BIO spotrebiteľ

Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010
12. časť – Elektronizácia spoločnosti

01.06.2010 06:31
V 12. časti nášho predlobeného potazníka sa pýtame na využitie informačných technológií v prospech občanov a v zmysle zjednodušenia výkonu štátnej správy, ale aj v zmysle využitia možnosti volieb cez Internet. Doplnková otázka odkrýva názory kandidujúcich politických strán na problematiku počtu štátnych úradníkov.

Ak sa chcete ako volič/-ka o postojoch strán k dôležitým otázkam životného prostredia a spoločnosti dozvedieť viac, sledujte náš predvolebný seriál... Nie všetky kandidujúce strany využili možnosť predstaviť bližšie svoje programy prostredníctvom Envirodotazníka , čo je ale tiež odpoveď a vyjadrenie (ne)záujmu o eko-voliča :-(

Občianske združenia CEA – Centrum environmentálnych aktivít a CEPTA – Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy rozoslali 4. mája všetkým kandidujúcim politickým stranám do volieb do Národnej rady SR 2010 ENVIRO-DOTAZNÍK s 13 oblasťami.

Poradie zverejnených odpovedí strán zodpovedá času ich dodania: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Sloboda a solidarita, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Európska demokratická strana a Strana demokratickej ľavice. Odpovede uverejňujeme v podobe, v akej sme ich obdržali, teda aj bez jazykovej korektúry.

Okrem zverejnených odpovedí prišli všeobecné odpovede (nekonkrétne na konkrétne položené otázky), príp. odpovede s odkazom na volebné programy strany od týchto strán: AZEN – Aliancia za Európu národov, SMER – Sociálna demokracia, Združenie robotníkov Slovenska (ZRS). Zaslané volebné programy žiaľ nedávajú uspokojivé odpovede na väčšinu otázok položených v ENVIRODOTAZNÍKU. Zvyšné kandidujúce politické strany nereagovali vôbec.

Všetky politické strany mali rovnaké podmienky – čas doručenia i priestor pre vyjadrenie názoru (500 znakov na každú tému).. V prípadoch, kedy odpovede presiahli 500 znakov (+ koniec vety), je v článku uverejnená len časť odpovede – zvyšok sa zobrazí po kliknutí na „dokončenie“.

Odpovede jednotlivých politických strán na 13 tematických okruhov budú postupne zverejňované na stránkach www.biospotrebitel.sk (premiérovo vždy nepárne tématické okruhy), www.cepta.sk (premiérovo vždy párne tématické okruhy) a www.ekoforum.sk. Celkový prehľad všetkých odpovedí (vo verzii na stiahnutie) napokon zverejníme na záver spolu s 13. okruhom. Začiatkom júna 2010 budú odpovede posúdené štatutármi organizácií zastrešených EKOFÓROM s konečným vyhodnotením a medializáciou v predvolebnom týždni.

Kontakty:
Oz CEA, Mgr. Richard Medal; medal@changenet.sk
Oz CEPTA, Ing. Daniel Lešinský, PhD; lesinsky@changenet.sk, 0905581076

12. ELEKTRONIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Zavediete systém elektronických volieb (včítane referend cez Internet) do 2014? Prečo?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Áno. Urobíme všetky kroky pre to, aby bolo možné vo voľbách do parlamentu v roku 2014 voliť aj priamo z domu s využitím internetu. Zvýšime tým nielen pohodlie pre občanov vo volebný deň, ale súčasne aj zvýšime účasť občanov na voľbách, a tým posilníme demokraciu. Zavedieme a zlepšíme elektronické možnosti pri spolurozhodovaní občanov, ako elektronické referendum, elektronická petícia či elektronické pripomienkovanie materiálov.

Sloboda a solidarita (SaS):

Áno, SaS navrhuje sprehľadniť volebný systém. Zjednotiť podmienky všetkých volieb jedným zákonom. Umožniť voľby cez internet. Výhody: Ľahká dostupnosť, rýchlejšie vyhodnotenie a väčšia účasť na voľbách. Zavedeniu voľby cez internet bude musieť predchádzať dôsledná technická príprava, a preto určiť konkrétny rok zavedenia sa bude dať až po rozbehnutí celého projektu a analýze technického zabezpečenia.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

V zmysle Ústavy SR je volebné právo všeobecné, rovné, priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Naplnenie týchto zásad je možné len v prípade, ak sa občan zúčastní hlasovania osobne vo volebnej miestnosti. V prípade, ak by hlasoval elektronicky, vystáva otázka, ako by sa vylúčila možnosť, že by ho niekto neprinútil hlasovať za určitú politickú stranu? V prípade elektronického hlasovania z domu by totiž na priebeh hlasovania nemohla dohliadať volebná komisia. ĽS – HZDS nepodporuje hlasovanie elektronickou formou a je za zachovanie súčasného stavu.

Európska demokratická strana (EDS):

Systém elektronických volieb a elektronizácia verejnej správy patrí k našim hlavným programovým cieľom. Elektronizáciu štátnej správy je nutné zaviesť hlavne kvôli sprehľadneniu štátnej byrokracie a predovšetkým kvôli zníženiu počtu štátnych úradníkov. Systém elektronických volieb je možné prijať do roku 2014 aj so zaručeným elektronickým podpisom, ktorý by mohol fungovať dvoma spôsobmi:

a, implementáciou zaručeného podpisu priamo do počítača občana (bez potreby čipovej karty), tak ako to v súčasnosti používa Všeobecná zdravotná poisťovňa

(dokončenie)

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Pokiaľ v našej krajine sú tisíce ľudí, ktorí nevedia čo dať deťom na stôl, lebo Slovensko nie je Bratislava a nezamestnaných je 400 tisíc, nebude systém elektronických volieb pre nás prioritou.

Zavediete prepojenie databáz verejnej správy, aby občan nemusel na každom úrade dokladať stále tie isté doklady? Prečo, ako, dokedy?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Áno. Do života zavedieme princíp, že verejné inštitúcie nebudú môcť žiadať od občanov a firiem žiadnu informáciu, ktorú už niektorá z iných inštitúcií verejnej správy má. Verejné inštitúcie si budú povinne vymieňať takéto informácie elektronicky medzi sebou. Štát nesmie šikanovať občana, ale musí mu slúžiť. Cieľom sú kvalitnejšie služby štátu a úspora času a nákladov občanov.

Sloboda a solidarita (SaS):

Prvé kroky v informatizácii verejnej správy sa začali a SaS má záujem v nastúpenom trende pokračovať. Informatizácia spoločnosti jednoznačne vedie k úspore verejných financií a zjednodušeniu mnohých administratívnych postupov.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

Presadzujeme zásadu, že úradník slúži občanovi a nie naopak. Prepojenie databáz verejnej správy sa preto musí stať realitou už v priebehu budúceho volebného obdobia. Elektornizácia sa pritom musí týkať aj justície.

Vykonáme legislatívne opatrenia pre elektronizáciu komunikácie medzi občanom a súdom. Právna úprava nateraz vytvára predpoklady len pre elektronické doručovanie žalôb na súdy. Budúce riešenie by malo vytvoriť aj právnu konštrukciu doručovania súdnych rozhodnutí, výziev, dožiadaní a predvolaní účastníkom konania, či ďalším inštitúciám elektronicky, čo bude zrovnocennené s takzvanou „papierovou“ podobou doručovania.

(dokončenie)

Európska demokratická strana (EDS):

Prepojenie databáz verejnej správy je nevyhnutnosťou a prvým krokom k elektronizácii štátnej správy. Podľa nášho názoru je potrebné začať Sociálnou poisťovňou a prepojením Daňového úradu so zdravotnými poisťovňami . Zjednotením týchto databáz by sa predišlo nezrovnalostiam pri žiadosti o dôchodok a zrušila by sa povinnosť robiť ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktoré by automaticky generoval systém zdravotnej poisťovne podľa príjmov z Daňového úradu. Tieto dve základné prepojenie je možne zrealizovať do roku 2014.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Považujeme za nezmyselné a byrokratické, ak jeden dokument potrebujete zaniesť na 3 úrady, kde je navyše úradník, ktorý nepochopil, že je tu pre vás. Preto určite podporujeme prepojenie databáz verejnej správy. Navyše budeme bojovať aj za elektronické výberové konania, kde všetci ľudia uvidia, ktorá firma vyhrala a budú si môcť prečítať aj zmluvu, ktorú podpísala.

Znížite počet štátnych úradníkov? Ak áno, tak kde, o koľko a dokedy?

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ – DS):

Všade, kde to bude možné, zavedieme elektronickú formu administratívnych úkonov medzi občanmi, podnikateľmi a orgánmi verejnej správy. Takéto elektronické služby budú šetriť čas, peniaze aj energiu občanov a podnikov. Zároveň sa stanú jedným z najefektívnejších spôsobov boja proti klientelizmu a korupcii. Tento spôsob zlepší kvalitu služieb štátu a zároveň umožní zníženie počtu štátnych úradníkov.

Sloboda a solidarita (SaS):

Navrhujeme redukciu ústredných orgánov štátnej správy a zefektívnenie ich činností.

Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS):

V budúcom volebnom období je našim zámerom:

Zrušiť obvodné úrady všeobecnej a špecializovanej štátnej správy a vytvoríme okresné úrady s integrovanou štátnou správou. Prehodnotiť činnosť úradov špecializovanej miestnej štátnej správy krajského stupňa s tým, že ich činnosť bude ako prenesený výkon štátnej správy uskutočňovať krajská samospráva (VÚC). Verejná správa musí slúžiť občanom a efektívne vykonávať zverené úlohy, preto znížime počet úradníkov na ústredných orgánov štátnej správy o 10 %.

Európska demokratická strana (EDS):

Ako iste viete zoštíhľovanie štátnej správy tiež patrí k našim hlavným programovým cieľom. Naša strana nominovala do volieb len 135 kandidátov, pretože chceme znížiť počet poslancov o 10%. Priamo vyčísliteľná úspora pri znížení počtu poslancov o 10% je 1 400 000 EUR ročne. Náš cieľ znižovať počet úradníkov chceme naplniť hlavne elektronizáciou štátnej sféry. Pretože pri zavádzaní moderných systémov sa nielen priamo zníži počet úradníkov, ale aj prebehne v podstate „personálny audit“ štátnej správy, kde sa ukáže reálna potreba úradníkov. Tento cieľ považujeme za dlhodobý a predpokladáme, že je možné ho naplniť do roku 2020.

Strana demokratickej ľavice (SDĽ):

Sme noví ľudia v politike, ktorí veria, že Slováci si zaslúžia krajinu, ktorá funguje pre každého. Ideme do parlamentu dohliadnuť na to, aby vláda plnila predvolebné sľuby a práva garantované Ústavou. Vidíme nehospodárne vynakladanie finančných prostriedkov náš všetkých v neefektívnosti a byrokracii, ale nevidíme cestu rušením napr. ministerstva životného prostredia.

13. (posledný) diel nášho predvolebného seriálu (zelená práca a odpadové hospodárstvo) má premiéru 1. júna 2010 na stránke www.biospotrebitel.sk, nasledujúci deň bude publikovaný aj na www.cepta.sk.

3. júna zverejníme sumárny list všetkých odpovedí, ktoré sme dostali od politických strán.


Hodnotenie: 86.6%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Súvisiace články


Diskusia: Predvolebný ENVIRODOTAZNÍK – voľby 2010


    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Zelená politika    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií