BIO spotrebiteľ

Pribúda ekologicky obhospodarovaná pôda

12.07.2006 07:22
Prečo sa na Slovensku farmári zaujímajú o systém ekologického poľnohospodárstva? Ekologické poľnohospodárstvo so svojimi prísnymi pravidlami láka stále viac a viac roľníkov. Svedčí o tom aj rozrastajúci sa register ekologického poľnohospodárstva na ÚKSÚP-e. Rozvíja sa rastlinná produkcia a sľubne vyzerá aj produkcia živočíšnych ekologických výrobkov.
Ekologické poľnohospodárstvo píše svoju históriu u nás už pätnásť rokov. Aj keď v doterajšom vývoji bolo množstvo úskalí, keď spomenieme už len nové predpisy pre biofarmárov, ktoré treba dodržiavať, rozvoj ekologicky obhospodarovaných plôch nasvedčuje o záujme domácich farmárov realizovať prvovýrobu bez prvkov intenzifikácie.

Živočíšna výroba na Turci
Živočíšna výroba na Turci
V roku 1991 začalo poľnohospodársku pôdu na Slovensku obhospodarovať v systéme ekologicky poľnohospodárskej výroby 37 fariem. Ekologickí farmári pestovali na ploche 14 773 hektárov popri obilninách aj strukoviny, bylinky či liečivé rastliny. Výrazným míľnikom vo vývoji ekologického poľnohospodárstva v Slovenskej republike bolo zavedenie dotácií do obdobia konverzie v roku 1988, ekologicky obhospodarovaná poľnohospodárska pôda vzrástla skoro na dvojnásobok oproti roku 1997.

Počet biofarmárov sa opätovne zvýšil v roku 2003, keď Ministerstvo pôdohospodárstva SR zaviedlo dotácie aj pre obdobie po konverzii.

HNACIA SILA ROZVOJA

Nárast ekologicky obhospodarovanej plochy po vstupe SR do EÚ je prirodzenou reakciou farmárov na možnosti využívania programu, zameraného na trvalo udržateľné obhospodarovanie krajiny a rozvoj vidieka. Počnúc rokom 2004 sa pre slovenských farmárov hospodáriacich v systéme ekologického poľnohospodárstva otvorili nové možnosti získavania podpory z projektového programu rozvoja vidieka, financovaného najmä z európskych fondov.

Program PRV č. 5, podopatrenie č. 10 ekologické poľhohospodárstvo, zabezpečuje pre biofarmára počas piatich rokov získavať pevne určenú podporu. Táto možnosť je prístupná pre biofarmárov vo všetkých členských štátoch EÚ, prirodzene každý členský štát si vypracováva svoje kritériá i vlastný systém realizácie kontrol dodržiavania zmluvne prijatých opatrení. Práve tu sa treba zamyslieť nad tým, že pod pojmom poberateľ podpory pre ekologické poľnohospodárstvo sa skrýva farmár, ktorý dodržiava prísne celoeurópske pravidlá produkcie na biofarme.

Nariadenie Rady č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a príslušných označeniach poľnohospodárskych výrobkov a potravín, popri zákone č. 421/2004 Z. z. o ekologickom poľnohospodárstve, ustanovuje pravidlá rastlinnej a živočíšnej výroby, ďalej systém inšpekcie ekologického poľnohospodárstva, povinnosti výrobcu biopotravín a systém dovozu bioproduktov a biopotravín z tretích krajín. Farmár, ktorý ekologicky obhospodaruje pôdu alebo chová hospodárske zvieratá systémom ekologického poľnohospodárstva, je v prvom rade ochrancom prírody, spolutvorcom krajiny a výrobcom chutnej, bezpečnej potraviny. Vo viacerých členských štátoch EÚ je práve veľký záujem spotrebiteľov o biopotraviny hnacou silou rozvoja ekologického poľnohospodárstva.

SPRÍSNENIE V POUŽÍVANÍ OSÍV

Na Slovensku mnoho spotrebiteľov o biopotravinách vôbec nevie, aj ich sortiment je zatiaľ malý. Avšak množstvo aj sortiment primárnych bioproduktov pribúda. Tak napríklad zo 196 biofarmárov registrovaných na ÚKSÚP-e, Odbore životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, ku koncu roka 2005 sa 21 biofarmárov venovalo pestovaniu ovocia. Vinohrady systémom ekologického poľnohospodárstva obhospodarujú štyria držitelia registrácie. Biozeleninu, nevynímajúc biozemiaky, pestovalo vlani vyše 25 biofarmárov v rôznych regiónoch.

Silážna jama u ekofarmára
Silážna jama u ekofarmára
Novinkou v systéme ekologického poľnohospodárstva je výroba bioosív, ktorej sa v súčasnosti venujú už štyria biofarmári, priekopníci v tejto veľmi perspektívnej oblasti. Európske nariadenie povoľuje biofarmárom len dočasné používanie osív z konvenčného poľnohospodárstva, a to iba na výnimku vydanú inšpekčnou organizáciou Naturalis SK, s. r. o. alebo ÚKSÚP-om, príslušným orgánom pre ekologické poľnohospodárstvo v SR. Pritvrdzovanie v používaní bioosív bez možných výnimiek už "visí vo vzduchu".

Termín úplného zákazu používania konvenčných osív pre určité poľnohospodárske plodiny bude záväzný pre všetkých biofarmárov v EÚ.

MINIMÁLNE JEDNA KONTROLA

V súčasnosti 76 percent biofariem na Slovensku chová hospodárske zvieratá, najmä ovce a hovädzí dobytok. Ku koncu minulého roka na ÚKSÚP-e, Odbore životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, bolo registrovaných zhruba 80-tisíc ekologicky chovaných zvierat. Biofarmy registrované na ÚKSÚP-e sú rozptýlené po celom území SR. Pri ekologickom chove musia mať zvieratá voľný prístup na pašu, na voľné plochy, ich pohoda je nosnou myšlienkou chovu. Zvieratám možno podať v závislosti od ich druhu len určité percentá konvenčných krmív.

V európskom nariadení pre ekologické poľnohospodárstvo sú uvedené kŕmne suroviny z konvenčného poľnohospodárstva, ako aj minerálne zložky krmív, ktoré možno podávať ekologicky chovaným zvieratám. Pre účely lepšej informovanosti ÚKSÚP, Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, začal posudzovať vhodnosť konvenčných krmív pre ich použitie v ekologických chovoch. Zoznamy vhodných konvenčných krmív sú zverejňované na stránke www.uksup.sk (pod Odborom životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva).

Pestovaniu biošpargle na Záhorí sa darí
Pestovaniu biošpargle na Záhorí sa darí
Biofarmár po zápise do registra ekologického poľnohospodárstva na ÚKSÚP-e, Odbore životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, musí dodržiavať ustanovenia právnych predpisov pre ekologické poľnohospodárstvo. Základnou povinnosťou biofarmára je uzavrieť zmluvu s ÚKSÚP-om o každoročnej inšpekcii oprávnenou inšpekčnou organizáciou. Inšpekčná organizácia Naturalis SK, s. r. o. spĺňa prísne kritériá platné pre inšpekčné organizácie a má ÚKSÚP-om udelený kód SK-02-BIO. Zaradená je do celoeurópskeho zoznamu inšpekčných organizácií pre ekologické poľnohospodárstvo.

Biofarmár registrovaný na ÚKSÚP-e musí byť každoročne minimálne raz kontrolovaný inšpekčnou organizáciou za účelom overenia dodržiavania pravidiel ekologického poľnohospodárstva.

PRODUKUJÚ V PRÍRODE

V ekologickom poľnohospodárstve sú presne definované povolené vstupy. Biofarmár nesmie aplikovať iné hnojivá ani pôdne pomocné látky, nesmie použiť iné prípravky na ochranu rastlín, ako tie ktoré ÚKSÚP, Odbor životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, zaradil do zoznamov, ktoré Ministerstvo pôdohospodárstva SR zverejňuje vo Vestníku MP SR. (Najnovší zoznam hnojív a pôdnych pomocných látok ako aj prípravkov na ochranu rastlín je uvedený vo Vestníku MP SR č. 29 a č. 30, čiastka 7. z 27. marca 2006.)

Záujem o chov oviec a kôz v systéme ekologického poľnohospodárstva stále narastá
Záujem o chov oviec a kôz v systéme
ekologického poľnohospodárstva stále narastá
Z uvedeného vyplýva, že ekologické poľnohospodárstvo sa môže realizovať len pri dodržiavaní určitých pravidiel. Avšak o systém ekologického poľnohospodárstva sa zaujímajú aj mladí slovenskí farmári, v čom sa črtá záruka, že hospodárenie na pôde v intenciách rozvoja vidieka nezostane u nás opomenuté.

Tradícia súkromného podnikania na pôde sa oživuje aj systémom ekologickej poľnohospodárskej výroby: kým podiel súkromne hospodáriacich roľníkov (SHR) medzi registrovanými biofarmármi v roku 2003 tvoril ani nie 15 percent, v roku 2005 už dosahoval 36 percent. Z celkového počtu SHR v SR možno konštatovať, že ku koncu minulého roka každý stý samostatne hospodáriaci roľník obhospodaroval pôdu systémom ekologického poľnohospodárstva.

Celková výmera ekologicky obhospodarovanej pôdy v súčasnosti predstavuje 124 497 hektárov, z čoho 31,1 percenta je orná pôda. Zvyšok tvoria trvalé trávne porasty (683 percenta), sady a vinohrady. Od decembra 2005 sa nepatrne zvýšil podiel ornej pôdy. Od konca minulého roka celkovo pribudlo vyše 30-tisíc hektárov a 77 nových biofarmárov - to sú údaje z registra ekologického poľnohospodárstva ÚKSÚP-u, Odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva.

A prečo vlastne farmári prestupujú z konvenčnej poľnohospodárskej produkcie na ekologickú produkciu? Súvisí to zrejme s jej poslaním: šetrné hospodárenie na pôde, neznečisťovanie a nezaťažovanie životného prostredia. Zdá sa, že biofarmárov napĺňa realizácia princípov udržateľného rozvoja poľnohospodárskej produkcie a uzatvorený systém rastlinnej i živočíšnej ekologickej produkcie na biofarme. Zároveň sú si vedomí, že svojím farmárčením nenarúšajú rovnováhu v prírode. Nepísaným heslom biofarmárov je: "Produkujem v prírode, produkujem pre prírodu". V týchto slovách sa skrýva zmysel ekologickej poľnohospodárskej výroby, veď biofarma produkuje bioprodukty, v ktorých je kus prírody.

(článok vyšiel v Roľníckývh novinách 26/2006 z 23.6.2006)

Hodnotenie: 85%, 8 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Juliana SCHLOSSEROVÁRiaditeľka Odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, ÚKSÚP Bratislava. Je tvorcom právnych predpisov pre oblasť ekologického poľnohospodárstva v SR. V oblasti ekologického poľnohospodárstva zastupuje SR na rokovaniach Rady a Komisie v Bruseli.

Diskusia: Pribúda ekologicky obhospodarovaná ...

  Udaje z registra

  V clanku uvadzate 196 registrovanych biofarmarov. Register na webovej stranke uvadza k 30. aprilu 2006 94 registrovanych subjektov a 2 ziadatelov o registraciu. Mozete upresnit v com spocivaju rozdiely v udajoch?
  Michal   Reagovať
   
  0
   
  0

  Dotacie - upresnenie

  Upresnenie: Systemom EP sa oficialne zacalo hospodarit v roku 1991 s tym ze dotacie na EP (konverziu) sa platili uz od roku roku 1988? Ake boli vyplatene od roku 1988 celkovo a po jednotlivych rokoch dotacie pre ekologickych farmarov?
  Michal   Reagovať
   
  0
   
  0

  VYJASNENIE:udaje z registra, Michal 13.07.06.

  Vazeny pan Michal

  bolo by zaujimave vediet odkial mate pocet 94 registrovanych subjektov ? Uz roky nasich vyrobcov nenazyvame " subjekty" a tiez ten pocet 94 neviem na akej vebstranke bolo. Na www.uksup.sk Odbor zivotneho prostredia a ekologickeho polnohospodarstva urcite za april 2006 takyto udaj nebo. Ved pocet drzitelov registracie v systeme ekologickeho polnohospodarstva prekrocil pocet 100 uz v roku 2004.

  S pozdravom

  Schlosserova

  Schlosserova Juliana   Reagovať
   
  0
   
  0

  VYJASNENIE: Dotacie - upresnenie

  Vazeny pan Michal,

  je mi luto, ale oblast pridelovania dotacii do ekologickeho polnohospodarstva nie je predmetom cinnosti UKSUP-u.

  S pozdravom

  Schlosserova
  Schlosserova Juliana   Reagovať
   
  0
   
  0

  Upresnenie

  UKSUP vedie a zverejňuje registre držiteľov registrácie:
  Register držiteľov registrácie vyrábajúcich produkty z ekologického poľnohospodárstva - 94 subjektov (nasich vyrobcov)
  Register držiteľov registrácie zberajúcich voľne rastúce rastliny a ich časti v ekologickom poľnohospodárstve - 6 subjektov
  Register držiteľov registrácie vyrábajúcich potraviny v ekologickom poľnohospodárstve - 28 subjektov
  Register žiadateľov o zaradenie do systému ekologického poľnohospodárstva - 2 subjekty

  Nemam zaujem polemizovat, iba konstatujem, ze slovo subjekt je vseobecne ocnacenie pri roznorodych organizacnych formach (SHR, s.r.o., PD atd.), ktore mozu byt registrovane ako vyrobcovia ci predajcovia bioprodukcie

  Viem, ze oblast pridelovania dotacii do ekologickeho polnohospodarstva nie je predmetom cinnosti UKSUP-u, no predpokladam ze UKSUP a kompetentni pracovnici za ekologicke polnohospodarstvo maju udaje, akou sumarnou ciastkou boli nasi registrovany vyrobcovia po jednotlive roky z verejnych zdrojov podporeny. Podla mna vyska podpry nezodpoveda situacii na trhu z biopotravinami domaceho povodu. Viem, ze za to UKSUP nemoze, no ma na stav veci vplyv a verim, ze ho bude nadalej ucinne presadzovat v prospech biospotrebitelov.
  Michal   Reagovať
   
  0
   
  0Pridať názor na článok

BIO magazín

BIO magazín
Magazín BIO spotrebiteľaNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií