BIO spotrebiteľ

Možnosti separovania materiálov v škole

23.05.2007 08:22
 • Sklo – do kontajnera určeného na zber skla, do ktorého vhadzujeme sklo zbavené etikety, zátky, kovového uzáveru, kovových prúžkov okolo hrdla, kovových a plastových fólií. Medzi separované sklo nepatria: porcelán, sklo s drôtenou vložkou, zrkadlá, televízne obrazovky, žiarivky a výbojky. Ak si to recyklačný program vyžaduje, nezabudnite roztriediť sklo na farebné a biele.

 • Papier – do kontajnera určeného na zber papiera, do ktorého vhadzujeme novinový, knižný a písací papier, obálky, neznečistené papierové obaly a vrecúška z potravín, papierový odpad z domácnosti a kancelárie, kartónové krabice zbavené kovových spôn. Medzi separovaný papier nepatria: viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov, vína a ďalších nápojov, tvrdé väzby kníh, asfaltové papiere a lepenky, prieklepové papiere.

 • Textil – vzhľadom na súčasný stav zber textilu odporúčame iba v tom prípade, ak máte istého odberateľa zozbieraných starých handier. V prípade šatstva (musí byť čisté) je možné zorganizovať v priestoroch školy burzu šatstva, prípadne zbierku pre charitatívne a humanitné účely.

 • Plasty – ako prvý krok je potrebné zistiť, ktorý typ plastov a v akom množstve má odberateľa. Až na základe tohto prieskumu je možné organizovať zber plastov.

 • Kovy – najvhodnejší spôsob je zorganizovať zberový týždeň, počas ktorého sa v priestoroch školy zhromaždí staré železo, prípadne aj farebné kovy. Zbieranie hliníkových obalov z jogurtov a čokolád je problematické z hľadiska ich odberu. Vo väčšine prípadov zberne druhotných surovín nie sú ochotné prebrať túto surovinu. Dôvodom je hrúbka obalov, vďaka ktorej sa pri tavení hliníka obaly neroztavia, ale zhoria.

 • Akumulátory – skladovanie starých akumulátorov je v priestoroch školy neprípustné. Rovnako i manipulácia s nimi je obtiažna z dôvodu váhy akumulátora a obsahu žieravín. Preto odporúčame zber formou individuálneho odovzdania priamo v zbernom mieste – väčšinou na čerpacej stanici pohonných hmôt.

 • Jednočlánkové batérie – zhromažďovanie a skladovanie jednočlánkových batérií je možné len do hygienicky schválených zberných nádob (cena priemyselne vyrábanej certifikovanej nádoby na batérie je cca 3 000,- Sk). Takúto zbernú nádobu je vhodné umiestniť na viditeľné miesto a nechať žiakov samostatne vhadzovať použité batérie. Na bratislavských gymnáziách prebieha od školského roka 2000/2001 projekt „VOX LUCI“ zameraný na zber použitých batérií (Kontakt: Strom života, Pražská 11, 816 36 Bratislava, tel: 02/524 98 473, fax: 02/524 98 703, E – mail: kancelaria@ stromzivota.sk, kancelaria@ stromzivota.sk, www.stromzivota.sk)

 • Žiarivky – zhromažďovanie žiariviek a starých svetelných zdrojov je v priestoroch školy z bezpečnostných a hygienických dôvodov neprípustné. Zberom sa zaoberajú špecializované firmy, prípadne zberne druhotných surovín. Žiarivky však v každom prípade treba odnášať na miesto k tomu určené a nehádzať do kontajnera na zmesový odpad.

 • Pneumatiky – vzhľadom na charakter uvedeného odpadu je nereálne organizovať zber ojazdených pneumatík v priestoroch školy. Pneumatiky treba individuálne odovzdávať v pneuservisoch, alebo na miestach k tomu určených.

 • Lieky – v žiadnom prípade neodporúčame organizovať zber v priestoroch školy a vzhľadom na charakter liečiv je nebezpečné poverovať zberom starých liekov žiakov. Najvhodnejším riešením je oboznámiť žiakov o dôležitosti odovzdávať nepoužité liečivá do lekárne.

 • Bioodpad – bioodpad likvidujeme kompostovaním na školskom kompostovisku. Informácie o výrobe kompostoviska a kompostovaní Vám ochotne poskytne: Priatelia Zeme-SPZ, P.O.Box H-39, 040 01 Košice, tel./fax: 055 677 1677, www.priateliazeme.sk/spz

Hodnotenie: 80%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Možnosti separovania materiálov ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Odpad  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií