BIO spotrebiteľ

Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010
4. časť – Ochrana prírody

24.05.2010 06:17
4. okruhom dotazov je ochrana prírody, ktorú považujú CEA (Trenčín) aj CEPTA (Zvolen) za obraz vyspelosti, či zrelosti toho, ktorého národa. Slovenskom lomcujú veterné kalamity, ale aj kalamity zásahov v chránených územiach, napr. v používaní pesticídov v národných parkoch. Ochrana prírody je v súčasnosti v SR podmienená hospodárskym záujmom, čoho dôkazom bola aj navrhovaná zonácia Vysokých Tatier z dielne Ministerstva „životného“ prostredia, personálne kapacity v Štátnej ochrane prírody sa diktovali politickou loajalitou... Situácia v ochrane prírody v SR je v súčasnosti zlá, súkromní vlastníci pôdy nedostávajú od štátu náležité kompenzačné platby za ochranné režimy starostlivosti, nerieši sa ani výmena pozemkov za štátnu pôdu a tak je prírodné dedičstvo Slovenska, biodiverzita ekosystémov, v našej krajine vážne ohrozené.

Ak sa chcete ako volič/-ka o postojoch strán k dôležitým otázkam životného prostredia a spoločnosti dozvedieť viac, sledujte náš predvolebný seriál... Nie všetky kandidujúce strany využili možnosť predstaviť bližšie svoje programy prostredníctvom Envirodotazníka , čo je ale tiež odpoveď a vyjadrenie (ne)záujmu o eko-voliča :-(

Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy rozoslali 4. mája všetkým kandidujúcim politickým stranám do volieb do Národnej rady SR 2010 ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami.

Poradie zverejnených odpovedí strán zodpovedá času ich dodania: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Európska demokratická strana a Strana demokratickej ľavice. Odpovede uverejňujeme v podobe, v akej sme ich obdržali, teda aj bez jazykovej korektúry.

Okrem zverejnených odpovedí prišli všeobecné odpovede (nekonkrétne na konkrétne položené otázky), príp. odpovede s odkazom na volebné programy strany od týchto strán: AZEN – Aliancia za Európu národov, SMER – Sociálna demokracia, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Zaslané volebné programy žiaľ nedávajú uspokojivé odpovede na väčšinu otázok položených v ENVIRODOTAZNÍKU. Zvyšné kandidujúce politické strany nereagovali vôbec.

Všetky politické strany mali rovnaké podmienky – čas doručenia i priestor pre vyjadrenie názoru (500 znakov na každú tému).. V prípadoch, kedy odpovede presiahli 500 znakov (+ koniec vety), je v článku uverejnená len časť odpovede – zvyšok sa zobrazí po kliknutí na „dokončenie“.

Odpovede jednotlivých politických strán na 13 tematických okruhov budú postupne zverejňované na stránkach www.biospotrebitel.sk (premiérovo vždy nepárne tématické okruhy), www.cepta.sk (premiérovo vždy párne tématické okruhy) a www.ekoforum.sk. Celkový prehľad všetkých odpovedí (vo verzii na stiahnutie) napokon zverejníme na záver spolu s 13. okruhom. Začiatkom júna 2010 budú odpovede posúdené štatutármi organizácií zastrešených EKOFÓROM s konečným vyhodnotením a medializáciou v predvolebnom týždni.

Kontakty:
Oz CEA, Mgr. Richard Medal; medal@changenet.sk
Oz CEPTA, Ing. Daniel Lešinský, PhD; lesinsky@changenet.sk, 0905581076

4. OCHRANA PRÍRODY

Podporíte ochranu prírody v chránených územiach bez výnimky ako nadradenú prioritu voči akýmkoľvek iným činnostiam? Prečo, ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Presadzujeme princíp neznižovania ochrany životného prostredia. Ochrana životného prostredia sa veľmi často dostáva do priameho konfliktu so záujmami hospodárskych rezortov. Pre spravodlivé riešenie týchto konfliktov a pre ochranu životného prostredia je nevyhnutná samostatná existencia Ministerstva životného prostredia SR. Zabezpečíme najprv dôkladné vyšetrenie škandálov na tomto ministerstve, a potom obnovenie jeho dôveryhodnosti.

Sloboda a solidarita (SaS):

Áno. SaS súhlasí s ochranou európskej siete CHU, ako základnej územnej ekostabilizačnej kostry Slovenska a nepodporí investície, ktoré by na úkor krátkodobého zisku spôsobili trvalé ujmy na životnom prostredí. Navrhujeme úpravu zákona EIA tak, aby v prípade preukázania negatívneho vplyvu navrhovanej činnosti alebo strategického dokumentu na CHU bolo stanovisko ministerstva ŽP záväzné.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu ochrana prírody neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Prioritou EDS je prijatie komplexnej politiky Slovenska pre oblasť životného prostredia na najbližších 20 – 30 rokov. V ucelenom materiáli by sa mali riešiť zásadné otázky - napríklad koľko a akých elektrární je prípustné postaviť z hľadiska ochrany životného prostredia, malo by sa naformulovať aj stanovisko k ochrane národných parkov, k odstráneniu starých enviromentálnych záťaží. Doriešiť by sa mali aj otázky súvisiace s protipovodňovou ochranou či klimatickou politikou.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

V SDĽ si uvedomujeme, že od našej prírody priamo, či nepriamo závisí naša ekonomická a kultúrna úroveň. Presadíme založenie zelenej tripartity zloženej zo zástupcov štátu, ochranárov a vlastníkov pozemkov. Zabezpečíme zmysluplne vymedzenie bezzásahových chránených územia s najvyšším stupňom ochrany prírody, kde bude ochrana prírody nadradená na všetky ostatné záujmy.

Vyriešite v najbližších 4 rokoch kompenzácie súkromných vlastníkov v chránených územiach? Ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Áno. Kompenzácia súkromným vlastníkom je jedným zo základných predpokladov korektných vzťahov. Najreálnejším spôsobom je prenájom majetku užívateľovi, ktorý ho užíva.

Sloboda a solidarita (SaS):

Nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Sme za aktívu ochranu prírody, čo znamená, že vlastníkom vytvoríme možnosť užívať svoj majetok aj v chránených územiach a vykonávať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo aj v chránených územiach , a to v súlade s Programom starostlivosti pre konkrétne chránené územie. Tým sa zminimalizujú nároky na priame finančné náhrady.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu ochrana prírody neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Prijatím zákonnej normy, ktorá by umožňovala výmenu lesov a pozemkov súkromných vlastníkoch na chránených územiach za pozemky a lesy vo vlastníctve štátnych lesov mimo chráneného územia. Podľa doterajších postupov v tejto problematike je zrejmé, že nikdy nedôjde k dohode medzi súkromným vlastníkom, ktorý chce lesy hospodársky využívať, resp. prijímať náhradu za tieto pozemky a štátom, resp. ochranármi, pre ktorých je ochrana prírody prvoradá kvôli zachovaniu prírodného dedičstva pre nasledujúce generácie.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

V prípade súkromných vlastníkov pozemkov v CHÚ budeme presadzovať ich vykúpenie, výmenu za štátne pozemky, resp. primeranú kompenzáciu súkromných vlastníkov za strpenie obmedzení z titulu ochrany prírody.

Budete presadzovať sanáciu území (ťažba kalamitného dreva) v 5. stupni ochrany prírody, napríklad zásahy proti lykožrútovej kalamite v najprísnejšie chránených zónach Tatranského národného parku, či Zadnej Poľany? Ako sa staviate k problematike zásahov v územiach s 5.stupňom ochrany prírody?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Presadzujeme princíp zodpovednosti príslušných odborných inštitúcií za svoje rozhodnutia. Hoci od prírodnej katastrofy vo Vysokých Tatrách uplynulo už viac ako šesť rokov, obnova Tatier stagnuje. Jedným z dôvodov je rozhodnutie súčasnej vlády zrušiť Výbor pre Vysoké Tatry, ktorý mal po víchrici obnovu Tatier na starosti. My obnovíme nielen fungovanie tohto výboru, ale najmä vytvoríme podmienky pre obnovu samotných Vysokých Tatier. Jasne ustanovíme aj bezzásahové zóny, do ktorých nebudú môcť vstupovať stavebníci. Naštartujeme obnovu Vysokých Tatier, ale hlavné slovo v nej nebudú mať developeri.

Sloboda a solidarita (SaS):

Nie. Územia s 5. stupňom ochrany sú lokality, kde majú zásady a princípy ochrany prírody prednosť pred zásahom človeka do prírodných procesov. Premnoženie niektorého druhu signalizuje narušenie prirodzenej rovnováhy v prírode Správne vyhlásené a manažované územia s 5. stupňom ochrany by mali mať taký rozsah a biologickú stabilitu, aby boli schopné samovoľnej regenerácie bez zásahu človeka. Z toho dôvodu je SaS proti ťažbe kalamitného dreva v 5. stupni ochrany prírody.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu ochrana prírody neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

EDS je proti zásahom v najprísnejšie chránených zónach národných parkov.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Nie, v územiach s 5. stupňom ochrany nebudeme podporovať sanáciu kalamitných porastov. V 5. stupni ochrany, budeme presadzovať prirodzené obnovné procesy, ktoré budú zaručovať prirodzené a stabilnejšie lesné porasty so širším zastúpením biodiverzity. Dôraz budeme klásť na zabezpečenie ochranných zón v okolí kalamitísk, aby sa kalamita nerozširovala z chránených území do hospodárskych lesov.

5. diel nášho predvolebného seriálu (ekonomika) má premiéru 24. mája 2010 na stránke www.biospotrebitel.sk, nasledujúci deň bude publikovaný aj na www.cepta.sk.


Hodnotenie: 80%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010


    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Zelená politika    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií