BIO spotrebiteľ

Vlna slobodného zrna - pochod za potravinovú suverenitu

Piešťany, Námestie Slobody

Vlna slobodného zrna - pochod za potravinovú suverenitu, foto: Vlna slobodného zrna - pochod za potravinovú suverenitu


Pochod pri príležitosti Svetového dňa potravín - protest proti aktivitám spo­loč­nosti Monsanto. Vo viac ako 500 mes­tách po celom svete vyjad­ria ľudia týmto pocho­dom svoje právo na čisté, zdravé a bez­pečné jedlo. Jedlo ktoré nebolo vyro­bené kor­po­rá­ciami bažia­cimi po zisku ale s lás­kou vypes­to­vané far­mármi.

Slo­ven­sko pod­porí túto akciu hneď dva krát: pochod sa bude konať simul­tánne v Pieš­ťa­noch aj v Bratislave.

Program

Verejné podu­ja­tie bude trvať od 11.00 do 14.00. Počas neho sa môžete bliž­šie zozná­miť s témou GMO, potra­vi­no­vej suve­re­nity, či vplyvu potra­vín na telo i dušu človeka.

Nebude chý­bať ochut­návka BIO potra­vín a pred­sta­ve­nie mož­ností, ako a prečo pod­po­riť lokál­nych pro­du­cen­tov potra­vín. Hudobný dopro­vod v podaní DJ TAGERA ozvláštni vystú­pe­nie zau­jí­ma­vých reč­ní­kov aj taneč­ní­kov.

Dôle­ži­tým bodom prog­ramu, bude pred­sta­ve­nie Petí­cie za zdravé potra­viny a Slo­ven­sko bez gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov.

Uda­losť vyvr­cholí o 13:00 sprie­vo­dom cez mesto. Médiám odpo­rú­čame prí­chod od 12:00.


Organizuje

Sieť dobra
Veronika Repková
Tel.: 0902 581 672


Vlna slobodného zrna - pochod za potravinovú suverenitu, foto: Vlna slobodného zrna - pochod za potravinovú suverenitu


Reagovať na pozvánku:
Vlna slobodného zrna - pochod za potravinovú suverenitu


  Váš e-mail *

  Predmet
  Text
Kontrolný reťazec *
vložte číslicu: sesť
 
 


Pozvánky na akcie
Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií