BIO spotrebiteľ

Ako sa stať ekologickým poľnohospodárom (EKO farmárom)?

Kto môže byť EKO farmár?

Do systému ekologického poľnohospodárstva sa môže prihlásiť:

 • fyzická osoba (občan, živnostník, podnikateľ, súkromne hospodáriaci roľník a pod.) ako aj
 • právnická osoba (podnikateľský subjekt, družstvo, firma, združenie a pod.),
  ktorí sa stotožnia so zásadami hospodárenia v tomto systéme a hodlajú v budúcnosti konať v zhode s nimi.

Čo potrebujete?

Projekt konverzie a rozvoja ekologického poľnohospodárstva na vašej farme.

Praktický postup:

Registráciu subjektov ekologického poľnohospodárstva a výrobcov biopotravín v Slovenskej republike vykonáva kontrolný ústav t.j. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) (Adresa: Hanulova 9A, 844 29 Bratislava, tel: 02-64462085)

ÚKSÚP registruje:

 • ekologických výrobcov bioproduktov (rastlinných i živočíšnych)
 • ekologických výrobcov biopotravín
 • subjekty vykonávajúce zber voľne rastúcich rastlín a ich častí
 • subjekty uvádzajúce bioprodukty a biopotraviny do obehu
 • subjekty v štádiu konverzie (výrobcov biopotravín a bioproduktov)

Všetkým zaregistrovaným subjektom vydá UKSUP osvedčenie o spôsobilosti v požadovanom okruhu činnosti.

Subjekty požiadajú o zaregistrovanie formou písomnej žiadosti (format doc - 34 kB). (aktuálne tlačivá nájdete na stránke UKSUP-u)
Písomná žiadosť obsahuje:

 • meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je žiadateľom právnická osoba
 • druh činnosti, o ktorú žiada:
 • doklad oprávňujúci žiadateľa na podnikanie v úradne osvedčenej kópii
 • miesto výkonu činnosti, určenie zodpovedného zástupcu, údaje o technicko-materiálnom a priestorovom zabezpečení výkonu činnosti
 • doklad o preukázaní práva k nehnuteľnostiam
 • katastrálny operát katastrálneho územia, v ktorom vykonáva svoju činnosť, so situačným vyznačením pozemkov
 • rozsah konvenčného hospodárenia

Pokiaľ je žiadosť pre danú činnosť kompletná, kontrolný ústav zaregistruje žiadateľa na požadovaný okruh činnosti. O zápise do registra informuje žiadateľa (=držiteľa registrácie) a pridelí mu registračné číslo.

Konverzia

Žiadateľa o registráciu činnosti na výrobu bioproduktov kontrolný ústav dňom registrácie zaradí do konverzie a určí jej obdobie trvania. Maximálne sú to dva roky, prihliada sa na to, či na pozemkoch už bola vykonávaná ekologická poľnohospodárska produkcia.

 • Obdobie konverzie pre pestovanie rastlín trvá najmenej dva roky. Do obdobia konverzie je možné začleniť pôdu, ktorá nebola po dobu aspoň šesť mesiacov chemicky ošetrovaná, rovnako ako aj pestované rastliny.
 • Plochy na ktorých prebehla konverzia nie je možné presúvať z ekologických na konvenčné pestovanie a opačne. Zakázané vstupy (pesticídy) nemôžu byť použité v žiadnom období konverzie .
 • Obdobie konverzie v chove hospodárskych zvierat určených na výrobu mäsa, vlny, peria a kože, trvá najmenej jeden produkčný cyklus od ukončenia konverzie pestovania rastlín používaných na kŕmenie týchto zvierat.
 • Ak dôjde v priebehu konverzie k porušeniu pravidiel, obdobie konverzie začne plynúť znova po zbere plodiny, pri pestovaní ktorej došlo k porušeniu pravidiel.
 • Dodržanie pravidiel počas konverzie vyhodnocuje a kontroluje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky najmenej 2-krát ročne. Správy o výsledkoch kontroly sa predkladajú certifikačnému orgánu. Po splnení predpísaných podmienok konverzie môže poľnohospodársky subjekt požiadať o certifikáciu produkcie.

Inšpekcia a certifikácia

Držiteľ registrácie je povinný na účely overovania svojej činnosti podľa podmienok zákona a Pravidiel uzavrieť zmluvu s inšpekčným a certifikačným orgánom. Protokoly z inšpekčnej činnosti slúžia aj ako podklad pre Ministerstvo pôdohospodárstva SR pri udeľovaní dotačných titulov v oblasti podpory ekologického poľnohospodárstva.

Po úspešnej konverzii vydáva certifikačný orgán na jednotlivé produkty certifikát, ktorý osvedčuje bioprodukty alebo biopotraviny. Pokiaľ je celá farma zaradená do ekologického systému vystavuje sa certifikát na farmu ako celok.

Povinnosti ekologického producenta

Hospodáriť v zhode s požiadavkami zákona o ekologickom poľnohospodárstve a výrobe biopotravín, viesť požadovanú evidenciu, umožniť výkon kontroly, oznamovať včas zmeny v hospodárení, ktoré by mohli byť v rozpore s pravidlami ekologickej produkcie poľnohospodárskych výrobkov.

Ďalšie informácie:

zákon o ekologickom poľnohospodárstve výrobca bioproduktov výrobca biopotravín ÚKSÚP - Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky registračné číslo konverzia kontrola eko farmári certifikát pravidlá ekologického poľnohospodárstva ekologické poľnohospodárstvo ďatelina lúčna

Ekologické poľnohospodárstvoTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií