BIO spotrebiteľ

Kvalita povrchových vôd

28.04.2006 00:39
Základom Hodnotenia kvality povrchových vôd je sumrizácia výsledkov klasifikácie v zmysle STN 75 7221 „Kvalita vody“.
Klasifikácia kvality povrchových vôd“, ktorá kvalitu vody hodnotí v 8-ich skupinách ukazovateľov:
 • A-skupina –kyslíkový režim,
 • B-skupina – základné fyzikálno-chemické ukazovatele,
 • C-skupina – nutrienty,
 • D-skupina – biologické ukazovateli,
 • E-skupina – mikrobiologické ukazovateli,
 • F-skupina – mikropolutanty,
 • G-skupina – toxicita,
 • H-skupina – rádioaktivita
a s použitím sústavy medzných hodnôt zaraďuje vody do piatich tried ( I. trieda – veľmi čistá voda až V. trieda – veľmi silno znečistená voda, pričom ako priaznivá kvalita vody je považovaná úroveň I., II. a III. Triedy kvality).

V roku 2003 bola kvalita povrchových vôd v SR sledovaná v 177 miestach odberov, z toho 174 základných a 3 zvláštnych miestach odberov. Zo sledovaných 174 základných miest odberov je 27 miest sledovaných v rámci hraničných tokov. Zmeny v počte sledovaných miest odberov v porovnaní s rokom 2002 súviseli s úpravou monitorovacieho programu s Maďarskom a Rakúskom. Ďalšou zmenou je, že od roku 2003 súviseli s úpravou a spracovania vzoriek makrozoobentosu vykonáva novou metodikou pripravenou z dôvodu postupnej implementácie Rámcovej smernice o vodách na území SR. Nová metóda je v porovnaní s predchádzajúcou metódou presnejšia, vzorkovaná plocha je rozdelená na menšie plochy s presným obsahom, z ktorých sa odoberá makrozoobentos v závislosti od zastúpenia substrátu na odberovom mieste. Jednotlivé taxonomické skupiny boli určované špecialistami na dané skupiny, čo prispelo k oveľa podrobnejšej determinácii prítomných druhov organizmov. Uvedená nová metóda, vrátane detailnejšej kvalitatívnej analýzy vzoriek sú jedným z faktorov ovplyvňujúcich výpočet sapróbneho indexu makrozoobentosu, a tým aj vysvetlením výrazných zmien v triedach kvality vôd v ukazovateli sapróbny index makrozoobentosu vyskytujúcich sa na niektorých odberových miestach.

Počet sledovaných miest odberov vzoriek povrchovej vody


PovodiePočet miest
odberu vzoriek
Sledovaná dĺžka
(km)
Hodnotená dĺžka
(km)
Povodie Dunaja33746,3596,45
Povodie Váhu431 298,2872,20
Povodie Hrona371 176,6754,20
Povodie Bodrogu a Hornádu641 669,61 117,20
Spolu1744 890,63 340,65
(Zdroj: SHMÚ)

Celková dĺžka tokov v správe vodohospodárskych organizácií v SR predstavuje 24 77 km. Sledovaná dĺžka tokov (ktorá zahŕňa celkovú dĺžku tokov, v ktorých bolo situované aspoň jedno miesto odberu), predstavovala v roku 2003 4 890,6 km, čo tvorí 19,74 % z uvedenej celkovej dĺžky tokov SR. Kvalita povrchových vôd bola hodnotená na dĺžke 3 340,65 km, t. j. 13,48 % z celkovej dĺžky.

Počet sledovaných ukazovateľov sa v jednotlivých miestach odberov v rokoch 2002 – 2003 pohyboval v rozmedzí 28 123. Vo všetkých miestach odberov boli sledované A, B, C, D a E skupiny ukazovateľov a vo vybraných miestach aj F a H skupiny ukazovateľov kvality vody. Vývoj kvality povrchových vôd v SR vyplýva z porovnania výsledkov hodnotenia súčasného stavu – reprezentovaného dvojročím 2002 –2003 s predchádzajúcim obdobím t.j. dvojročím 2001 – 2002. Z porovnania údajov možno konštatovať pokles miest odberu s nevyhovujúcou triedou kvality (t.j. IV. A V. triedou kvality vody ) v skupinách ukazovateľov E – mikrobiologické ukazovatele a F – mikropolutanty. K výraznejšiemu zvýšeniu počtu odberov došlo v skupine B – fyzikálne ukazovatele a D – biologické ukazovatele.

V období rokov 2002 – 2003 sa najpriaznivejšie vyvíjala skupina A – kyslíkový režim, kde viac ako 89 % miest odberu spĺňalo kritériá pre vyhovujúcu kvalitu vody, t.j. vyhovovali požiadavkám I., II., alebo III. Triede kvality. V skupine ukazovateľov B – základné fyzikálno-chemické, C – nutrienty a D – biologické ukazovatele, ktoré dominovali v II. III. Triede kvality došlo k značnému poklesu miest odberu. Pre skupinu ukazovateľov B tejto triede vyhovovalo 73,5 % miest odberu ( v období 2001 – 2002 to bolo 87 % miest odberu), v skupine C bolo zaznamenané 70,1 % miest odberu ( v období 2001 – 2002 – 73 %) a v skupine D vyhovujúcej triede kvality vyhovovalo 60,9 % miest odberu ( v období 2001-2002- 75,8 %). Počet miest odberov s vyhovujúcou triedou kvality povrchových vôd vzrástol aj v skupinách ukazovateľov E – mikrobiologické ukazovatele na 19,54 % a F – mikropolutanty na 54,5 % miest odberu ( v období 2001 – 2002 – 45 %).

Najnepriaznivejšia situácia v skupine E – mirobiologické ukazovatele, kde bola zaznamenaná nevyhovujúca trieda (t.j. spadajúca pod IV. A V. triedu kvality) v 80,46 % miest odberu. Aj napriek zlepšeniu kvality vody v mikrobiologických ukazovateľoch ( v období 2001 – 2002 pomer odberných miest predstavoval 86 %) na zaradení do V. triedy kvality sa podieľali koliformné a termotolerantné baktérie.

Kvalita vody sa výrazne zlepšila aj v ukazovateľoch skupiny F – mikropolutanty, kde nevyhovujúca kvality vody (IV. A V. trieda kvality) bola zaznamenaná v 45,4 % miest odberov ( v období 2001 – 2002 – 55,5 %). Na zaradení do V. triedy kvality sa podieľali nepolárne extrahovateľné látky a zvýšené koncentrácie hliníka. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím počet miest odberov s nevyhovujúcou (IV. a V. ) triedou kvality stúpol aj v skupine B – fyzikálno-chemické ukazovatele na 26,4 % miest odberov a 39,1 % miest odberov v skupine D – biologické ukazovatele.

Situácie a v skupine ukazovateľov H – rádioaktivita v hodnotenom období sa zlepšila a kvalita vody vyhovovala I. a II. Triede kvality vody.


Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]

Hodnotenie: 60%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Kvalita povrchových ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií