BIO spotrebiteľ

Aké ceny sú v súťaži "Po Frodových stopách"?

27.03.2006 09:47
Ceny v súťaži "Po Frodových stopách" predstavujú knihy. Aké sú to knihy, a o čom sú?

Zhovára sa s dobytkom, vtákmi a rybami

Konrad Lorenz
Zhovára sa s dobytkom, vtákmi a rybami
Zhovára sa s dobytkom, vtákmi a rybami

Cena: 239,-Sk
Vydavateľ: Petrus
Väzba: PB
Počet strán: 235
Rok vydania: 2004

Spojením vedeckej erudície a osobnej skúsenosti človeka, ktorý celý život choval doma najrôznejšie zvieratá, vnikla knižka napomáhajúca pochopiť zvieracie chovanie plná neoceniteľných rád pre milovníkov zvierat.

Obsah
 • Predslov
 • Mrzutosti so zvieratami
 • Čosi, čo nenarobí nijaké škody. Akvárium
 • Dva dravce v akváriu
 • Rybacia krv
 • Nestarnúce tvory
 • Šalamúnov prsteň
 • Húsatko Martina
 • Nie aby ste si zadovážili pinku!
 • Súcit so zvieratami
 • Morálka a zbraň
 • Vernosť predsa nie je prázdny blud
 • Smejeme sa zvieratám
Knihy Konrada Lorenzova sú čitateľskou lahôdkou. Je v nich všetko: hĺbka a pri tom ľahkosť, odbornosť, ale aj zmysel pre humor... Ľahko mu uveríte, že sa naozaj zhovára s dobytkom, vtákmi a rybami...

Šalamúnov prsteň

„Tak je to napísané, že kráľ Šalamún sa rozpráva s dobytkom, vtákmi, rybami a červami. To viem aj ja. Síce sa neviem porozprávať so všetkým živočíšstvom, ako to údajne vedel starý kráľ; pripúšťam, že v tom za ním zaostávam Rozprávam sa však s niekoľkými druhmi, ktoré dobre poznám; a na to nijaký čarodejný prsteň nepotrebujem. V tomto ohľade mám zasa ja prevahu na starým kráľom, tobôž že on by bez svojho prsteňa nebol rozumel ani reči týchto zvierat, ktoré poznal najdôvernejšie. A keď ten prsteň už nemal, zatvrdilo sa dokonca jeho srdce proti celému svetu zvierat. Šalamún v zlosti vraj odhodil čarodejný prsteň, keď mu slávik prezradil, že jedna z jeho deväťstodeväťdesiatich deviatich žien miluje mladšieho. Aspoň takto to rozpráva J.V.Wildmanmn vo svojej pôvabnej legende Svätec a zvieratá.

Možno to od Šalamúna bolo veľmi múdre alebo veľmi hlúpe; pokiaľ ide o mňa, rozhodne pokladám za nešportové používať v styku so zvieratami čarodejné prstene. Tieto živé tvory nám bez akéhokoľvek čarovania porozprávajú najkrajšie príbehy, totiž príbehy, ktoré sú pravdivé. A pravda je v prírode ešte vždy oveľa krajšia ako všetko, čo si naši básnici, jediní skutoční čarodejníci, vedia vymyslieť.

..... Každý, kto pozná psy, vie, s akou priam úžasnou istotou vidí verný pes na svojom pánovi, či odchádza z izby kvôli čomusi, čo je preňho nezaujímavé, alebo či ho čaká vytúžená prechádzka. Mnohé psy sú však v tomto ohľade schopné ešte oveľa väčších výkonov. Moja ovčiarska sučka Tito, praprapraprababička psa, ktorého vlastním teraz, vedela „telepaticky“ celkom presne, ktorí ľudia mi idú na nervy a kedy. Naskrze nič jej nemohlo zabrániť, aby takýchto ľudí síce jemne, ale rozhodne pohrýzla do zadku. Pre autoritatívnych starších pánov bolo osobitne nebezpečné, ak v diskusiách zaujali proti mne známy postoj vyjadrujúci názor „a vôbec, čo chceš, ešte si primladý“. Ak sa niekto cudzí vyjadril v tomto zmysle, vzápätí sa preľakaný chytil za miesto, kde ho Tito okamžite strestala. Nijako som si nevedel vysvetliť, že záležitosť spoľahlivo fungovala aj vtedy, keď sučka ležala pod stolom a teda nedovidela na tváre a posunky ľudí; odkiaľ teda vedela, kto sa s kým zhovára a kto nesúhlasí s mojím názorom?“

Gaia. Nový pohled na život na Zemi

James E. Lovelock
Gaia. Nový pohled na život na Zemi
Gaia. Nový pohled na život na Zemi

Cena: 250,-Sk
Vydavateľ: ABIES
Počet strán: 213
Preklad: Jan Edlman
Doslov a poznámky: Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc. druhé vydanie

Hypotéza Gaie vysvetľuje, že podmienky pre život na Zemi sú výsledkom pôsobenia jednoduchého organizmu, snáď živej bytosti – Gaie. V tejto provokujúcej knihe sa pokúša Lovelock, britský organický chemik, demonštrovať ako bola Gaia sformovaná samoregulačným spôsobom, udržiavajúc pritom optimálne podmienky pre život na našej planéte. Tu a tam Lovelockove osobné a podmanivé rozprávanie hraničí s mytológiou, častejšie však s kybernetikou.

Obsah
 • Předmluva k 2. vydaní (1987)
 • Redakční poznámka
 • Úvod
 • Na počátku
 • Odhalení Gaii
 • Kybernetika
 • Dnešní atmosféra
 • Moře
 • Gaia a člověk – problém znečištění
 • Být součástí Gaii
 • Epilog
 • Technik s velikou vizí
 • Definice a vysvětlení použitých termínů
 • Doporučená literatura
 • Doplňková literatura
 • Rejstřík
GAIA hypotézu sformuloval James Lovelock v 70-tych rokoch. J. Lovelock popisuje sadu pozorovaní života na nasej planéte, ktoré mu umožňujú vysloviť hypotézu, že Zem je jeden živý organizmus. Tento organizmus nazýva podľa starogréckej bohyne zeme Gaia. I v tom prípade, že Gaia hypotéza nebude prijatá ako vedecká teória, naďalej zostane zdrojom inšpirácie pre súčasnú vedu. Vyprovokovala široké vedecké diskusie, ktoré viedli k formulácii nových dôležitých hypotéz a prehodnocovaniu mnohých vedeckých postojov. Jej príspevok pre súčasnú kultúru je obrovský. (Pracovný seminár Gaia – živá planéta )

Premenený les

Chris Maser
Premenený les
Premenený les


Cena: 132,-Sk
Vydavateľ: ABIES
Počet strán: 356
Preklad: Jiří Holuša

Autor vysvetľuje význam názvu knihy takto: „Ak vyrúbeme les a sadíme ho znovu, tak ho vlastne prerábame na plantáž. Ako sa tak pozerám na svet okolo nás, je zrejmé, že takto prerábame celý svet, a že sme odvrhli plány a návrhy Prírody. Ak už chceme niečo prerábať, musíme tomu dobre rozumieť, a my tomu, čo teraz robíme, nerozumieme.“ Kniha je rozdelená do štyroch hlavných častí. V prvej sa hovorí o rozdieloch medzi tým ako vytvára les príroda a ako to robíme my. Druhá je o tom, prečo trváme na svojom spôsobe vytvárania lesa. Tretia sa venuje našim obavám zo zmien a obsahom poslednej časti je pokus o udržateľné lesníctvo rešpektujúce prírodné procesy.

Obsah
 • Předmluva
 • Poděkování
 • Úvod
 • Část první: JAKÝ LES VYTVÁŘÍ PŘÍRODA A JAKÝ HO DĚLÁME MY
 • Část druhá: JAKÉ MYŠLENÍ, TAKOVÉ HOSPODAŘENÍ
 • Část třetí: PROČ S BOJÍME ZMĚNY
 • Část čtvrtá: JSME SVOBODNÍ JAKO NAŠE PŘEDSTAVIVOST
 • Dodatek 1: Česká a latinská jména
 • Dodatek 2
 • Dodatek 3: MINULOST, SOUČASNOST A BUDOUCNOST LESNICTVÍ
 • Dodatek 4: JAKO HOST V CIZÍ ZEMI SI MUSÍM BÝT VĚDOM JEMNÉ DĚLÍCÍ ČÁRY MEZI POMÁHÁNÍM A NEOPRÁVNĚNÝM ZASAHOVÁNÍM
 • Dodatek 5: KDYBYCH BYL VRCHNÍM LESNÍKEM NA ČVERGOVÉ
 • Citovaná literatura
 • Rejstřík
Příroda vytvořila les jako nepředvídatelný experiment. My se snažíme vymyslet řízený les. Příroda vytvořila les dlouhodobých trendů. My se snažíme vyprojektovat les krátkodobých jistot. Příroda vytvořila les vyznačující se rozmanitostí. My projektujeme les uniformně zjednodušený. My se pokoušíme vytvořit les založený na izolovaných produktech. Příroda vytvořila les, v němž jsou všechny části neutrální. My vytváříme les, v němž některé části považujeme za dobré a jiné za špatné. Příroda vytvořila les jako proměnlivé, bezčasé kontinuum druhů. My vytváříme les jako strnulou, časově omezenou monokulturu. Příroda vytvořila les v krajině. My se snažíme vytvořit les na hektarech půdy. Příroda vytvořila na Tichomorském severozápadě lesy žijící 500 až 1 200 let. My projektujeme lesy, jež se zřídkakdy mají možnost dožít 100 let. Příroda vytvořila na Tichomořském severozápadě ojedinělé lesy na světě: roste v nic 25 druhů jehličnanů, z nichž některé patří mezi nejdéle žijící a největší druhy svých rodů, 7 rodů je dominantních. My navrhujeme lesy s krátkou obmýtní dobou a převážně s jedním druhem. Příroda vytvořila soběstačný les, který dokáže sám sebe uzdravovat. My vytváříme les, jenž vyžaduje stále větší vstupy zvnějšku – průmyslová hnojiva a pesticidy.

Prastarý les

Chris Maser
Prastarý les
Prastarý les

Cena: 199,-Sk
Vydavateľ: ABIES
Väzba: HB
Počet strán: 342
Rok vydania: 2004
Preklad: Anna Pilátová

Poeticky ladené dejiny lesa od významného amerického ekológa.

Životopis prekrásneho lesa v oregonských „Cascade Mountains“ od jeho narodenia v roku 988 až do jeho dnešnej nádhery. Rozprávanie o lese a jeho obyvateľoch je popretkávané udalosťami z ľudských dejín aj z autorovho života. Slávne objavy, významné osobnosti, nešťastia, choroby a vojny, to všetko počas života jednej tisícročnej jedle. Ak sa človek vo svojej pýche a nenásytnosti nezastaví, pretnú aj srdce tohoto pralesa cesty a motorové píly prerušia tepny času a histórie, spájajúce nás s našimi predkami.

Obsah
 • Předmluva
 • Poděkování
 • Úvod
 • Na počátku
 • Zrození lesa
 • Mladý les
 • Zralý les
 • Prales
 • Závěr
 • Slovníček jmen rostlin a živočichů zmiňovaných v textu
 • Citovaná literatura
Dnes jsou ručičky na ekologických vahách v rovnováze a lidstvo stojí na rozcestí mezi koncem života a začátkem přežívání. Pro ty, kdož naslouchají, z dávných pralesů znějí Mírotvorcova slova, která pronesl k irokézským Pěti Národům: „Nemyslete pořád jen na sebe, náčelníci, nebo jen na své pokolení. Pomyslete na další pokolení našich rodin, na naše vnuky a na ty ještě nenarozené, jejichž tváře se vynořují z hlubin země.“ Máme li dost rozumu, měli bychom se těmito slovy řídit, protože promlouvají ke všem dobám – k minulosti, k současnosti i k budoucnosti. Nemůžeme reklamovat nefungující les, tak jako můžeme reklamovat porouchané auto, ale můžeme se naučit, jak pěstovat a udržovat zdravý les, pustíme-li se do práce, dokud je ještě čas.

Hodnotenie: 86.6%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Aké ceny sú v súťaži "Po Frodových ...

  8.kolo

  kde nájdem otázky dalsieho kola?pomozte mi ja sutazim.
  tanka82   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

Ostatné súťažeNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií