BIO spotrebiteľ

Slovensko by malo zakázať GMO

30.11.2004 05:48
Dňa 29. novembra vyzvala Európska komisia v Bruseli členské státy EÚ, aby hlasovali proti zákazom pestovania geneticky modifikovaných (GM) plodín, ako aj používania či predaja GM potravín. Agro-eko fórum vyzvalo ministra životného prostredia RNDr. Lászlóa Miklósa, aby s uvedenou výzvou nesúhlasil a hlasoval proti nej. Viac už v samotnom liste ministrovi.
Agro-eko fórum, platforma MVO Slovenska presadzujúcich trvalo udržateľné poľnohospodárstvo


prof. RNDr. László Miklós DrSc.
minister životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
na vedomie: Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva SR

Vážený pán minister,
dňa 29. novembra vyzve Európska komisia v Bruseli členské štáty EÚ, aby hlasovali proti zákazom pestovania geneticky modifikovaných (GM) plodín ako aj používania či predaja GM potravín, ktoré pred časom na národnej úrovni zaviedli nasledovné krajiny: Grécko, Francúzsko, Luxembursko, Nemecko a Rakúsko.

Dovoľte mi vyzvať Vás, aby ste s uvedenou výzvou nesúhlasili a hlasovali proti nej. Krajiny Európy ako aj krajiny na celom svete majú právo zakázať používanie GM potravín z dôvodu ochrany životného prostredia alebo zdravia obyvateľov. Takúto stratégiu povoľuje princíp predbežnej opatrnosti (tzv. precautionary principle), ktorý je stanovený Protokolom o biologickej bezpečnosti, európskou smernicou EC/2002/53 (články 16 a 18) a súvisí s neistotou vedcov v oblasti bezpečnosti GM potravín. Sme presvedčení, že Európska komisia jedná pod tlakom vyvolaným obchodným sporom o európskych reštrikciách v oblasti používania GM organizmov, ktorý je iniciovaný Spojenými štátmi americkými na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Tento spor je vedený s úmyslom preraziť GM potravinám cestu do Európy a to aj napriek nesúhlasnému názoru väčšiny obyvateľov krajín EÚ. Zrušenie zákazov pestovania a používania GM plodín na národnej úrovni by navyše posilnilo schopnosť WTO uprednostniť obchodné záujmy pred právom na ochranu spotrebiteľov a životného prostredia v čase, keď si významné množstvo ľudí uvedomuje, že rastúca sila nadnárodných korporácii by mala byť náležite regulovaná. Na Slovensku nemáme doteraz právne vyriešenú otázku koexistencie pri pestovaní GM plodín ani otázku zodpovednosti za prípadnú GM kontamináciu. Ak sa pri pestovaní GM plodín nezohľadňujú tieto závažné skutočnosti prísnou legislatívou, porušuje sa právo výberu obyvateľov SR na produkty bez GM. Naviac, pestovanie ekologických plodín a rozvoj ekologického poľnohospodárstva, ktoré nepovoľuje GMO je vážne ohrozené.

Vyzývame Vás preto, aby ste v mene Slovenskej Republiky hlasovali proti návrhu Európskej komisie a rešpektovali právo jednotlivých vlád zaujať postoj predbežnej opatrnosti v otázkach, ktoré s GM potravinami súvisia. Rovnako Vás vyzývame na zaujatie postoja proti schvaľovaniu akýchkoľvek ďalších GMO v rámci EÚ – napríklad aktuálne GM kukuricu MON 863, pokiaľ nebude jednoznačne potvrdená ich bezpečnosť a dostatočnou legislatívou vyriešená otázka ich bezpečnej aplikácie v spoločnosti. Na národnej úrovni bezodkladne požadujeme zaviesť dočasný zákaz už schválených GMO, zabezpečiť dostatočné preskúmanie ich bezpečnosti a prijať potrebné právne predpisy, ktoré budú dostatočne riešiť sporné otázky, predovšetkým otázky koexistencie a zodpovednosti. Takýto postoj bude vyžadovať úzku koordináciu oboch zainteresovaných rezortov – MŹP SR ako aj MP SR - zástupcovia MVO sú pripravení pri ich tvorbe aktívne pomáhať.

S pozdravom

V Banskej Bystrici, 26.11.2004
Za Agro-eko fórum koordinátor Daniel Lešinský, CEPA

Členské organizácie Agro-eko fóra:

 • Agrokruh
 • Alter Nativa o.z.
 • CEA - Centrum environmentálnych aktivít
 • CEPA – Centrum pre podporu miestneho aktivizmu
 • Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie
 • Greenpeace
 • Ekotrend – Zväz priateľov ekologického poľnohospodárstva
 • Klub podkarpatských kopaničiarov
 • Naturalis
 • Sosna
 • SOVS – Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku
 • Sloboda zvierat
 • OZ TATRY
 • OZ Zaježová
 • Živá planéta
 • OZ Živica


Hodnotenie: 80%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Daniel LešinskýKoordinátor projektu: Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a kvalita potravín v SR.


Člen občianského združenia CEPA - Centrum pre podporu miestneho aktivizmu.

Koordinátor platformy Agro-eko fórum.

Súvisiace články


Diskusia: Slovensko by malo zakázať ...

  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
  Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra
  Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied
  Festivalový výbor Agrofilmu 2005


  POZVÁNKA

  Medzinárodné sympózium

  PERSPEKTÍVY A RIZIKÁ
  GÉNOVO MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV
  poriadané v rámci programu 22. ročníka medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 2005

  NITRA 28. september 2005

  Medzinárodné sympózium :
  PERSPEKTÍVY A RIZIKÁ GÉNOVO MODIFIKOVANÝCH ORGANIZMOV

  Poriadané v rámci programu 22. ročníka medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 2005, NITRA 28. september 2005

  PROGRAM SYMPÓZIA:

  10.00 h Otvorenie sympózia
  Prof. Ing. Ladislav HETÉNYI, PhD., prezident AGROFILMU

  10.10 h SÚČASNÝ STAV, TRENDY A VÝZVY V OBLASTI VEDECKÉHO POZNANIA GMO.
  Doc. Ing. Jozef TIMKO, DrSc., Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava
  10.30 h LEGISLATÍVNE PODMIENKY VYUŽITIA GMO V SR
  Ing. Igor FERENČÍK, Ministerstvo životného prostredia, Bratislava
  10.50 h ÚRADNÁ KONTROLA V OBLASTI GM POTRAVÍN
  Prof. MVDr. Jozref BÍREŠ, DrSc., Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Bratislava
  11.10 h MOŽNOSTI UPLATNENIA GM KRMÍV Z HĽADISKA EURÓPSKYCH PRÁVNYCH NORIEM
  Ing. Pavel FILKORN, ÚKSUP Bratislava
  11.30 h HORIZONTÁLNY PRENOS GÉNOV Z GMO.
  Prof. RNDr. Ján TURŇA, CSc., Prírodovedecká fakulta UK Bratislava
  11.50 h GMO ICH VÝZNAM A UPLATNENIE V ŽIVOČÍŠNEJ PRODUKCII.
  Prof. Ing. Jozef BULLA, DrSc., FBP SPÚ, Nitra
  12.10 h PRODUKCIA A VYUŽITIE TRANSGÉNNYCH ŽIVOČÍCHOV
  Doc. Ing. Peter CHRENEK, PhD., VÚŽV Nitra

  12.30 h Občerstvenie

  13.00 h VPLYV MODERNÝCH BIOTECHNOLÓGIÍ NA ČLOVEKA A SPOLOČNOSŤ
  Doc. RNDr.. Ján KRAIC, PhD. VÚ rastlinnej výroby, Piešťany
  13.20 h RASTLINY A PLODINY BUDÚCNOSTI.
  Doc. Ing. Miroslav ZIMA, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
  13.40 h GENETICKY MODIFIKOVANÉ POTRAVINY A ICH PERSPEKTÍVY
  RNDr. Peter SIEKEL, CSc., VÚ potravinársky, Bratislava
  14.00 h ZHODNOTENIE DOTERAJŠÍCH EXPERIMENTÁLNYCH VÝSLEDKOV VYUŽITIA GM KRMÍV VO VÝŽIVE ZVIERAT.
  Prof. Ing. Alexander SOMMER, DrSc., predseda SAPV

  14.20 h Diskusia a záver sympózia

  15.00 h Vernisáž umeleckých diel a spoločenské stretnutie


  ORGANIZAČNÝ GARANT A SEKRETARIÁT SYMPÓZIA:
  Ing. Peter Petrikovič, PhD.
  Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied
  Hlohovská 2, P. O. BOX 54 – F, 949 01 Nitra
  Tel. : +421 +37 65 46 232, Fax: +421 +37 65 46 486
  e-mail: asapv@vuzv.sk, internet: www.agrofilm.sk
    Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Potravinová bezpečnosť
popisNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií