BIO spotrebiteľ

Invázne rastliny – nekonečný príbeh

26.11.2007 16:20
Prešla jar, leto a je tu jeseň. Migrujúce vtáctvo odlieta do teplých krajín. Invázne rastliny tu zostávajú. Hľadia na nás od potokov, riek, zo smetísk, železničných násypov, z tzv. hnedých zón, .... rozrastajú sa a spokojne sa vysmievajú našim zákonom, vyhláškam a inštitúciám, ktoré sú za ich likvidáciu zodpovedné.
Prešiel rok. Občianske združenie Tatry zaslalo listom z 21.8.2007 Obvodným úradom životného prostredia v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Naša žiadosť bola nasledovná: „Opis opatrení vykonaných Obvodným úradom životného prostredia v Liptovskom Mikuláši (Ružomberku) v roku 2007 na všetkých lokalitách zaznamenaných a podnetom odstúpených vášmu úradu OZ TATRY v roku 2006.“

OZ TATRY obdržalo odpoveď od Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku (č. OP 2007/1266-2 z 30.8.2007) a od Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši (A/2007/01596-002-AK z 3.9.2007).

V liste z Obvodného úradu životného prostredia v Ružomberku sa konštatuje:

„Obvodný úrad životného prostredia v Ružomberku:
 • Obdržal v roku 2006 deväť podnetov Občianskeho združenia TATRY, resp. pracovníka tejto organizácie Mateja Šiculiaka.
 • Požiadal listami č. OP 2006/736-1 z 12.5.2006 + OP 2006/736-2 z 7.6.2006 Krajský úrad životného prostredia v Žiline o usmernenie, aké činnosti (práce, materiál, doprava ...) zahrnúť do nákladov na odstránenie inváznych druhov rastlín, a ako tieto náklady vyčísliť a preplatiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, resp. osobám povereným odstránením. Usmernenie doteraz vydané nebolo.
 • Požiadal listom č. OP 2006/1583-2 z 21.11.2006 Krajský úrad životného prostredia v Žiline o vytvorenie osobitnej rozpočtovej kapitoly pre obvod Ružomberok na rok 2007, o vytvorení ktorej nemá tunajší úrad vedomosť.
 • Obvodný úrad životného prostredia môže ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nariadiť vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemkov na ktorých sa vyskytujú invázne druhy rastlín, vykonať na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu, opatrenia na ich odstránenie. V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode a krajine môže orgán ochrany prírody vykonať odstránenie na svoje náklady sám. Podľa § 8 ods. 3) zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie je obvodný úrad životného prostredia finančnými vzťahmi napojený na rozpočet krajského úradu životného prostredia, ktorý vo vzťahu k obvodnému úradu životného prostredia plní úlohu zriaďovateľa.“

V liste z Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši sa konštatuje:
 • Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši obdržal v roku 2006 dvanásť podnetov vo veci výskytu „ inváznych rastlín „ na území okresu Liptovský Mikuláš od OZ TATRY a od p. M. Šiculiaka ako pracovníka tejto organizácie. V daných podnetoch Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši preveroval vlastníctvo ako aj možného pôvodcu šírenia inváznych rastlín. Napriek tomu, že vlastníci predmetných pozemkov boli vo väčšine prípadov zistení, pôvodca šírenia nebol identifikovaný ani v jednom prípade.
 • Obvodný úrad životného prostredia môže ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 7 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny s účinnosťou od 01.01.2003 nariadiť vlastníkom ( správcom, nájomcom ) pozemkov, na ktorých sa vyskytujú invázne druhy rastlín, vykonať na náklady pôvodcu ich šírenia, ak je známy, inak na náklady štátu opatrenia na ich odstránenie. V prípade nebezpečenstva vzniku škodlivých následkov na prírode a krajine môže orgán ochrany prírody vykonať odstránenie na svoje náklady sám.
 • V spolupráci s ObÚŽP v Ružomberku sme žiadali Krajský úrad životného prostredia v Žiline o usmernenie, aké činnosti ( práce, materiál, doprava,... ) zahrnúť do nákladov na odstránenie inváznych druhov rastlín a ako tieto náklady vyčísliť a preplatiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi ) pozemku, resp. osobám povereným odstránením. Takéto usmernenie doteraz vydané nebolo.
 • Listom č.2006/696/Gs zo dňa 26.06.2006 Krajský úrad životného prostredia v Žiline požiadal MŽP SR v Bratislave o usmernenie v súvislosti s odstraňovaním inváznych druhov rastlín ( podľa § 8, ods.3 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie je obvodný úrad životného prostredia finančnými vzťahmi zapojený na rozpočet krajského úradu životného prostredia, ktorý vo vzťahu k obvodnému úradu životného prostredia plní funkciu zriaďovateľa ) aké činnosti ( práce, materiál, doprava,... ) zahrnúť do nákladov na odstránenie inváznych druhov rastlín a ako tieto náklady vyčísliť a preplatiť vlastníkovi ( správcovi, nájomcovi ) pozemku, resp. osobám povereným odstránením. Ani toto usmernenie podľa našich vedomostí dosiaľ vydané nebolo.
 • Problematika inváznych rastlín a možnosti riešenia (ničenia a zabráneniu ich šírenia ) bola v roku 2006 niekoľkokrát prerokovávaná aj na zasadaniach Krajskej enviromentálnej rady prednostu KÚŽP v Žiline s prednostami ObÚ ŽP Žilinského kraja.
 • Dňa 29.1.2007 bola na Obvodnom úrade životného prostredia v Liptovskom Mikuláši vykonaná kontrola Krajským úradom životného prostredia v Žiline vo veci preskúmania vybavovania podnetov na výskyt inváznych rastlín. Závery kontroly konštatovali, že pri vybavovaní podnetov vo veci inváznych rastlín nedošlo zo strany pracovníkov Obvodného úradu životného prostredia v Liptovskom Mikuláši k pochybeniu.
 • Na základe týchto skutočností nemôže Obvodný úrad životného prostredia v Liptovskom Mikuláši ďalej konať v danej veci, bez potrebných usmernení a rozpočtovej kapitoly Krajského úradu životného prostredia v Žiline a to napriek našej snahe o riešenie závažnej problematiky inváznych rastlín.

Zhrnutie je nasledovné:
Pavinič päťlistý
Pavinič päťlistý
 • Krajský úrad životného prostredia v Žiline nedokázal počas celého vegetačného obdobia vydať „usmernenie“ vo veci likvidácie inváznych druhov rastlín, ktoré požadovali Obvodné úrady životného prostredia v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši, a taktiež neinicioval vytvorenie, taktiež požadované, osobitnej rozpočtovej kapitoly pre riešenie danej problematiky.
 • Ten istý krajský úrad v danej veci kontroluje svoje organizačné zložky a počas kontroly konštatuje, že podnety sú vybavované v súlade so zákonom (poznámka autora: aj keď sa ich prostredníctvom nič nerieši, nakoľko úrad ktorý kontroluje nevydal „usmernenie“ vo veci likvidácie inváznych druhov rastlín a nevytvoril rozpočtovú kapitolu pre svoje podriadené organizačné zložky).
§ 327 Trestného zákona pritom hovorí, že marenie úlohy verejným činiteľom je skutok, pri ktorom „verejný činiteľ pri výkone svojej právomoci z nedbanlivosti zmarí splnenie dôležitej úlohy.“ Čo na to prokuratúra?

Hodnotenie: 86.6%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Invázne rastliny – nekonečný ...

  Re: Invázne rastliny – nekonečný príbeh

  Dobrý deň,

  Chcela by som sa opýtať či sa v danej veci niečo za tých 7 rokov zmenilo alebo to zostalo ležať ladom. Pracujem na diplomovej práci týkajúcej sa IDR v Tatranskom podhorí, tak ma to zaujíma. Ďakujem za odpveď.
  Simona   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Zelená politikaNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií