BIO spotrebiteľ

Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010
10. časť – Školstvo

30.05.2010 07:05
Akí sú absolventi nášho školského systému? Akí by mohli byť? Je vzdelanie prioritou spoločnosti? Je súčasný slovenský školský systém nastavený na aktuálne potreby jednotlivca aj spoločnosti? Niektoré z týchto nástojčivých otázok sme načali v 10. dieli nášho ENVIRODOTAZNÍKA. Ako odpovedali kandidujúce politické strany pred voľbami do NR SR 2010 – čítajte ďalej...

Ak sa chcete ako volič/-ka o postojoch strán k dôležitým otázkam životného prostredia a spoločnosti dozvedieť viac, sledujte náš predvolebný seriál... Nie všetky kandidujúce strany využili možnosť predstaviť bližšie svoje programy prostredníctvom Envirodotazníka , čo je ale tiež odpoveď a vyjadrenie (ne)záujmu o eko-voliča :-(

Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy rozoslali 4. mája všetkým kandidujúcim politickým stranám do volieb do Národnej rady SR 2010 ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami.

Poradie zverejnených odpovedí strán zodpovedá času ich dodania: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Európska demokratická strana a Strana demokratickej ľavice. Odpovede uverejňujeme v podobe, v akej sme ich obdržali, teda aj bez jazykovej korektúry.

Okrem zverejnených odpovedí prišli všeobecné odpovede (nekonkrétne na konkrétne položené otázky), príp. odpovede s odkazom na volebné programy strany od týchto strán: AZEN – Aliancia za Európu národov, SMER – Sociálna demokracia, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Zaslané volebné programy žiaľ nedávajú uspokojivé odpovede na väčšinu otázok položených v ENVIRODOTAZNÍKU. Zvyšné kandidujúce politické strany nereagovali vôbec.

Všetky politické strany mali rovnaké podmienky – čas doručenia i priestor pre vyjadrenie názoru (500 znakov na každú tému).. V prípadoch, kedy odpovede presiahli 500 znakov (+ koniec vety), je v článku uverejnená len časť odpovede – zvyšok sa zobrazí po kliknutí na „dokončenie“.

Odpovede jednotlivých politických strán na 13 tematických okruhov budú postupne zverejňované na stránkach www.biospotrebitel.sk (premiérovo vždy nepárne tématické okruhy), www.cepta.sk (premiérovo vždy párne tématické okruhy) a www.ekoforum.sk. Celkový prehľad všetkých odpovedí (vo verzii na stiahnutie) napokon zverejníme na záver spolu s 13. okruhom. Začiatkom júna 2010 budú odpovede posúdené štatutármi organizácií zastrešených EKOFÓROM s konečným vyhodnotením a medializáciou v predvolebnom týždni.

Kontakty:
Oz CEA, Mgr. Richard Medal; medal@changenet.sk
Oz CEPTA, Ing. Daniel Lešinský, PhD; lesinsky@changenet.sk, 0905581076

10. ŠKOLSTVO

Vytvoríte rovnaké podmienky pre fungovanie štátnych, súkromných aj cirkevných škôl? Ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu školstvo neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

Áno. Vytvoríme rovnaké podmienky pre fungovanie štátnych, súkromných a cirkevných škôl. Zabezpečíme to zmenou zákonov a vyhlášok, ktoré dnes zakotvujú nerovnoprávnosť alebo ju umožňujú. Zároveň prevedieme financovanie všetkých škôl a školských zariadení priamo pod ministerstvo školstva a z kapitoly ministerstva školstva, čím sa odstránia regionálne anomálie a nespravodlivosť.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu školstvo neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Verejné, štátne, súkromné a cirkevné školy musia mať jednoznačne rovné postavenie. Ak už štátna moc súhlasí s ich vznikom, musí potom k týmto školám pristupovať bez akéhokoľvek náznaku diskriminácie. V prípade tvorby nových pravidiel i uplatňovaní existujúcich musí byť na školy rovnaký meter v právach i povinnostiach. Rozdiely, napr. vo financovaní škôl, sa potom môžu odvíjať od kvalitatívnych ukazovateľov, motivujúcich školy v tom, aby sa od seba odlišovali.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Začnime od začiatku. Materské škôlky musí štát poskytovať zadarmo. Na základných školách okrem iného zvýšime rozsah mimoškolských aktivít , ktoré sú často jediným miestom organizovanej zábavy pre deti a mládež. Na stredných školách – zvýšime orientáciu na technické zameranie (strojárstvo, stavebníctvo, chémia). Prioritou je obnova stredného odborného školstva. Vysokým školám je potrebné vytvárať tradíciu a podmienky, aby mali čas na vytvorenie si reputácie, etického a morálneho kreditu.

Podporíte v školstve také hodnoty, ako kritické myslenie, systémové myslenie (chápanie súvislostí, príčina – následok), úcta k životu, aktívne občianstvo/občianska zodpovednosť, obhajoba vlastného názoru, úcta k názorom druhých, dobrovoľná skromnosť ...? Ak áno, ako?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu školstvo neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

SaS má záujem zminimalizovať interferenciu štátu do fungovania škôl. Zabezpečíme národné merania v 3.,6 a 9. roku povinnej školskej dochádzky a v polovici stredoškolského štúdia. Zároveň zavedieme autoevaluáciu škôl a externé hodnotenie kvality škôl. Zjednodušíme školské vzdelávacie programy a obmedzíme ich na definovanie cieľov, ktoré musí škola naplniť. Všetko ostatné si škola bude definovať v školskom vzdelávacom programe. Hodláme do štátnych vzdelávacích programov vniesť princípy „žiakom centrovaného vzdelávania“ v súlade s bolonským procesom. Zabezpečíme, aby Metodicko pedagogické centrum plnilo úlohy v oblasti podpory prechodu z „učiteľom centrovaného vzdelávania“ na „žiakom centrované vzdelávanie“.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu školstvo neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Jednoznačne áno. Nízka materiálno-technická úroveň vybavenosti škôl dnes nie je jediným limitujúcim faktorom. Napriek tomu, že štruktúra národného hospodárstva sa zmenila, nekriticky produkujeme absolventov neperspektívnych študijných odborov. Nepodporujeme internacionalizáciu vysokoškolského vzdelávania, len ju deklarujeme. Materiálno-technické zaostávanie slovenských VŠ za svetom je nepochybne limitujúce, nie je však jedinou príčinou súčasného stavu slov. VŠ, ako to máme tendenciu prezentovať. Ak sa nezmení prístup ľudí, pôsobiacich v oblasti správy VŠ, nepomôže kvalitatívnemu zlepšeniu úrovne VŠ ani moderná vysokoškolská infraštruktúra.

(dokončenie)

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

Podporíte rozvoj programu zelených škôl (www.zelenaskola.sk) na slovenských školách? Ak áno, ako konkrétne?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

strana na otázky z okruhu školstvo neodpovedala

Sloboda a solidarita (SaS):

Súčasťou štátneho vzdelávacieho programu by mali byť aj mnohé zručnosti a kompetencie obsiahnuté v projekte zelená škola. Necháme na jednotlivých školách, do akej hĺbky a akými cestami budú v rámci svojho školského vzdelávacieho programu dané zručnosti a kompetencie realizovať. Zabezpečíme spravodlivý prístup Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica k transparentnej súťaži, ak sa z verejných zdrojov alebo zo zdrojov EU rozhodne MŠ SR podporiť projekty environmentálnej výchovy a vzdelávania.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

strana na otázky z okruhu školstvo neodpovedala

Európska demokratická strana (EDS):

Určite áno. Viesť najmladšiu generáciu k environmentálnym hodnotám, úcte k životnému prostrediu a vo všeobecnosti voči svetu okolo seba je priam strategické. Environmentálna výchova je práve jedným z tých progresívnych didaktických prístupov, ktoré budeme plne podporovať a ďalej rozvíjať.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

viď odpoveď na 1. otázku

11. diel nášho predvolebného seriálu (zdravotníctvo) má premiéru 30. mája 2010 na stránke www.biospotrebitel.sk, nasledujúci deň bude publikovaný aj na www.cepta.sk.


Hodnotenie: 79.6%, 180 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010


    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Zelená politika    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií