BIO spotrebiteľ

Prvé výsledky monitorovacích skupín

29.06.2010 12:06 Zdroj: Tlačová správa, 29.6.2010
Od novembra minulého roka do mája 2010 odpracovalo 225 členov združených v 15 monitorovacích skupinách 5 612 dobrovoľníckych hodín. Skupiny, ktoré pôsobia v Spišskom Hrušove, Poprade, Spišskej Starej Vsi, Bánovciach nad Bebravou, Spišskej Novej Vsi, Krásne nad Kysucou, Ždani, Novákoch, Gyňove, Liptovskom Mikuláši, Partizánskom, Bratislave a v Banskej Štiavnici, realizovali monitorovacie aktivity v teréne, pripravovali rôzne podujatia pre verejnosť, organizovali tzv. rovesnícke vzdelávanie, atď.
Monitoring čistoty vody, Gyňov
Monitoring čistoty vody, Gyňov
foto: Rudolf Pado

Celkovo v gescii OZ TATRY pracuje 26 skupín, ktoré sa zaviazali k tomu, že min. v rokoch 2010 – 2012 budú realizovať praktický monitoring životného prostredia v cieľovom okrese, mikroregióne alebo vo zvolených katastrálnych územiach. Každá skupina dostala od OZ TATRY kompaktné laboratórium pre testovanie vôd Aquamerck, metodické materiály, publikácie a pracovné listy v hodnote 330,00 €.

Pre lídrov skupín pripravuje OZ TATRY ďalší odborný 2,5-dňový tréning „Životné prostredie – vec verejná“, ktorý sa uskutoční počas októbra 2010.

Aktivity a materiálno – technické vybavenie monitorovacích skupín boli finančne podporené v rámci projektu OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, Nadáciou pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom v rámci projektu „Monitoring životného prostredia a participácia mladých ľudí na riešení problémov životného prostredia“ a Ministerstvom školstva SR v rámci „Enviroprojektu 2009“.

Referencie z práce monitorovacích skupín (november 2009 – máj 2010)

„Pri tomto projekte som si uvedomila, že i keď si myslíme, že žijeme vo viac – menej čistom prostredí, veľmi sa mýlime. Žijem v malej dedinke (Nemešany) a nikdy by som nepovedala, že toto malé územie s malým počtom obyvateľov dokáže vyprodukovať také množstvo odpadu. V okolí som našla dve skládky odpadu, ktoré sa tam nehodia, a vôbec by nemali patriť do prírody. Našla som tam kanistre, záchod, či pneumatiky. Bola som šokovaná! Ak takéto skládky nájdeme v okolí malej dedinky, aký odpad a aký počet skládok sa nachádza v okolí miest?“ (Lenka Ledecká, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves)

„Počas môjho pozorovania a monitorovania skládok som zistila, že aj v mojej dedine – Smižanoch sa nachádza zopár skládok. Prv som si myslela, že nenájdem ani jednu, pretože v poslednom čase sa zlepšila starostlivosť o okolie. Myslím si, že obyvatelia Smižian by sa mali zamyslieť nad tým, ako veľmi znečisťujú svoje prostredie detskými plienkami, plastovými odpadmi, káblami, rozobratými práčkami.“ (Anna Zimermannová, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves)

„Mapovaním skládok som si začala uvedomovať ako vyhadzovaním odpadu znečisťujeme okolie. Do projektu som sa nezapojila len ja, ale celá rodina, pretože sme začali separovať odpad.“ (Dominika Palenčárová, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves)

„Na začiatku som váhala, či sa mám do tohto projektu zapojiť. Ale už po prvom chemickom rozbore vody som bola šťastná, že niečo robím pre svoje okolie. Teraz viem akú kvalitu ma Hornád, rieka pretekajúca mojim mestom, ale aj jej prítoky. Som rada, že problematika odpadov nie je ľahostajná ani mojej škole a že pristúpila k možnosti separácie odpadov.“ (Nikola Kupčová, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves)

„Od začiatku nás oslovil chemický monitoring vody, pretože obom nám záleží na našom životnom prostredí a určite nám nie je ľahostajný. Chémia nás zaujíma a sme radi, že poznatky môžeme využiť aj pri ochrane prírody. Rozhodli sme sa pravidelne analyzovať vodu potoka Brusník, ktorý preteká našou dedinou.“ (Simona Baluchová, Tatiana Balážová, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves)

„Hoci postoje študentov boli na začiatku projektu optimistické, po prvých terénnych aktivitách ich záujem značne opadol. I napriek neaktívnym členom, sa zrealizovalo prvé mapovanie čiernych skládok v 5 katastroch. V ďalších mesiacoch máme záujem prejsť ďalších 5 katastrov a veríme, že do konca projektu by sme mali zvládnuť zmonitorovať všetky katastre okresu Spišská Nová Ves. Niektorí členovia majú záujem len o chemický monitoring, preto bol tok Hornádu rozdelený na jednotlivé časti tak, ako preteká jednotlivými katastrami. Pravidelne budú v mesačných odstupoch vykonávať rozbory a navzájom porovnávať kvalitu vody. Na najbližšej pedagogickej porade navrhneme zavedenie monitoringu životného prostredia ako súčasti vyučovania povinného kurzu ochrany zdravia a prírody (v minulosti známeho ako branný kurz). Študenti by mali získať základy o ochrane vôd, ovzdušia, pôdy, o nakladaní s odpadom a postupe ako nelegálne skládky odpadov nahlásiť.“ (Mgr. Jana Dolinská, Mgr. Mária Puklušová – koordinátorky monitorovacej skupiny, Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves)

„Predtým, keď som ešte nebola zapojená do monitoringu životného prostredia, som sa veľmi nezaujímala o stav našich riek. Tento projekt mi otvoril oči. Začala som sa zaujímať o naše rieky, živočíchy ktoré v nich žijú a aj o nelegálne skládky. Okrem toho mi priniesol nové poznatky o živočíchoch a rastlinách.“ (Dominika Chochoľáková, Gymnázium, Spišská Stará Ves)

„Predtým, ako som sa zapojila do monitoringu životného prostredia som nevedela, aké živočíchy žijú v našej rieke a ani aké pH má voda, či aký je obsah dusičnanov. Tento projekt mi priniesol nové poznatky a skúsenosti, o ktoré sa môžem podeliť so svojimi rodičmi a kamarátmi.“ (Miroslava Veličková, Gymnázium, Spišská Stará Ves)

„Volám sa Ján Eliaš a som vedúci našej pracovnej skupiny. Mám na starosti zisťovanie čiernych skládok v okolí. Tento projekt mi prináša nové skúsenosti, pretože v minulosti som nič podobné nerobil. Taktiež mám dobrý pocit z toho, že sa aktívne podieľam na zvyšovaní kvality životného prostredia. Skládku, ktorú som odfotil a nahlásil pred mesiacom zlikvidovali.“ (Ján Eliáš, Gymnázium, Spišská Stará Ves)

„Volám sa František Lach a monitorujem vodu v našom okolí pomocou monitorovacieho kufríka. Hneď na začiatku som sa na to veľmi tešil. Odkedy som zapojený do tohto projektu, mám na prírodu a životné prostredie úplne iný pohľad. Zistil som, že by sme sa mali viac starať o naše rieky a nevyhadzovať do nej škodliviny a spoznal som mnoho vodných živočíchov. Celý tento projekt ma veľmi baví a určite v ňom chcem aj naďalej pokračovať a častejšie sa doňho zapájať.“ (František Lach, Gymnázium, Spišská Stará Ves)

„Volám sa Radoslav Irha. Monitorujem flóru a faunu v okolí vodných tokov. Spočiatku som to bral ako nevynútenú záťaž vo voľnom čase, ale po čase ma to začalo baviť. Dozvedel som sa, aké živočíchy žijú v našich vodách, podľa toho sa dá určiť aj kvalita vody. Rastliny ešte len postupne poznávam, ale nebude to žiadny problém. Projekt mi prináša nové skúsenosti a poznatky.“ (Radoslav Irha, Gymnázium, Spišská Stará Ves)

„Členovia monitorovacej skupiny sa aktívne podieľajú na realizácii uvedených aktivít, zaujímajú sa o životné prostredie vo svojom najbližšom okolí a čistotu vodných tokov v Zamagurí. Aj keď spočiatku boli do projektu zapojení viacerí študenti, momentálne pracuje v skupine 5 členov. Študenti oceňujú spoluprácu s pracovníčkou PIENAP-u.“ (Mgr. Daniela Penxová – koordinátorka monitorovacej skupiny, Gymnázium, Spišská Stará Ves)

„Práca v teréne a spoznávanie rôznych živočíchov podenky, pošvátky...) ma baví.“ (Karol Morávek, Stredná odborná škola, Nováky)

„Pri roznášaní letákov o odpadoch sme mali najprv zábrany, obavy, ako budú ľudia reagovať, trochu sme sa hanbili, ale potom sa nám to celkom zapáčilo.“ (Eva Kováčová, Ivana Ťapúchová, Stredná odborná škola, Nováky)

„Naše pripravené prezentácie, besedy a výstavy o odpadoch niektorých spolužiakov zaujali, iných to nezaujímalo, ale najlepšie sa nám pracovalo so žiakmi na základnej škole v 5.ročníku. Deti sa zapájali do diskusie, rozprávali, ako sa odpad separuje u nich a prečo je to také dôležité.“ (Peter Zavadil, Stredná odborná škola, Nováky)

„Keď sme roznášali letáky, niektorí ľudia nás svojou reakciou veľmi príjemne prekvapili. Napríklad stretli sme jednu tetu, ktorá pracovala na úrade životného prostredia a miesto našej prezentácie nám ona poskytla informácie, na vysokej odbornej úrovni, priamo z praxe. Obohatilo nás to. Ale na druhej strane jeden pán nás dosť nepríjemne odbil, aby sme ho neotravovali.“ (Dalibor Hagara, Stredná odborná škola, Nováky)

„Neverili sme vlastným očiam, čo všetko sú ľudia schopní vyhodiť len tak do prírody.“ (Miroslav Nižňanský, Stredná odborná škola, Nováky)

„V doterajších aktivitách sme sa venovali hlavne vode a odpadom. Skupiny neboli dokonale zohraté a nemali dostatočné skúsenosti. Postupne sa budeme snažiť zefektívniť prácu, zdokonaľovať sa a rozdeliť jednotlivé aktivity a úlohy podľa záujmu žiakov. V najbližšom období by sme chceli pokračovať v aktivitách súvisiacich s vodou a odpadmi. Ďalej chceme našu činnosť rozšíriť aj o aktivity súvisiace s pôdou a taktiež sa viac venovať nelegálnym skládkam.“ (Ing. Dagmar Štangová, Mgr. Drahomíra Švecová – koordinátorky monitorovacej skupiny, Stredná odborná škola, Nováky)

„So všetkými sa mi dobre spolupracovalo. Najviac sa mi páčilo so škôlkarmi, ktorí mali do roboty veľa elánu. Páčilo sa im to.“ (M. Čujko, Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš)

„Zúčastnila som sa viacerých akcií určené pre ľudí rôznych vekových kategórií. To ma naučilo komunikovať s týmito ľuďmi. Mala som dobrý pocit pretože som videla, že sme potešili tých, pre ktorých to bolo určené. Naučila som sa robiť a obhájiť svoje prezentácie.“ (L. Kmeťová, Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš)

„Pri monitoringu som sa naučila lepšie si všímať svoje okolie a aj pracovať s kompaktným laboratóriom pre analýzu vody.“ (Bielená, Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš)

„Väčšinu aktivít sme realizovali programom „rovesnícke vzdelávanie“. Environmentálnu výchovu sme realizovali v štyroch rôznych zariadeniach (materská škola, základná škola, praktická škola a klub seniorov). Aktivity boli zamerané na zníženie množstva odpadov a na ochranu životného prostredia. Žiaci dostali príležitosť komunikovať a obhajovať svoje názory ohľadom ochrany životného prostredia pred rôznymi vekovými a mentálnymi skupinami. Túto aktivitu zvládli výborne a od každého zariadenia sme dostali ponuku na ďalšiu spoluprácu. Monitoring v teréne sme robili podľa počasia a keďže bolo dlho chladno a mokro, absolvovali sme monitoring len v najbližšom okolí školy. Monitoring dal žiakom možnosť naučiť sa pracovať v teréne aj s kompaktným laboratóriom pre analýzu vody a zároveň si podrobne všímať terén a vedieť podať dôležité informácie ďalej.“ (Mgr. Jana Vaňová, Mgr. Dana Milanová – koordinátorky monitorovacej skupiny, Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský Mikuláš)

„Je iné, keď chodíme na prechádzku do lesa s rodičmi, keď si všímame len krásy a spev vtákov. S pani učiteľkou sme pozorovali, merali práve nedostatky, ktoré do prírody nepatria. Fotografie sú naozaj smutné. Veľmi milou skúsenosťou pre mňa bolo napísať článok do našich Štiavnických novín, rodičia boli na mňa hrdí.“ (Kristínka Bačíková, Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica)

„V budúcnosti by som chcel študovať chémiu, preto ma veľmi zaujala práca s chemickým monitorovacím kufríkom, ktorej som sa najprv trochu obával ale postup bol napísaný zrozumiteľne a pán učiteľ nám vysvetlil, čo každá chemikália spôsobuje a na čo slúži.“ (Michal Šimko, Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica)

„Nikdy by ma nenapadlo, že aj rôzne druhy živočíchov a rastlín môžu určovať kvalitu vody a som šťastná, že vody jazier v Banskej Štiavnici sú čisté, naozaj sa nemusíme obávať v nich plávať. (Peťka Hyblerová, Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica)

„Myslím si, že je stále veľmi málo mladých ľudí, ktorých trápi zlý stav životného prostredia a ostatní nevedia, čo s tým robiť, ako tieto problémy riešiť, preto dúfam, že našej monitorovacej skupine sa podarí aspoň trošku veci pohnúť v pred a naše pekné mesto a jeho okolie vyčistiť.“ ( Veronika Helebrandtová, Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica)

„ ... zároveň by som chcela povedať, že na základe práce v našej monitorovacej skupine mi trošku stúpla sebadôvera a nemusím sa v budúcnosti obávať študovať na vysokej škole i prírodovedného charakteru.“ (Veronika Červeňová, Spojená katolícka škola sv. Františka Assiského, Banská Štiavnica)

„Začali sme s tým, že nám pani učiteľka v triede povedala, že je akcia zameraná na čierne skládky. A ja som o nejakých vedel, tak som neváhal a povedal som, že o nejakých viem. Tak sme sa jedného dňa vybrali pozrieť sa na ne a odfotiť ich.“ (Vilo Pitoňák, Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota)

„Ten bodrel možno odpracú, keď sme ho odfotili.“ ( Julo Koky, Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota)

„Chodíme merať vodu a hľadáme malé vodné živočíchy. Veľmi ma to zaujíma, lebo mám rád prírodu.“ (Dávid Zachara, Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota)

„Veľmi sa mi páči kufrík. Rád kvapkám tie chemikálie a pozerám ako sa mení farba.“ (Tomáš Škirta, Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota)

„V rámci našich možností máme za sebou kus práce. Zistenie: veľmi ťažko sa nadchnú pre takéto projekty dospelí ľudia. Naproti tomu zo žiakov je asi 40 % nadšených, ale keď príde na rad práca v teréne, veľa žiakov stagnuje. (Mgr. Alžbeta Slavkovská, Mgr. Mária Kormaníková – koordinátorky monitorovacej skupiny, Základná škola s MŠ, Vagonárska 1600/4, Poprad – Spišská Sobota)

„O Ekopolícii: „Páčila sa mi tam tímová práca. Každý z nás tam veľa robil. A ešte sa mi to páčilo, že sme dávali triedy aj chodby školy do poriadku.“ (Klaudia Tribulová, Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad)

„Podľa mňa je to veľmi užitočné. Skládky nám znečisťujú našu prírodu. Chcela by som v tom pokračovať aj na budúci školský rok.“ (Michaela Kacvinská, Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad)

O rovesníckom vzdelávaní: „Bolo to super. Deti boli hrozne zlaté a bolo vidno, že ich to zaujíma. Boli veľmi šikovné. Dúfam, že všetko, čo sa naučili, použijú aj v živote.“ (Katarína Hudáčková, 6.A, Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad)

O monitoringu vody: „Páčilo sa mi, ako sme sa usadili pri vode merali sme teplotu vodu, obsah dusičnanov, kyslíka ... a ešte sa mi páčilo, že sme super skupina a o všetko sa podelíme. Som rada, že vodu máme čistú.“ (Miriam Klembárová, Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad)

„Obidva krúžky (environmentálny a ekologický) pracovali podľa vypracovaného plánu. Zmapovali sme časti k. ú. obcí Spišská Teplica, Hôrka, Poprad a Svit. Zistené skládky sme nahlásili OZ Tatry. Potešilo nás, že jedna z nahlásených skládok už bola odstránená. Plánujeme pokračovať v mapovaní (Veľká, Spišská Sobota, Svit). Aspoň 4 krát plánujeme realizovať monitoring kvality vody v rieke Poprad, poprípade v jej prítokoch. Pri realizovaní separovaného odpadu v priestoroch školy sa osvedčila Ekopolícia, ktorá dozerala nad triedením odpadu v triedach, ale kontrolovala aj šetrenie vodou a elektrickou energiou. Veľký úspech malo rovesnícke vzdelávanie, ktoré plánujeme zopakovať aj v budúcom školskom roku.“ (Mgr. Darina Bergmannová, PaedDr. Peter Hromada – koordinátori monitorovacej skupiny, Základná škola s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, Poprad)

„Počas realizácie projektu sme sa naučili pracovať s monitorovacím kufríkom, naučili sme sa ako pracuje ČOV . Zistili sme , ako neohľaduplne sa správajú ľudia k životnému prostrediu. Na miestach, kde obec upratala čierne skládky, ľudia navozili odpadky znovu. Aj keď máme v dedine kontajnery na separovaný zber, plastové fľaše sú porozhadzované po celej dedine.“ (Frederika Kocúrová., Základná škola, Spišský Hrušov)

„Žiaci na stretnutia chodia radi. Tento týždeň sa v piatok chystáme na vychádzku okolo riečky Lodina urobiť biomonitoring. Chceme urobiť analýzu potoka Králka pred čističkou a za čističkou. Je totiž podozrenie, že občania, ktorí nie sú pripojení na kanalizáciu, vypúšťajú fekálie do potoka.“ (Mgr. Lícia Brazová – koordinátorka monitorovacej skupiny, Základná škola, Spišský Hrušov)

„Perfektné to bolo ako sme robili ten rozbor vody, sa mi začala páčiť chémia. A je dobré, že to má nejaký zmysel, lebo ma zaujímalo, či je znečistená voda v Hornáde.“ (Adam Takáč, Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa)

„Mňa veľmi hnevá, ak sa vyhadzujú plastové fľaše a všeličo možné len tak, kde príde. Ale sa mi nechce ani robiť upratovačku po iných. Preto som sa zapojila do tohto projektu, aby iní vedeli, ako sa to má robiť správne.“ (Monika Karajosová, Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa)

Učíme sa triediť odpad, Ždaňa
Učíme sa triediť odpad, Ždaňa
foto: Rudolf Pado

„Naša zem je už veľmi znečistená. Keď si raz postavím dom, tak bude ekologický, budem mať solárne panely, videl som také na internete … A určite budem triediť odpad tak, ako sme to dnes počuli. (Damián Horňák, Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa)

„Vnúčikovi zbieram vrchnáky a priniesla som ich… Je dobré, že to učíte deti. Popri nich sa to učíme aj my …“ (stará mama jedného zo žiakov)

„Aj keď máme environmentálnu výchovu ako súčasť viacerých predmetov, predsa len konkrétne akcie, tak ako ich ponúka OZ Tatry, sú pre žiakov zaujímavejšie. Informačný deň o triedení odpadu bol aj pre mňa osobne zaujímavý.“ (Mgr. Jana Železníková – riaditeľka, Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa)

„Žiaci sú motivovaní predovšetkým súťažami a zarátaním aktivít do vzdelávacej činnosti. Nie je jednoduché udržať ich v dobrovoľnom nasadení a angažovaní. Napriek tomu som presvedčený, že to celé prináša osoh. Veľmi zaujímavé sa javí pôsobenie na rodičov cez žiakov.“ (Mgr. Miroslav Gira – koordinátor monitorovacej skupiny, Cirkevná základná škola sv. košických mučeníkov, Ždaňa)

Na vychádzkach ku Karloveskému ramenu Dunaja sme skúmali prírodu, pozorovali výskyt rastlín a živočíchov. (Štefan Blaha, Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava)

„Na vychádzkach k ramenu bolo veľmi pekne a zaujímavo. Páčilo sa mi, ako sa robili rozbory vody. Bola tam zábava. Skákali sme aj po kameňoch a spoznávali prírodu. Všimla som si, že ľudia, ktorí tam chodia, neodpratávajú po sebe odpadky, ale nechajú ich tam. Nepáči sa mi to! Dokonca sme objavili aj skládku s tehlami, doskami a iným odpadom.“ (Emma Mladá, Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava)

„Ja som mala na starosti sledovať, či ľudia z nášho vchodu triedia odpad. Vždy, keď mi mama kázala vyniesť smeti, pozrela som do kontajnera na všeobecný odpad, či sa aj tam nachádzajú obaly od plastových fliaš a tetrapaky. Nebolo to jednoduché, lebo mnoho ľudí balí smeti do sáčkov na smeti. Ale je pravda aj to, že kontajnery na plasty sú plné a pravidelne ich vyvážajú. Tak asi väčšina obyvateľov odpad aspoň čiastočne triedi. Podobne aj tetrapaky.“ (Lucia Kubíčková,

Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava)

„Obdobie zachytené v správe pokladám ešte stále len za úvodné obdobie projektu. Vytvorili sme skupinu žiakov, ktorých sme do projektu zapojili, naučili sme sa používať materiály a prenosné chemické laboratórium. Zmapovali sme zatiaľ len malú časť vymedzenej oblasti.“ (Ing. Katarína Lučeničová – koordinátorka monitorovacej skupiny, Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava)

„Projekt považujem za veľmi dobrý. V prvej etape sme vychádzali z názvu projektu „Voda - učme sa jej rozumieť“. Mojím cieľom bolo „prebudovať vzťah detí k vode, aby si uvedomili jej význam ako súčasť životného prostredia, pre zdravie človeka a tiež ako významná strategická surovina.

Vychádzkami do okolia získali tiež iný pohľad na náš región, budovali si pozitívny vzťah k nemu. Poukazovali na nezodpovednosť niektorých dospelých alebo aj staršej mládeže, ako svojím správaním znehodnocujú životné prostredie (neporiadok okolo kontajnerov na triedený odpad, grafity, šliapanie po trávnikoch a pod.).“ (Mgr. Mária Kavacká – koordinátorka monitorovacej skupiny, Základná škola Alexandra Dubčeka, Majerníkova 62, Bratislava)

„Som prekvapená, že na sídlisku môže byť tak veľa odpadkov. Väčšinou sa tam vyskytuje stavebný materiál, nábytok. Je to hrozné.“ (Barbora Bygyurová, Základná škola, Turnianska 10, Bratislava)

„O odpad som sa začala zaujímať, keď nám panbi učiteľka na hodine prírodopisu dala za úlohu pozorne sledovať naše okolie. Začala som si zapisovať, kde sa odpad nachádza, aký je veľký a koľko ho je.“ (Veronika Kanďarová, Základná škola, Turnianska 10, Bratislava)

„Žiaci sa ochotne zapojili do projektu Občiansky monitoring životného prostredia. Na prvom stretnutí boli žiaci informovaní o práci a činnosti pri monitorovaní odpadu. Pripravovali si materiál, aktivity na malé prednášky pre žiakov na I. stupni základnej školy. Zo začiatku boli žiaci nesmelí, čo majô žiakom povedať, či to dobre prednesú, ... Po vyhodnotení mapovaných skládok odpadov na našom sídlisku a v blízkom okolí, žiaci ešte iniciatívnejšie poukázali na význam starostlivosti o naše životné prostredie ...“ (Mgr. Mária Šamová – koordinátorka monitorovacej skupiny, Základná škola, Turnianska 10, Bratislava)

„Mojou úlohou v projekte je motivovať a informovať svojich známych, aby sa zapojili do dobrovoľníckych aktivít – do pracovnej skupiny, ktorá sleduje nelegálne čierne skládky alebo sa zaoberá monitorovaním vôd. Mal som na starosti informačnú agendu ohľadom konania prvého stretnutia, a taktiež som zabezpečil priestory pre účastníkov stretnutia ( miestnosť v materskej škole v obci Gyňov). Absolvoval som niekoľko výjazdov za účelom mapovania čiernych skládok.“ ( Lukáš Jánošík, Gyňov, OZ Abovská osa)

„Monitorovaniu vodných tokov sa venujem už od základnej školy, kde som sa aktívne zúčastňoval na takýchto meraniach v teréne (lokalita rieky Hornád - Ždaňa). Z tohto titulu som sa podujal prevziať iniciatívu v našej skupine, v ktorej sa spoločne podieľame na monitorovaní vôd v našom okolí. Z vlastných predošlých skúseností považujem túto aktivitu za zmyslovú a prospešnú z hľadiska informovanosti obyvateľov našej obce o kvalite vody a životného prostredia.“ (Ing. Michal Pfeffer, Gyňov, OZ Abovská osa)

„Počas realizácie projektu som mal na starosti monitorovanie čiernych skladoch odpadu. Bolo zaujímavé ako sa jednotlivé skládky rozširujú. Niektoré skládky sa veľmi rýchlo likvidovali. Vysypal sa na nich nejaký piesok či štrk a bolo po probléme. Zaujímavé bolo vypočuť si argumenty prečo vznikajú čierne skládky. Tu je chudoba a kto ma na takú dráhu likvidáciu.“ (Dávid Takáč, Ždaňa, OZ Abovská osa )

„Bola som veľmi milo prekvapená, keď som sa dozvedela o aktívnej skupine mladých ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí. Do tejto skupiny ma pozval dlhoročný kamarát a bývalí spolužiak Lukáš Jánošík. Ako nová členka som sa príležitostne zúčastňovala na monitorovaní čiernych skládok a pracovných stretnutiach, na ktorých som získala potrebné informácie k problematike.“ (Tatiana Vargová, Čaňa, OZ Abovská osa)

„Myslím si, že som najaktívnejším členom monitorovania čiernych skládok. Nakoľko pochádzam z najväčšej obce (Čaňa) zo všetkých členov našej skupiny, je aj výskyt čiernych skládok v našom katastri najrozšírenejší. Bol som nesmierne rozhorčený z toho, ako neskutočné množstvo odpadu je rozptýlené v blízkosti jazier, rekreačných oblastí a tokov rieky Hornád.“ (Rudolf Schnurer, Čaňa, OZ Abovská osa)

„Skupina je rozčlenená na 4 podskupiny podľa prirodzených hraníc územia. Skupinu tvoria predovšetkým študenti stredných a vysokých škôl. ObÚŽP Košice - okolie inicioval v mesiaci máj 2010 spoločný výjazd do terénu s jedným z vedúcich našej skupiny z dôvodu spresnenia lokalít výskytu čiernych skládok. Úrad vydal rozhodnutia na odstránenie čiernych skládok. K dnešnému dňu nám zatiaľ nie je známe do akej miery sú napĺňané vydané rozhodnutia. Ich preverovanie náš čaká v najbližšom období. V našej obci Gyňov boli odstránené dve čierne skládky na základe našich podnetov. V obci Belža jedna skládka väčšieho rozsahu. Predstavitelia obcí väčšinou nemajú záujem participovať na opatreniach smerujúcich k zamedzeniu vzniku čiernych skládok. Počas prázdnin očakávame intenzívne mapovanie čiernych skládok a monitorovanie vôd podľa plánu projektu. Potvrdila nám to väčšina členov skupiny.“ (Ing. Marek Šoltés – koordinátor monitorovacej skupiny, OZ Abovská osa)

„ ...Pri práci v teréne s monitorovacím kufríkom sme urobili rozbory odobratých vzoriek z jednotlivých stanovíšť a na základe výsledkov žiaci navrhli určité opatrenia na zlepšenie stavu. Tieto opatrenia boli tiež prednesené na komisii životného prostredia v Partizánskom ...“ (Ing. Miriam Vanková – vedúca monitorovacej skupiny, Spojená škola s organizačnou zložkou SPŠ, Partizánske)

„ ... Záleží mi na našom životnom prostredí, preto sa budem podieľať na akciách, ktoré prispejú k jeho zlepšeniu.“ (Michaela Važanová, Spojená škola s organizačnou zložkou SPŠ, Partizánske)

Michal Ševčík po analýze vody z rybníka Báger: „Konečne som zistil, čo sa v tom Bágri nachádza.No kúpať by som sa tam už viac nešiel.“ (Michal Ševčík, Spojená škola s organizačnou zložkou SPŠ, Partizánske)

„Sme nesmierne radi, že ešte existujú mladí ľudia, ktorým na našom životnom prostredí naozaj záleží. Ďakujeme im za to.“ (Ing. Anna Solárova, MÚ ŽP Partizánske)


Hodnotenie: 86.6%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Prvé výsledky monitorovacích ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Životné prostredie
  popis  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií