BIO spotrebiteľ

Súťaž k mesiacu lesov vyhodnotená

02.06.2006 00:28
Súťaž určená kolektívom základných a stredných škôl bola vyhlásená v marci 2006 prostredníctvom časopisu pre environmentálnu výchovu a filozofiu „Ďalekohľad“.
Monotematické číslo „Ďalekohľadu“ 7/2006 prinieslo celú radu inšpirácií pre „lesné aktivity“ realizovateľné na škole, v miestnej komunite, prípadne v celoslovenskom merítku. Uvedené číslo, ktorého vznik bol podporený z Fondu TATRY pri Nadácii Ekopolis, bolo za týmto účelom distribuované na všetky základné a stredné školy v SR.

les
Pri vyhodnocovaní sa bral ohľad na nápaditosť „lesných aktivít“, ich intenzitu, to, ako prispievajú k zvyšovaniu vedomostí žiakov a verejnosti v tejto problematike a aj to, akým spôsobom prispievajú k praktickej ochrane krajiny a prírodných lesov.

Celkovo bolo rozdelených 6 knižných darov v celkovej hodnote 7 554,- SKK, ktoré zakúpilo Občianske združenie TATRY z 2 % asignácie dane.

Knižné dary, ktoré pozostávali z publikácií o lesnej problematike, získali:
 • Hotelová a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši
 • Základná škola na ul. Letnej v Poprade
 • Základná škola s MŠ v Záriečí
 • SOU drevárske v Turanoch nad Váhom
 • Základná škola na ul. Jahodníckej v Martine
 • Základná škola s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove
Vydanie monotematického čísla časopisu Ďalekohľad ( infovek.sk ) a súťaž pre školy nadviazali na predchádzajúce aktivity OZ TATRY, ktoré boli pripravené a realizované s cieľom posilovať a diverzifikovať spoločenskú diskusiu o Tatranskom národnom parku po 19. novembri 2004.

Občianske združenie TATRY doteraz realizovalo v 17 mestách Slovenska seminár „Prírodné lesy alebo čo sa stalo v Tatrách“, ktorého sa zúčastnilo 461 účastníkov, prevažne učiteľov zo základných a stredných škôl, kreatívnu súťaž pre žiakov základných a stredných škôl „TATRY NEZOMRELI!“, do ktorej sa zapojilo 4 515 žiakov zo 62 slovenských škôl a veľmi úspešné, a stále prebiehajúce, turné rovnomennej výstavy.

Aktivity odmenených škôl

Hotelová a obchodná škola v Liptovskom Mikuláši


Žiaci školy nazbierali 4 093,7 kg papiera a za získané finančné prostriedky symbolicky kúpili 3 stromy v súkromnej prírodnej rezervácii „Vlčia“ (pohorie Čergov). V rámci projektu OZ TATRY „Zelené areály škôl“ vysadili v areály školy 189 kríkov a stromov. 9 žiakov a 1 učiteľ sa zúčastnilo výsadby stromčekov v rámci VI. revitalizačného tábora – Olšavica 2006 konaného v dňoch 21. – 23. apríla 2006. Do školského rozhlasu pripravili a odvysielali dve rozhlasové relácie o lesoch – „Apríl – mesiac lesov“, „Pomôžme lesom aj my“, do školského časopisu „Prievan“ pripravili príspevok s názvom „Lesy v číslach“, ďalej žiaci pripravili referáty, zorganizovali zbierku fotografií o lesoch, urobili nástenky a pod.

Základná škola na ul. Letnej v Poprade


viď článok Mesiac lesov v našej škole.

Základná škola s MŠ v Záriečí


Žiaci školy vysadili vo svojom okolí 12 ovocných stromov, 48 ťahaných ruží, 7 tují, kosodreviny a 2 vŕby, upratali okolie a čistili studničky. Žiaci 1. stupňa na hodinách prvouky poznávali hlavné časti stromov, besedovali o význame lesov pre prírodu a pre človeka. Na hodinách výtvarnej výchovy maľovali život v lese. Žiaci 5. ročníka pripravili priestorové modely krajín dažďových pralesov, listnatých a ihličnatých lesov mierneho pásma a ako ich človek využíva pre svoju potrebu. K modelom si žiaci pripravili referáty. Žiaci 9. ročníka pripravovali a obhajovali projekty na témy: Prírodné lesy a ich význam v prírode a pre človeka, Znižovanie biodiverzity lesov a jej príčiny, Pralesy a znižovanie tvorby kyslíka, Prírodný alebo umelý les, aký je rozdiel?, Ohrozovanie a vyrubovanie dažďových pralesov a nasledovné ovplyvňovanie svetovej klímy. Z projektov a výtvarných prác bola v škole nainštalovaná výstava.

SOU drevárske v Turanoch nad Váhom


Žiaci školy pripravili a vybudovali náučný chodník, sadili stromy a čistili les.

Základná škola na ul. Jahodníckej v Martine


Na škole boli realizované: celoškolská akcia „Týždeň pre Zem“, relácia v školskom rozhlase, premietanie filmu „Muž, ktorý sadil stromy“, výroba ekomasiek a následný sprievod mestom. Ekologický krúžok a krúžok Bobríci sa zúčastnili otvorenia nových zelených Trás zdravia v JEDĽOVINÁCH. Pracovníci Národného parku Veľká Fatra pripravili pre deti bohatý program Aktivity boli zamerané na plnenie praktických úloh v lese - poznávali rastliny a živočíchy, určovali stopy zvierat v lese, a vedomosti si preverili aj v oblasti triedenia odpadu. Zdatnosť a odvahu prejavili pri lezení na lanách. Príťažlivá a dobrodružná bola aktivita „Monitoring studničiek“, počas ktorej žiaci zisťovali zaujímavé údaje o studničkách: názov miesta, poloha v mape, zistenie sily prameňa, odber vzorky vody na rozbor. Následne prameň odfotili a vyčistili.

Základná škola s MŠ P. V. Rovnianka v Dolnom Hričove


Na škole sa uskutočnili nasledovné aktivity: príprava nástenky „Apríl – mesiac lesov“ s námetmi na aktivity v triedach i mimo školy, kvízy ku „Dňu vtákov“ na hodinách prírodopisu v triedach II. stupňa, pozorovanie bocianieho hniezda – prílet 6. apríla, jarný zber papiera a celoročný zber tetrapakov, výučba robenia korbáčov, výstavka konárikov ihličnatých stromov, v rámci „Dní ochrany prírody“ čistenie priestranstiev v obciach Dolný Hričov, Peklina, Paština, Závada a Hričovské Podhradie, poznávanie lesných zvierat podľa parožia, kostí, odliatkov stôp, obrázkov, zvukov z CD, úprava areálu školy, súťaž tried s názvom „Apríl – mesiac lesov“ – vypracovanie pracovných listov s 10 teoretickými a 5 praktickými úlohami, v rámci výtvarnej výchovy výroba ekoplagátov, v ŠKD – výroba rôznych výrobkov z prírodného materiálu, vychádzky do prírody, poznávanie stromov, živočíchov, jarných rastlín. Škola objednáva pre žiakov zošity z recyklovaného papiera.
Súvisiace články

Hodnotenie: 93.4%, 3 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Súťaž k mesiacu lesov ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Ostatné súťaže  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií