BIO spotrebiteľ

Ekologické poľnohospodárstvo ako liek na problémy spoločnej agrárnej politiky EÚ

25.01.2008 07:21
Európsky ekopoľnohospodársky kongres (European Organic Congress) na tému „Biopotraviny a ekologické poľnohospodárstvo budúcnosti vo svetle reformy spoločnej agrárnej politiky“ sa konal 4.-5.12.2007 v Bruseli.
Zúčastnilo sa ho takmer 300 zástupcov eko-poľnohospodárskeho hnutia a veľké množstvo predstaviteľov EÚ inštitúcií. Hlavným organizátorom akcie bola európska sekcia IFOAM - IFOAM EU Group, ktorá zastupuje 330 členských organizácií IFOAM (Medzinárodná federácia hnutia EP) z európskej dvadsaťsedmičky aj z pristupujúcich štátov. Európsky ekopoľnohospodársky kongres priniesol radu odporúčaní. Ich naplnenie by mohlo výrazne ovplyvniť budúcu agrárnu politiku Európy. Účastníci kongresu upozornili, že ekologické poľnohospodárstvo ako jediný produkčný systém spĺňa všetky kľúčové priority v aktuálnom hodnotení Spoločnej agrárnej politiky EÚ a jeho strategický význam v argárnej politike EÚ narastá.

Hlavnými výstupmi konferencie boli tieto požiadavky:

■ Aktualizácia Európskeho akčného plánu EP

Aj napriek tomu, že systém EP je efektívnym nástrojom trvalo udržateľného poľnohospodárskeho hospodárenia, jeho význam stále nie je chápaný v dostatočnej šírke. Súčasné znenie Akčného plánu EP neumožňuje v tejto podobe konzistentné riešenie niektorých vytýčených problematík. „Hlavné oblasti Akčného plánu Európskej komisie z roku 2004 sú buď realizované nedostatočne alebo úplne vynechávané,“ komentoval situáciu Marco Schlüter, riaditeľ kancelárie IFOAM EU Group.

■ Zvýšenie investícii do oblasti výskumu a vývoja EP

Účastníci žiadali zmenu postoja EÚ k investíciám do vedy a výskumu - objem investícií do výskumu EP nezodpovedá rastúcemu významu a podielu plôch EP z celkovej plochy poľnohospodárskej pôdy v Európe. Rozdielny prístup EÚ k financovaniu výskumu vychádza výrazne v prospech intenzívneho poľnohospodárstva a rozvoja biotechnológií (vrátane výskumu GMO) oproti projektom zameraným na rozvoj trvalo udržateľného hospodárenia. „Hoci napríklad v Taliansku zaberá z celkovej poľnohospodárskej pôdy až 7% pôda v EP, v rozpočte vedy a výskumu je približne len 1% investované do oblasti EP,“ upozornil na nepomer investícií Francis Blake, prezident IFOAM EU Group.

Poukázalo sa aj na nedostatočný výskum EP vo vzťahu ku klimatickým zmenám a ochrane biodiverzity a potrebu definovať skutočný prínos EP v týchto oblastiach. Bol zmienený problém obtiažneho financovania komplexných výskumných projektov EP a nedostatočnej aplikácie výsledkov výskumu do praxe. „Je potrebné lepšie zavádzať získané výsledky do bežnej poľnohospodárskej praxe. Iba tak sa ukáže, že EP nie je „starodávna primitívna“ metóda, ale vysoko efektívny poľnohospodársky systém s nízkymi energetickými vstupmi a výnosmi v najvyššej kvalite“, zdôraznil Urs Niggli, riaditeľ FiBL.

■ Nulová tolerancia kontaminácie GMO pre osivá a princíp „znečisťovateľ platí“

V problematike koexistencie GMO a EP bolo požadované striktné oddelené pestovanie GM plodín od plodín bežnej konvenčnej a eko-poľnohospodárskej produkcie. Finančné kompenzácie škôd v prípade kontaminácie majú byť hodnotené podľa princípu „znečisťovateľ platí“. Účastníci poukázali na potrebnú zmenu prístupu k legislatíve o GMO v prípade osív, kedy môže dôjsť kontamináciou k úplnému znehodnoteniu génových zdrojov odrôd špecifických pre EP, a tým k narušeniu celkovej integrity EP. Bolo opätovne kritizované povolené množstvo 0,9 % nezavinenej technickej kontaminácie GMO pre potraviny a krmivá, ako je to stanovené v novom Nariadení Rady pre EP, ktoré začne platiť od roku 2009. „EP je ako jediné z poľnohospodárskych systémov priamo existenčne ohrozené prítomnosťou GMO. Protest proti GMO by sa mal stať hlavnou prioritou hnutia,“ upozornil na ekonomické následky straty dôvery v biopotraviny poradca Európskeho parlamentu Hannes Lorenzen, podľa ktorého je akákoľvek koexistencia EP a GMO nereálna.

■ Dotácie na podporu rozvoja krajiny cielene k rozvoju EP

Časť dotácií určených pre rozvoj krajiny (PRV 2007-2013) by mala byť cielene zameraná na rozvoj EP, a to predovšetkým v regiónoch a krajinách s dosiaľ nízkou prioritou v oblasti podpory EP. Dotácie určené pre rozvoj krajiny sú jednotlivými štátmi veľmi rozdielne čerpané. V mnohých členských štátoch nedochádza k rozširovaniu výmery v systéme EP, niektoré štáty sa vďaka zle nastaveným dotačným podmienkam potýkajú s rozširovaním ekologicky obhospodarovanej plochy len za účelom špekulácií.


Popri výstupoch smerovaných k Európskej komisii boli definované požiadavky ku samotnému eko–poľnohospodárskemu hnutiu:

■ Udržanie integrity biopotravín vo vzťahu k ich základným hodnotám

Pojem biopotraviny musí byť chránený pred devalváciou spôsobenou masívnym rozširovaním trhu. Diskutovanými témami boli postoj hnutia k problematike leteckej dopravy biopotravín z tretích zemí vs. ich preukázateľný sociálny prínos pre krajinu výrobcu, taktiež nevyhnutnosť zjednotenia štandardov a jednotná interpretácia certifikačných postupov, či hrozba cenového a sociálneho dumpingu u veľkých obchodných reťazcov alebo vzdelávanie spotrebiteľov k zodpovednej voľbe vo vzťahu k životnému prostrediu.

■ Postoj k problematike pestovania energetických plodín

Súčasná nebývalá vysoká cena konvenčných komodít generovaná zvýšeným dopytom ázijských krajín, a ani boom produkcie energetických plodín na ornej pôde zatiaľ nepreukázali, že tieto sú pre rozvoj ekologického poľnohospodárstvo nebezpečenstvom. Postoj ekopoľnohospodárskeho hnutia k problematike energetických plodín však zatiaľ nie je vyhranený a musí byť v blízkej dobe definovaný. (áto téma bude predmetom odborných diskusií na Bioakademii, ktorá sa uskutoční v Lednici v dňoch 3.-5. septembra 2008.)

Podrobnejšie informácie nájdete na www.organic-congress-ifoameu.org.


Upravila redakcia BIOspotrebiteľa (Spracované z podkladov European Organic Congress – 4.-5.12.2007, Brusel, podľa správy Bioinstitut o.p.s., účastníka kongresu. BIOINSTITUT o.p.s. so sídlom v Olomouci bol založený v roku 2004 ako partnerská organizácia švajčiarskeho FiBL, výskumného ústavu pre EP. Hlavnou činnosťou Bioinstitutu je prenos vedeckých poznatkov a výskumov v oblasti EP do praxe, publikačná a osvetová činnosť v Českej republike a v krajinách strednej a východnej Európy. Je spolurealizátorom rady výskumných a osvetových projektov. Viac info: www.bioinstitut.cz. )





Hodnotenie: 80%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Diskusia: Ekologické poľnohospodárstvo ako liek na ...



  Pridať názor na článok





  BIO magazín

  Ekologické poľnohospodárstvo
  Ekologické poľnohospodárstvo - informácie, aktuálne udalosti, pozvánky na akcie, novinky v legislatíve, život na ekofarmách ...



  Najčítanejšie v rubrike



  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií