BIO spotrebiteľ

Invázne druhy rastlín - úvod
Toky nie sú stoky! (55)

05.07.2006 00:41
V našej krajine sa v ostatnom období rozšírili a udomácnili viaceré nepôvodné druhy rastlín, ktoré sa na mnohých miestach správajú invázne, vstupujú do rastlinných spoločenstiev, kde vytláčajú pôvodné druhy a vytvárajú monocenózy.
Tieto rastliny sa vyznačujú vysokou rozmnožovacou schopnosťou (niekoľko desiatok tisíc semien na jednej rastline so životnosťou až 10 rokov, rozmnožovanie aj stonkovými úlomkami a podzemnými odnožami), vysokou prispôsobivosťou (niektoré druhy bez problémov rastú aj v nadmorskej výške 2 000 m. n. m.), mohutným koreňovým systémom a najmä veľmi dynamickým a masívnym potláčaním pôvodných rastlín (sekundárnym dôsledkom je strata biodiverzity, erózia pôdneho povrchu, ohrozenie turistickej atraktivity lokality).

Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v § 7, ods. 3 uvádza, že vlastník (správca, nájomca) pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy zo svojho pozemku spôsobom uvedeným vo Vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., a o pozemok sa starať takým spôsobom, aby zamedzil opätovnému šíreniu inváznych druhov.

Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. v prílohe č. 2 uvádza v zozname sedem prioritných druhov inváznych rastlín (boľševník obrovský, pohánkovec japonský, pohánkovec český, pohánkovec sachalinský, netýkavka žliazkatá, zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská) a tiež spôsoby ich odstraňovania.

Pomôcť pri likvidácií inváznych druhov rastlín môžete nasledovnými spôsobmi:
 • Nahláste každý výskyt inváznej rastliny vedeniu obce (mestá), špecializovanej štátnej správe (obvodný úrad životného prostredia) alebo príslušnému správcovi toku (niektorý zo závodov Slovenského vodohospodárskeho podniku).
 • V prípade inváznych rastlín, kde pre zastavenie ich šírenia postačuje mechanické ničenie, ponúknite svoju pomoc a zorganizujte brigádu.

Metodika mapovania inváznych druhov rastlín

Zapojte sa do projektu „Mapovanie výskytu inváznych a introdukovaných druhov rastlín v inraviláne miest a obcí SR“, ktorého riešiteľom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Cieľom projektu je určovanie a zaznamenavanie výskytu inváznych a introdukovaných druhov rastlín vo vybranom území.

Bližšie informácie a odborné rady žiadajte na adrese: Štátna ochrana prírody SR – Centrum ochrany prírody a krajiny, Lazovná 10, P. O. Box 5, 974 01 Banská Bystrica, tel.: 048/415 50 27, 048/415 38 66. Na tejto adrese je možné získať informačné a propagačné materiály k tejto prtoblematike, jako aj „evidenčné listy mapovania inváznych druhov rastlín“.

Je možné sa taktiež obrátiť na správu blízkejo národného parku alebo správu chránenej krajinnej ovlasti, kde by základnými pokynmi pre celoslovenské mapovanie inváznych rastlín mali disponovať.

Záujemci o problematiku z radov študentov sa v podtatranskej oblasti môžu obrátiť na Občianske združenie TATRY.

Metodika

Pomôcky: mapa sledovaného územia (1 : 5 000 alebo 1 : 10 000), ilustrácie (introdukovaných) druhov zahrnutých do projektu, evidečná hlásenka (mapovací formulár), pero, zápisník, zložky s papiermi na prípadné lisovanie fotoaparát.

Počas mapovania prejdeme miesta, kde môžeme invázne rastliny očakávať: brehy potokov a riek, okraje mokradí, skládky odpadov a rumoviská, okolie poľnohospodárskych dvorov (hnojiská, močovkové jamy).

Pre každý výskyt inváznej rastliny dôsledne vyplníme očíslovaný mapovací formulár a výskyt inváznej rastliny pod tým istým číslom zaznamenáme do topografickej mapy. V prípade možnosti miesto výskytu odfotografujeme.

Po skončení mapovania odovzdáme kópiu dokumentácie organizáciám ŠOP, miestne príslušnému obvodnému úradu životného prostredia, vedeniu obce v prípade výskytu týchto rastlín v intravilané. Výskyt inváznych rastlín v okolí vodných tokov hlásime príslušnému závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Upozornenie: Bolševníkov sa nikdy nedotýkame! Účinky jeho šťavy, obsahujúcej furokumaríny, sú porovnateľné s účinkami bojovej otravnej látky yperit. Na ošetrenie pokožky pri postriekaní šťavou je potrebné postihnuté miesto umyť vodou s mydlom, opláchnuť a nevystavovať ho aspoň 72 hodín slnečnému žiareniu. Ak je potrebné, ošetriť ho ako popáleninu, prípadne podať antihistamika.

Táto téma je veľmi vhodné pre riešenie v rámci stredoškolskej odbornej činnosti a prác biologickej olympiády. Do mapovania môžeme taktiež zapojiť miestne školské skupiny, skautov, nezamestnaných v rámci aktivačných prác, dobrovoľníkov a pod.

Záujemcom, ktorí sa chcú venovať širšej škále inváznych rastlín odporúčam:
 • Brožúru „Príručka na určovanie vybraných inváznych druhov rastlín“ (ŠOP – COPaK Banská Bystrica, 2002);
 • Letáky „Invázne druhy rastlín na Slovensku 1 až 5“ (ŠOP – COPaK Banská Bystrica, 2004);
 • Cvachová, A., Gojdičová, E.: Usmernenie na odstraňovanie inváznych druhov rastlín, ŠOP SR-COPaK, Banská Bystrica 2003;
V prípade, že Vás uvedená aktivita zaujala, môžete si taktiež na adrese Občianskeho združenia TATRY vyžiadať metodický materiál „Rieka ako živý organizmus“, v ktorom sa nachádza aj jednoduchý metodický pokyn pre mapovanie inváznych rastlín.

Kontakt:
Občianske združenie TATRY, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš Tel./fax: 044/553 10 27, E – mail: wolf@mail.viapvt.sk

Hodnotenie: 100%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Invázne druhy rastlín ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií