vegetácie.

Budovanie náhradných biotopov

V oblastiach, kde boli v minulosti zlikvidované pre žaby vhodné vodné plochy, sa osvedčilo už vo viacerých prípadoch vybudovanie náhradných vodných nádrží. Ak chceme, aby bola výstavba umelej vodnej nádrže úspešná a účelná, musí spĺňať všetky požadované kritériá.

V závislosti od druhu je nutné, aby sa nádrž nebudovala v hustej zástavbe, čím sa znemožňuje voľný pohyb žiab v čase migrácie a nezanedbateľný je tu pre ne aj nedostatok vhodných úkrytov. Najlepšie je vybrať miesto na okraji lesa či iného súvislého vyššieho a plošne dostatočne veľkého vegetačného porastu. V každom prípade ide o stavebný zásah, ktorý si vyžaduje príslušné úradné povolenia a schválenia. Často sme svedkami toho, že napr. obyvatelia sídliska v dobrom úmysle vybudujú pred domom menšie jazierko. V najbližšom jarnom období potom nie sú schopní uchrániť žaby, ktoré sa do jazierka nasťahujú, pred ich zabíjaním niektorými deťmi či nájomníkmi, ktorých ruší nočné kŕkanie. Veľká časť žiab v takomto prípade končí aj pod kolesami áut.

Ako sme už uviedli, v závislosti od druhu, sú v menšej či väčšej miere žaby závislé na vode a samozrejme na jej kvalite. Často býva voda znečistená rôznymi cudzorodými chemickými látkami, ktoré sa do nej dostávajú ako produkty ľudskej činnosti. Tieto spôsobujú zmenu pH vody, zvyšovanie obsahu ťažkých kovov a ďalšie zmeny, ktoré môžu vo výraznejšej miere ovplyvniť vývin žiab. Vybudovaniu vodnej nádrže by teda mala predchádzať čo najpresnejšia chemická analýza vody, ktorá bude nádrž zásobovať a zváženie rizika jej možného znečistenia v budúcnosti zhodnotením okolitých potenciálnych zdrojov znečistenia.

Jedným z dôležitých parametrov je sklon brehov. Vysoké a strmé brehy znemožňujú žabám vchádzať a predovšetkým vychádzať z nádrže. Pokiaľ túto podmienku nemožno splniť po celom jej obvode, zvolíme šikmý breh aspoň na dvoch - troch miestach, aby nepredstavoval breh pre žaby, idúce z vody, neprekonateľnú bariéru. V závislosti od druhu treba brať do úvahy aj možnosť osvitu nádrže slnkom. Niektoré druhy (napr. ropucha obyčajná) nemajú v tomto smere zvláštne nároky. Sú však aj žaby, pre ktoré je dopad slnečného svetla na vodnú hladinu nevyhnutnou podmienkou. Sú to napr. rosnička zelená, ropucha zelená a skokan zelený. Významná je aj hĺbka vody. Hlbšiu vodu (40 cm a viac) vyhľadávajú napr. skokan zelený a ropucha obyčajná. Vyslovene plytkú vodu (iba niekoľko cm) obývajú kunky. V období larválneho vývinu jedincov je dôležitá prítomnosť vodnej vegetácie. Táto plní dve dôležité úlohy. Zabezpečuje úkryt pre všetky vývinové štádiá žiab a na jar aj možnosť prichytenia vajíčok. Pre zimovanie žiab je dôležitý aj typ pôdneho substrátu brehov a dna nádrže. Mal by svojím charakterom umožňovať žabám pomerne ľahké zahrabanie sa.

Ochrana v čase migrácie

Počas migrácií žiab dochádza veľmi často k ich usmrcovaniu na cestách. Najúčinnejším riešením by bolo úplné vylúčenie dopravy na kritických úsekoch, čím by sa úhynom zabránilo. Nakoľko to však na väčšine lokalít nie je možné, musíme pristúpiť k ďalším, alternatívnym, spôsobom ochrany migrujúcich žiab.

Jednou z možností, ako obmedziť množstvo usmrtených žiab, je umiestnenie dopravnej značky „Iné nebezpečenstvo“ v kombinácii s vysvetľujúcim textom a značkou obmedzujúcou rýchlosť automobilovej dopravy. V niektorých štátoch Európy je priamo dopravnými predpismi schválená značka s vyobrazením žaby. Pri nižšej rýchlosti sa môže vodič s väčšou pravdepodobnosťou vyhnúť migrujúcim jedincom na vozovke.

V prípade dobrého poznania zákonitostí migrácie na konkrétnej lokalite je možné ako núdzové a krátkodobé riešenie uplatniť priamy zber a prenos migrujúcich žiab cez vozovku. Toto opatrenie si nevyžaduje žiadne technické a finančné vybavenie, avšak je veľmi fyzicky náročné. Aby sa dosiahla požadovaná účinnosť, je potrebné zabezpečiť prenos žiab aj v nočných hodinách.

Zatiaľ asi najosvedčenejšou metódou je stavba zábran a následný prenos zozbieraných žiab cez vozovku. Ako zábrany môžu byť použité drevené dosky, pletivo natiahnuté medzi stĺpikmi alebo, na Slovensku najčastejšie používaná, plastová fólia. V každom prípade ide o znemožnenie vstupu žabám na vozovku a ich následnému usmrteniu automobilovou dopravou. Pri stavbe zábran je treba myslieť na nutnosť ich demontáže po ukončení migrácie. V prípade ich ponechania môže totiž dôjsť k veľkým stratám nielen na žabách, ale aj na iných živočíchoch.

Zábrany sa budujú na miestach s maximálnym množstvom tiahnúcich žiab cez vozovku, ktoré je potrebné vysledovať, alebo určiť podľa koncentrácie usmrtených žiab na vozovke. Po výstavbe zábran je potrebné v čase migrácie tieto úseky denne sledovať a zachytené žaby spoza zábran zbierať a prenášať cez cestu do najbližšej vodnej nádrže, do ktorej smerovali migrujúce jedince. Pre úspešný priebeh záchrannej akcie v budúcich rokoch je dôležitá, podľa vlastných možností, aj presná evidencia o prenesených jedincoch žiab. Je tak možné realizovať určité zmeny vedúce k zvýšeniu účinnosti zábran a presnejšie odhadnúť termín a dĺžku migrácie. Na niektorých lokalitách sa v určitých úsekoch tesne popri fólii zakopávajú do zeme vedrá, čím sa môže zvýšiť účinnosť zábran. V prípade, ak nie sú žaby z týchto vedier pravidelne vyberané, strácajú vedrá svoj význam.

Táto metóda si vyžaduje už aj určité, aj keď väčšinou len jednorázové, finančné náklady a zabezpečenie dostatočného množstva účastníkov. Zber a prenos žiab je potrebné vykonávať aj v nočných hodinách, ale predovšetkým v daždivom počasí, ktoré spôsobuje zvýšenie počtu migrujúcich jedincov.

Jednou z moderných, ale nepochybne finančne mimoriadne nákladných metód ochrany migrujúcich žiab, je aj budovanie podchodov pre žaby. Cieľom takýchto zariadení je úplne vylúčiť možnosť stretu žiab s automobilovou dopravou a zabezpečiť bezpečný prechod obojživelníkov, drobných cicavcov a ďalších druhov živočíchov na druhú stranu vozovky bez kontaktu s človekom. Podchody samotné však nestačia. Spolu s nimi je potrebné vybudovať navádzacie zariadenia (trvalé zábrany) na oboch stranách vozovky. Dôležitý je aj charakter terénu, ktorým cestná komunikácia prechádza. V prípade jeho nevhodnosti sa môžu finančné náklady na výstavbu podchodov mnohonásobne zvýšiť. Preto je najlepšie o realizácii podchodov uvažovať už pri samotnej stavbe či plánovanej rekonštrukcii vozovky.


Článok vyšiel v rámci seriálu Obojživelníky - ohrození obyvatelia vôd.

Hodnotenie: 75%, 4 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Možnosti ochrany ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií