BIO spotrebiteľ

Quo vadis výskum v ekologickom poľnohospodárstve

02.03.2005 03:20
Aké problémy a priority má výskum v ekologickom poľnohospodárstve? Porovnanie situácie vo svete i na Slovensku. Ako zlepšiť spoluprácu medzi výskumom a praxou v oblasti ekologického poľnohospodárstva?
Pole VÚRV Piešťany
Pole VÚRV Piešťany
Výskum v oblasti ekologického poľnohospodárstva sa aktuálne uskutočňuje v takmer všetkých Európskych krajinách, v súkromných inštitúciách, ale tiež na univerzitách, výskumných ústavoch a výskumných staniciach, pričom niektoré z nich majú všetky svoje aktivity zamerané iba na ekologické poľnohospodárstvo. V niektorých krajinách výskum v oblasti EP pôvodne začal na nezávislých inštitúciách ako FiBL (Švajčiarsko), Elm Farm Výskumné Centrum (Veľká Británia) alebo Inštitút Ludwiga Boltzmanna (Rakúsko).

Veľa univerzít, výskumných pracovísk a centier v zahraničí má uľahčený výskum, pretože veľa farmárov im ho umožňuje realizovať priamo na svojich farmách a aktívne sa podieľajú na výskume.

Financovanie

V niektorých krajinách je výskum financovaný vládou. Týka sa to štátnych výskumných inštitúcií, univerzít, ako i súkromných výskumných pracovísk. Posledne menované často uskutočňujú projekty, ktoré sú do značnej miery financované štátom, alebo Európskou úniou. V niektorých krajinách zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu vo financovaní výskumu v oblasti EP - súvisiaceho najmä s kvalitou produkcie, uskladnením a spracovaním - veľké nadnárodné obchodné siete, napr. Tesco vo Veľkej Británii. V južnej, strednej a východnej Európe sa do oblasti výskumu v EP dostáva menej peňažných prostriedkov.

Koordinácia v oblasti výskumu existuje vo viacerých krajinách, napr. v škandinávskych krajinách, veľmi silná je v nemecky hovoriacich krajinách. V Dánsku a vo Švédsku je štátom podporované Výskumné centrum pre ekologické poľnohospodárstvo, ktoré vo svojej náplni nemá iba výskum v oblasti EP, ale tiež má za úlohu viesť dialóg medzi poradenským servisom, praktikmi a výskumom.

Priority

Hlavné oblasti ekologického výskumu v EÚ:
 • osevné postupy,
 • hnojenie,
 • riešenie problémov spojených s konverziou (prechodom) na ekologický spôsob hospodárenia,
 • mechanické ničenie burín,
 • spôsoby obrábania pôdy,
 • výber vhodných odrôd obilnín, zemiakov, plodín na zelené hnojenie,
 • manažment organických hnojív,
 • ekonomické aspekty a pod.


Výskum v oblasti záhradníctva, vinohradníctva a pestovania špeciálnych plodín získava na dôležitosti najmä v posledných rokoch, rovnako ako výskum v oblasti živočíšnej výroby.

Vo viacerých krajinách je výskum zameraný na identifikáciu špecifických oblastí, kde je nedostatok informácií a poznatkov pre ďalšie smerovanie EP. Oblasti so zvýšeným záujmov výskumu sú manažment prírodných zdrojov, živočíšna výroba a zdravie, agro – ekológia, biodiverzita, marketing, spracovanie, metódy hodnotenia kvalita, šľachtenie rastlín, ekologická produkcia a pod.

Poradenstvo

Informácie, alfa i omega
Informácie sú alfou i omegou
Poradenský servis zohráva významnú úlohu v prenose výsledkov výskumu do poľnohospodárskej praxe. V zásade by mal predstavovať prepojenie praxe a výskumu. Poradenský servis v oblasti EP je veľmi dobre rozvinutý v nemecky hovoriacich krajinách a v škandinávskych krajinách. Tu je poradenský servis čiastočne integrovaný do poradenského servisu pre konvenčných farmárov. Výrazne potrebujú zlepšiť poradenský servis krajiny južnej a východnej Európy, kde iba málo poradcov je schopných erudovane poradiť v oblasti ekologického poľnohospodárstva a výmena poznatkov medzi farmármi a výskumníkmi sa uskutočňuje prevažne na seminároch a konferenciách.

Prenos výsledkov výskumu do poľnohospodárskej praxe a naopak prenos potrieb farmárov do výskumu efektívne funguje iba v niekoľkých krajinách a v tomto smere má Slovensko veľké rezervy.

V súčasnosti existuje veľa výskumných staníc, univerzít a inštitúcií v rámci celej Európy, kde sa uskutočňuje výskum v oblasti EP. Je však potrebné, pre zlepšenie toku informácií vytvoriť siete vedy a výskumu pre lepšiu komunikáciu medzi výskumníkmi, tak isto ako medzi výskumníkmi a prakticky hospodáriacimi farmármi a to tak na národnej, ako aj nadnárodnej úrovni. Siete sú veľmi dôležitým nástrojom pre povzbudenie výskumu a šírenie výsledkov výskumu.

Koordinácia

Stretnutie s roľníkmi
Stretnutie s roľníkmi
Pretože dochádza k expanzii výskumu v oblasti EP, je veľmi dôležité koordinovať jednotlivé výskumné aktivity. Táto koordinácia prebieha na národnej úrovni, kde napr. v škandinávskych krajinách sú výskumné aktivity efektívne koordinované štátom financovanými centrami pre ekologické poľnohospodárstvo, ktoré sa tiež starajú o rozvoj spolupráce medzi poradenskými centrami, praktikmi a výskumníkmi.

Medzinárodná federácia hnutí pre ekologické poľnohospodárstvo (IFOAM – International Federation of Organic Agriculture Movements) podporuje dialóg medzi ekologickou poľnohospodárskou praxou a medzinárodným výskumom.
Od roku 1997 usporiadala 13 vedeckých konferencií. 20. júna 2003 v Berlíne vznikla medzinárodná spoločnosť ekologického poľnohospodárskeho výskumu (ISOFAR – International Society of Organic Agriculture Research), ktorá združuje a podporuje výskum na všetkých úrovniach, t.j. uľahčuje globálnu spoluprácu v oblasti výskumu, metodologický rozvoj, vzdelávanie a prenos informácií, podporuje konkrétnych výskumníkov prostredníctvom členského servisu, vydáva publikácie, uskutočňuje akcie za účelom integrácie zúčastnených osôb na výskumnom procese.

Dôležitým médiom v procese prenosu informácií i v oblasti ekologického poľnohospodárskeho výskumu sa v poslednej dobe stáva internet. Mnohé inštitúcie majú svoje vlastné webové stránky, na ktorých prezentujú svoje aktivity.

Žiaľ, treba tiež poznamenať, že ekologický výskum oveľa menej podporujú súkromné firmy a organizácie, ako napr. spoločnosti vyrábajúce pesticídy, priemyselné hnojivá alebo osivárske spoločnosti, ktoré podporujú konvenčný výskum. I napriek tejto skutočnosti je výskum rozhodujúcim faktorom, ktorý posúva ekologické hospodárenie podstatne vpred. Nie je možné hovoriť o produktivite, ekonomických a ekologických benefíciách ekologického poľnohospodárstva bez stimulácie jeho potenciálu posilňovaním a docenením výskumných aktivít v tejto oblasti na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ.

Budúcnosť

V ďalšom období bude potrebné zamerať pozornosť v oblasti ekologického výskumu na problematiku:
 • Regulácie burinných spoločenstiev
 • Výskumu techník a prípravkov na ochranu kultúrnych plodín proti chorobám a škodcom
 • Stratégie pre dosiahnutie kvalitnej produkcie
 • Šľachtenia bez používania genetických inžinierskych techník
 • Zlepšovania existujúcich systémov chovu a ustajnenia zvierat
 • Zlepšenia kvality krmív, najmä so špeciálnym dôrazom na „bielkovinové rastliny“
 • Prírodnej a homeopatickej liečby vo veterinárnej medicíne

Stále viac sa objavujú hlasy, ktoré hovoria o nevyhnutnosti intenzívnejšej spolupráce medzi výskumom a praxou. Dôležitým je tiež vzájomný a osobný kontakt medzi výskumníkmi a praktickými farmármi poprípade poradcami. Ukazuje sa nevyhnutnosť existencie a budovania sietí demonštračných fariem, ktoré budú zohrávať čoraz významnejšiu úlohu.

Pracovníci VÚRV Piešťany sa okrem výskumníckej činnosti venujú organizovaniu seminárov, konferencií, Dní poľa, publikačnej, poradenskej a edukačnej činnosti. Viac informácií môžete nájsť na stránke www.vurv.sk, alebo nás môžete kontaktovať osobne.
Privítame väčšiu iniciatívu Vás, farmárov a spolu s vami sa pokúsime riešiť nastolené problémy. V zahraničí sa táto spolupráca osvedčila a priniesla úžitok nielen výskumníkom, ale najmä samotným farmárom.


Hodnotenie: 100%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Marta Klimekovápracuje vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch - oddelenie alternatívnej rastlinnej výroby. Zaoberá sa výskumom v oblasti ekologického poľnohospodárstva.

Diskusia: Quo vadis výskum v ekologickom ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Ekologické poľnohospodárstvo
  Ekologické poľnohospodárstvo - informácie, aktuálne udalosti, pozvánky na akcie, novinky v legislatíve, život na ekofarmách ...  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií