BIO spotrebiteľ

Čo hovorí Ministerstvo životného prostredia na list Agro-eko fóra?

13.12.2004 00:15
Európska komisia vyzvala členské státy EÚ, aby hlasovali proti zákazom pestovania GM plodín, ako aj používania či predaja GM potravín. Agro-eko fórum zase vyzvalo listom ministra životného prostredia RNDr. Lászlóa Miklósa, aby s uvedenou výzvou nesúhlasil. Aký postoj zaujalo Ministerstvo životného prostredia k tomuto listu?

Keď Agro-eko forum napísalo list Ministerstvu životného prostredia, mňa ako občana zaujímala odpoveď. Preto som napísal žiadosť na Ministerstvo životného prostredia, aby vyjadrili svoje stanovisko k tomuto listu, s tým, že ho chcem uverejniť na stránkach BIO spotrebiteľ.
Tu je odpoveď:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odbor biologickej bezpečnosti

Bratislava 9. 12. 2004.
Číslo: 428/2004-5.2
Vybavuje: Ing. Dugovič

Vážený pán Pavol Fabry

Vo veci Vašej žiadosti zo dňa 3. 12. 2004, v ktorej žiadate o stanovisko k listu, ktorý zaslalo Agro-eko fórum Ministerstvu životného prostredia SR („ďalej len „ministerstvo“), Vám oznamujeme nasledovné:

Ministerstvo je orgánom štátnej správy vo veciach používania genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov na Slovensku podľa zákona 151/2002 Z.z. o genetických technológiách a GMO (ďalej len „zákon“) a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 252/2003 Z.z., a ktoré je správnym orgánom na vydávanie súhlasov na používanie genetických technológií a GMO v uzavretých priestoroch, na zavedenie GMO do životného prostredia a na uvedenie GMO ako výrobku na trh. Oblasťou geneticky modifikovaných organizmov sa v rámci Ministerstva životného prostredia zaoberajú pracovníci odboru biologickej bezpečnosti.

V prípade geneticky modifikovaných potravín a geneticky modifikovaných krmív vydáva súhlas na ich umiestnenie na trh, podľa nariadenia (ES) 1892/2003 Európskeho parlamentu a Rady o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách, Európska komisia (EK) v súlade s postupom uvedeným v článku 35 ods. 2 tohoto nariadenia. EK pomáha Stály výbor pre potravinový reťazec a zdravie zvierat, ktorý bol zriadený článkom 58 nariadenia ES č. 178/2002. Slovensko v tomto výbore zastupuje MP SR. Ministerstvo ako kompetentný orgán zastupuje Slovensko vo Výbore pre zámerné uvoľnenie GMO do životného prostredia (ďalej len „regulačný výbor“), zriadenom podľa článku 30 smernice 2001/18/ES Európskeho parlamentu a rady o zámernom uvoľnení GMO do životného prostredia, ktorý rieši postup spoločenstva v prípade námietok príslušných orgánov členských štátov alebo EK voči umiestneniu GMO na trh. V prípade, že výbor prijme vhodné opatrenie, udelí príslušný orgán, ktorý vypracoval hodnotiacu správu, písomný súhlas s umiestnením na trh alebo s obnovením súhlasu.

Pozíciu pre hlasovanie v predmetnom výbore vypracováva ministerstvo na základe posúdenia odborných stanovísk zaslaných EK (napr. stanovisko Vedeckého panelu pre GMO o bezpečnosti zverejneného European Food Safety Authority), ohlásenia, hodnotiacej správy príslušného orgánu členského štátu, kde sa má výrobok uvoľniť na trh po prvý raz, stanovísk jednotlivých členských štátov príp. pripomienok verejnosti, ktoré EK postúpi výboru, prehodnotenia pôvodného posudzovania environmentálneho rizika pre čl. 23 smernice 2001/18/ES), odborných stanovísk expertov zo zboru expertov Komisie pre biologickú bezpečnosť, ktorá bola zriadená podľa § 27 zákona a odporúčania Komisie pre biologickú bezpečnosť, pričom preferuje aspekt ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Pozíciu schvaľuje rezortná koordinačná skupina pre životné prostredie, ktorá predstavuje stály poradný a koordinačný orgán ministra ŽP vo veciach rozhodovacieho procesu v záležitostiach Európskej únie.

Dňa 29.11.2004 sa uskutočnilo zasadnutie regulačného výboru, ktorého hlavným programom bola diskusia a hlasovanie k návrhu rozhodnutia EK, týkajúceho sa umiestnenia geneticky modifikovanej kukurice (Zea mays L., línia MON 863) na trh v súlade so Smernicou 2001/18/EC Európskeho parlamentu a rady a diskusia a hlasovanie o návrhoch rozhodnutí EK týkajúcich sa bezpečnostnej klauzuly podľa článku 23 smernice 2001/18/EC, vyvolanej Rakúskom, Luxemburskom, Nemeckom, Francúzskom a Gréckom. Pretože hlasovaním v regulačnom výbore sa nedosiahla potrebná väčšina hlasov za prijatie navrhovaných rozhodnutí, jednotlivé návrhy rozhodnutí EK postúpi na rokovanie Rady EÚ. Mandát SR na rokovanie Rady EÚ bude v takom prípade na základe uznesenia vlády SR k mechanizmu spolupráce medzi vládou a parlamentom prerokovaný a schvaľovaný poslancami NR SR.

S pozdravom
Ing. Igor Ferenčík
riaditeľ odboru


Odpoveď ministerstva vo formáte doc. (63 kB)


Hodnotenie: 50%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Pavol FábryVenuje sa programovaniu a tvorbe web stránok.
Články na stránkach BIO spotrebiteľ sú len malým spestrením jeho práce.

Súvisiace články


Diskusia: Čo hovorí Ministerstvo životného prostredia ...    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Zelená politika    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií