BIO spotrebiteľ

Zásady starostlivosti o tečúce vody

11.10.2006 00:33
Zásady starostlivosti o tečúce vody a faktory ohrozujúce tečúce vody.

Faktory ohrozenia ekosystémov tečúcich vôd

 • výstavba vodných diel a úpravy (regulácie) tokov
 • znečisťovanie odpadovými vodami z priemyslu, sídiel, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 • odbery vody – týmto spôsobom sú ohrozené najmä niektoré menej vodnaté nížinné toky v teplejších poľnohospodárskych oblastiach, z ktorých sa priamo čerpá voda na závlahy. Je u nás bežnou praxou (a legislatíva to umožňuje), že drobní odberatelia čerpajú pre vlastnú potrebu vodu z takýchto vodných tokov celkom nekontrolovane bez toho, že by boli takéto odbery nejako evidované alebo limitované.

Zásady starostlivosti o tečúce vody

Rozlišujeme dva základné typy revitalizácie:
Revitalizácia prehradených a nevhodne upravených vodných tokov – pozostáva z nasledovných opatrení:
 • obnova kontinuity toku a zabezpečenie migrácie rýb likvidáciou priečnych prekážok v toku, resp. ich spriechodnením pre ichtyofaunu (obtokové kanály, funkčné rybochody),
 • umožnenie primeraného vinutia trasy (meandrovania) toku v súlade so súčasnými hydrologickými parametrami,
 • zabezpečenie tvarovej členitosti koryta, rôznorodosti dna a brehov, striedanie úsekov s pomalšie a rýchlejšie prúdiacou vodou, vytvorenie priehlbín a plytčín,
 • zníženie pozdĺžneho sklonu toku a spomalenie odtoku vody zväčšením dĺžky toku (prípadne drobnými technickými stavbami – nízkymi prahmi a stupňami),
 • zavodnenie a sprietočnenie reliktov pôvodného koryta toku,
 • obnovenie prepojenia toku s nivným priestorom a zabezpečenie komunikácie povrchovej vody v toku s podzemnou vodou (odstránením nepriepustného opevnenia brehov a koryta toku),
 • umožnenie periodického zaplavovania okolitých lužných lesov a lúčnych porastov (najmä počas zvýšených jarných prietokov),
 • obnova kontinuity toku a zabezpečenie migrácie rýb,
 • obnova prirodzených brehových porastov toku (výsadba brehových a sprievodných porastov s použitím autochtónnych druhov drevín podľa stanovištných podmienok, resp. umožnenie ich obnovy prirodzenou sukcesiou),
 • vytvorenie ochranných pásiem pozdĺž toku.

Revitalizácia znečistených tokov, zameraná na zlepšenie kvality vody v toku a na obnovu spoločenstiev vodných organizmov pozostáva z nasledovných opatrení:
 • zamedzenie znečisťovania tokov z bodových zdrojov znečistenia, akými sú vyústenia priemyselných a komunálnych odpadových vôd. Cieľ je možné dosiahnuť elimináciou zdrojov znečistenia alebo výstavbou čistiarní odpadových vôd,
 • zamedzenie znečisťovania tokov z plošných zdrojov znečistenia (splachy pôdy, hnojív, pesticídov a iných polutantov z okolitých poľnohospodárskych pozemkov) – napr. zriaďovaním infiltračných ochranných pásiem pozdĺž vodných tokov, zmenami spôsobov hospodárenia v povodí,
 • zvýšením samočistiacich schopností vodného toku (realizáciou opatrení uvedených pri prvom type revitalizácie).

Následky náhleho havarijného zhoršenia kvality vody v toku (napr. v dôsledku ropných alebo chemických havárií) možno čiastočne zmierniť preventívnymi opatreniami u potenciálnych pôvodcov a preventívnymi opatreniami na tokoch (zriadenie stabilných alebo mobilných norných stien, ktoré po inštalácii bránia ďalšiemu šíreniu znečistenia po toku a umožňujú jeho likvidáciu).

Súvisiaci článok:
Tečúce vody

Hodnotenie: 80%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Zásady starostlivosti o tečúce ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií