BIO spotrebiteľ

Redakčná rada

Klaudia MedalováOd roku 2001 pracuje v Centre environmentálnych aktivít ako koordinátor aktivít na podporu rozvoja ekologického poľnohospodárstva. Stála tiež pri zrode klubu priateľov ekologického poľnohospodárstva Klubu BIO PaPa v Trenčíne.

Richard MedalVyštudoval učiteľstvo Biológie – Chémie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Prahe. Od skončenia školy sa zaoberá environmentálnou výchovou – ako pedagóg v škole, mimo školy, cez prázdniny, s deťmi, mládežou, učiteľmi...

Daniela DivílkováOd roku 2002 dobrovoľne a s radosťou pracuje pre Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne.

Pavol FábryVenuje sa programovaniu a tvorbe web stránok.
Články na stránkach BIO spotrebiteľ sú len malým spestrením jeho práce.

Zuzana GallayováPrednáša a vedie cvičenia na fakulte ekológie a environmentalistiky so sídlom vo Zvolene. Rada varí a stále viac pri tom používa biopotraviny.

Bohdan Dobroslav Ulašinod strednej školy sa venuje jazykovede a slovanskej kultúre. Usporadúva besedy a vystúpenia pre ZŠ zamerané na spoznávanie našej kultúry, so školákmi v Hrnčiarovciach nad Parnou obnovuje pôvodné sviatky (dožinky, vynášanie Moreny...). Práve vydal knižočku Cudzie mená v preklade alebo čo má spoločné Lucia so Svetlanou.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.


RNDr. Jozef MájskyAbsolvent biológie na Prír. fakulte UK v Bratislave. Pracuje ako zoológ na Správe CHKO Biele Karpaty. Medzi jeho vášne patrí akvaristika a návšteva trópov. Svoje pozorovania z prírody u nás i v zahraničí publikuje v populárno-náučných periodikách.

Ďalší autori

Alena Pohorencovápovolaním učiteľka. S partnerom sa starajú o prírodnú záhradu. Venujú sa predovšetkým pestovaniu tradičných sort ovocia a jeho spracovaniu.

Jiří Hejkrlík, Klára Hendlováoba jsou absolventi Institutu tropů a subtropů při České zemědělské univerzitě v Praze. V současné době jsou studenti postgraduálního studia na témže institutu a aktivně se podílí na řešení rozvojových projektů.

Martina LamačkováPredáva a radí ľudom pri nákupe biopotravín v BIO obchode U malého princa v Trenčíne.

Ing. Ján Šlinskýekologický pestovateľ zeleniny a propagátor systému AGROKRUH.

Juraj Rizmanhovorca hnutia Greenpeace

Daniel LešinskýKoordinátor projektu: Trvaloudržateľné poľnohospodárstvo a kvalita potravín v SR.


Člen občianského združenia CEPA - Centrum pre podporu miestneho aktivizmu.

Koordinátor platformy Agro-eko fórum.

Priatelia Zemezdruženie organizácii: Priatelia Zeme-CEPA, Priatelia Zeme-SPZ a Lesoochranárske zoskupenie VLK.

Bc. Mária Kleňovápôvodne učiteľka, posledných 15 rokov sa venuje výžive. Autorka 2 kníh: Čítanie o korení a Pestovanie a praktické využitie menej známych druhov zeleniny.

Matej Šiculiak- navštevuje Združenú strednú školu v Liptovskom Mikuláši, odbor Ochrana a tvorba životného prostredia. Záľuby: rybárčenie, turistika, cykloturistika, chémia, pestovanie rastlín...

Adriána HenčekováŠtuduje žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Je aktívnou členkou programu Mladí reportéri pre životné prostredie.

Viera MarčekováVyštudovala etnológiu, zaujíma sa o zdravý a prirodzený životný štýl.

Ing. Marta MaťuvkováSlovenský zväz ochrancov prírody a krajiny Prešov.

Ing. Ján ŠtefkoProjektant v oblasti netradičných obnoviteľných ekologických stavieb, energetických systémov a koncepcií. Vyštudoval STU SF Architektúra a pozemné stavby v Bratislave.

Ing. Ján Tóthabsolvent FEI STU. Autor článkov, knihy, prekladateľ, prednášateľ a konzultant v oblastí zdravej výživy.


V súčastnosti riaditeľ spoločnosti WELEDA na Slovensku.

Monika Ďurkovičováhovorkyňa Slobody Zvierat

Miloš Veverkaabsolvent Fakulty ekológie a environmentalistiky v Banskej Štiavnici (Technická univerzita vo Zvolene), v súčasnosti doktorand. Zaoberá sa problematikou odpadového hospodárstva. Je spoluautorom prípadovej štúdie Analýza voľne pohodených odpadov v prostredí Slovenskej republiky.

Pavol ZimanEkologický pestovateľ. Už niekoľko rokov žije na kopaniciach pri Novom Meste nad Váhom.

Chce žiť a byť šťastný. K tomu patrí okrem slobody a zodpovednosti aj zdravie.

Lucia Bátkyovádiplomovaná všeobecná sestra. Vydatá, 3 deti. Desať rokov sa vzdeláva v oblasti zdravej výživy. Prevádzkuje web stránku: ČO VARIŤ? - Výživa ako prevencia pred chorobou.


Mikuláš Hubaprofesor, vedecký pracovník Geografického ústavu SAV, environmentalista a ochranár.

Magdaléna Dudovámatka troch detí. Svoje tretie dieťatko plánovane porodila doma. Domáci pôrod opisuje ako krásny a silný zážitok, z ktorého čerpá silu do ďalšieho života. Zaujíma sa o ženy, ženské vnímanie a cítenie, pôrody. Tvorí z ovčieho rúna.

Vidiecka platformaVidiecka platforma je zoskupením občianskych združení a organizácií z celého Slovenska, ktorým záleží na oživení, ozdravení a zatraktívnení poľnoshospodárstva a zároveň na presadzovaní a podpore aktivít vedúcich k trvalo udržateľnému životu na vidieku.

Marta Klimekovápracuje vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch - oddelenie alternatívnej rastlinnej výroby. Zaoberá sa výskumom v oblasti ekologického poľnohospodárstva.

Štefan SzabóOd roku 2000 pracuje v o.z. SOSNA ako koordinátor
projektov regionálneho rozvoja. Zaoberá sa trvalo udržateľným rozvojom, permakultúrou, bio-záhradami a rozvojom vidieckych regiónov.

Silvia SzabóováPracuje v o.z. SOSNA ako manažér vzdelávacích programov v oblasti
environmentálnej výchovya komunitných projektov na vidieku. Zaoberá sa aj
permakultúrou a biozáhradami, vo svojej práci spája environmentalistiku,
psychológiu a umenie.

Ján KoprdaŠtudent 4. ročníka Fakulty ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. Študuje odbor aplikovaná ekológia. Vo voľnom čase sa venuje foteniu a rozširovaniu vedomostí o prírode.

Mgr. Ladislav Lencz(1927) - 3 deti, 6 vnúčat, 11 knižných publikácií hlavne z oblasti pedagogiky.

Kristína MedalováŠtudentka Psychológie na Univerzite Palackého v Olomouci. Návštevuje Univerzitu Novej Doby v Prahe.


Gabriela KudlováSpoločnosť na ochranu vtáctva na Slovensku.

MiroSlav Žiarislav ŠvickýPredstaviteľ pôvodného slovanského prírodného duchovna.

Tom VáclavíkPRO-BIO prodej a marketing biopotravin

Zuzana LehockáPracuje vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch - oddelenie alternatívnej rastlinnej výroby. Zaoberá sa výskumom v oblasti ekologického poľnohospodárstva.

Radoslav MakáňMikrobiolog pracujúci v mikrobiologickom laboratóriu.

Biopoľnohospodárstvo je jeho koníčkom. Prakticky sa mu venuje ako záhradkár vo svojej záhrade, a ako amatér sa oň aj zasadzuje.

Ing. Marcel Suškovenuje sa rozvoju permakultúry. Pracuje v občianskom združení PRAMEŇ ŽIVOTA a je vedúcim projektu Spoločenstvo pre živú krajinu.

Juliana SCHLOSSEROVÁRiaditeľka Odboru životného prostredia a ekologického poľnohospodárstva, ÚKSÚP Bratislava. Je tvorcom právnych predpisov pre oblasť ekologického poľnohospodárstva v SR. V oblasti ekologického poľnohospodárstva zastupuje SR na rokovaniach Rady a Komisie v Bruseli.

EKOFÓRUMsieť mimovládnych environmentálnych organizácií

Ing. Arch. Zuzana Kierulfováarchitektka, spolupracuje s občianskym združením ArTUR.

Ivan Bašnákje zakladateľom spoločnosti, ktorá sa zaoberá spracovaním technickej konopy a zabezpečovaním podpory pre slovenských pestovateľov.

RNDr. Ján AláčPracuje v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote. Záujmy: história, rezbárstvo, mojou srdcovou záležitosťou sú práve tieto typicky novohradské náhrobníky, tematika mlynárstva...

Zuzana PastorkováMilujem a obdivujem prírodu a v nemom úžase pozorujem súvislosti, v akých fungujú jej prirodzené zákonitosti. Svoje skúsenosti sa snažím uplatniť aj pri práci v záhrade. Rada rozjímam a pracujem v jej tichu, ale poteší ma aj prítomnosť ľudí, ktorá v nej rozprúdi tvorivé sily. Popri zelenine, bylinkách a kvetoch, dostáva v našej záhrade priestor aj divočina. Tak sa približuje k prírode.Maroš BujňákMaroš z Brezovice na Východnom Slovensku je tretím najväčším včelárom na Slovensku. Zároveň však jediný bio-včelár na Slovensku i v Českej republike.

Markéta DoubravskáVyštudovala MZLU v Brne. Pracuje pre Svaz PRO-BIO, kde má na starosti propagáciu ekologického poľnohospodárstva a biopotravín.

O myšlienke BIO je vnútorne presvedčená. "Je to moje osobní cesta", hovorí.

Zuzana DrímajováŠtudovala na poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 3 roky venovala teme "Marketing ekologických agroproduktov". Spolupracuje s VOKA, Banská Bystrica na projekte "Služby zamestnanosti pre mladých ľudí na vidieku - profesionálne vzdelávanie a mikropôžičky".


Ľudo Slukaprogramový manažér, Nadácia Ekopolis.

Roman KupecPracuje na obchodnom oddeleni v Ekotrende. Je tam preto, lebo v oblasti biopotravín dokáže Ekotrend niečo vypestovať, a priniesť na trh aj finálny výrobok.

Róbert ChleboSlovenská poľnohospodárska univerzita.


Miroslava Tekelová- pracuje v humanistickom centre NAROVINU

Drahomír Stanopracuje ako riaditeľ Správy CHKO Biele Karpaty. Dlhé roky sa venuje praktickej ochrane prírody. Stál pri zrode občianskeho združenia Pre Prírodu.


Mgr. Martina BadidováPracuje ako koordinátorka genetickej kampane pre organizaciu Greenpeace.
Vyštudovala environmentalistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v súčasnosti študuje na tejto fakulte externe na doktorantskom štúdiu na Katedre krajinnej ekológie.

Darina Bergmannovákoordinátor environmentálnej výchovy.

Ing. Marta HrešováSZOPK ZO č. 3, Prešov

Ľuba Lapšanskádula. Pracuje s tehotnými ženami, s mamičkami po pôrode, doprevádza k pôrodom. Propaguje prirodzenú starostlivosť o dieťa, matku a ich rodinu.

Katarína Jaďuďováštudentka na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Marcel Suško, Ing.PRAMEŇ ŽIVOTA - Spoločenstvo pre živú krajinu - Višňov.

Veronika VyšnáAbsolventka odboru Ochrana životného prostredia na UK Praha a sezónna aktivistka Občianskeho Združenia Tatry.

Ľubica ZolczerováŠtudentka Fakulty ekologie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene.

Beáta Paukováštudentka Fakulty ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene.

Paula ŠoškováŠtudentka Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene.
Má rada šport, prírodu a spoločnosť dobrých ľudí :o)

Katka CesnakováŠtudujem na Technickej univerzite vo Zvolene, Fakultu ekológie a enviromentalistiky, čo ma veľmi baví. Milujem prírodu, turistiku ale hlavne zvieratá, najmä psy a kone. Taktiež sa zaujímam o tradičné ľudové remeslá ako napríklad drotárstvo a nápästková technika.


Bruno JakubecVyštudoval Katedru ekológie a environmentalistiky UKF v Nitre, odbor environmentálna ekológia. Pôsobi v o.z Pre Prírodu a Živá Planéta. V súčasnosti pôsobí na Katedre plánovania a tvorby krajiny Technickej univerzity vo Zvolene ako odborný asistent.

Radoslav Pláničkakoordinátor programu Zelená škola.

Maroš Wiezikštudent Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Hanzelová MiriamŠtudentka Fakulty ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene

Renata VaculíkováInformační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

Denisa Michalikováštudentka Fakulty ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene.

Zuzana LabašováEkoporadňa Živica

Tomáš Januškaštudent Fakulty ekológie a environmentalistiky (Technická univerzita vo Zvolene).

Žaneta Halgašováčlenka organizačného tímu vegetariánskeho plesu

Erika Strapkovákoordinátorka projektu „Fair Trade z prvej ruky“

Aleš Máchal20. rok pôsobí v školskom zariadení pre environmentálne
vzdelávanie Lipka Brno. Učí na Masarykovej univerzite a na Univerzite Palackého na Katedre ekológie a životného prostredia. Je členom redakčnej rady časopisu Sedmá generace.

Martina Kaštierová a Martin Bažányštudenti Fakulty ekológie a environmentalistiky TU v Zvolene.

Mgr. Monika Rodákovávyštudovala žurnalistiku na Katedre žurnalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde momentálne pôsobí v pozícii internej doktorandky v študijnom programe Marketingová komunikácia a reklama.

PhDr. Štefan StrakaPredseda a projektový manažér OZ Svatobor pod Oblíkom. Vyštudoval psychológiu na FFPU v Prešove. Združenie Svatobor pod Oblíkom uskutočnuje víziu zapájania zdravotne znevýhodnených a Rómov do záhradníckych a remeselných prác v ekocentre Malinka pri obci Rudlov.

Marcel Antalo.z. Alter Nativa, Brdárka

Zuzana Dovalováprojektová manažérka o.z. Živica.

Jozefína Takáčováštudentka Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava. Miluje prírodu, deti, kone a všetko živé..., fotenie, knihy a hudbu. Rada vyrába drobnosti pre potešenie priateľov

Lukáš Podolskýje študentom TU vo Zvolene na Fakulte ekológie. Život si vymaľúva maličkosťami a slobodu dýcha hlbokými dúškami...

Roman Straňákštudent 3. semestra Fakulty ekológie aenvironmentalistiky Technickej Univerzity vo Zvolene.

Janka Kramárovás priateľmi v roku 2002 založila a dodnes vedie Súkromnú základnú školu v Novej Dubnici. Okrem tejto záľuby rada pracuje v záhrade, túla sa v prírode a rada trávi čas so svojou rodinou.


Žaneta Minarčíkováštudentka Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Marianna Holušová RužičkováZáhradná architektka. Viac ako 10 rokov sa spolu s manželom venujeme
realizácii permakultúrnych a prírodných záhrad. O získané a overené poznatky sa radi podelíme na kurzoch a workshopoch, ktoré vyučujeme.

Jana KipilováŠtudentka na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene.

Simona Ružičkovápochádza z malej dediny Pohronská Polhora. Študentka Fakulty ekológie a environmentalistiky Technickej univerzite vo Zvolene.

Anna HalajováKoučka, milovníčka prírody a ľudskej duše. Používa pri svojej práci individuálny prístup a metódy osobného rozvoja, ktoré pomáhajú meniť život k lepšiemu.Miriam Latečkovámama troch detí, bývalá manažérka v biznis segmente. Po narodení detí začala hľadať spôsob ako deti nielen liečiť ale aj vyliečiť. Jej stredom záujmu je alternatívna medicína v jej najširšej podobe. Vlastní e-shop a kamennú predajňu Babičkina záhrada v Nitre. V súčasnosti učí ľudí žiť zdravšie a cítiť sa lepšie :)

Monika BielikováŠtudentka Fakulty ekológie a environmentalistiky na Technickej Univerzite vo Zvolene. Študuje ekológiu a využívanie krajiny. Miluje túlanie sa prírodou.

Lenka Brezinováštudentka Fakulty ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene. Má rada pobyt v prírode, turistiku, ale hlavne zvieratá.

Katarína Šediváštudentka Fakulty ekológie a environmentalistiky Technická univerzita vo Zvolene.

Peter BotkaŠtudent Fakulty ekológie a environmentalistiky odboru Ekológia a využívanie krajiny Technickej univerzity vo Zvolene.

Lenka Kratochvílovávenuje sa enviro-žurnalistike v rámci programu Mladí reportéri pre životné prostredie.


Mgr. Klára ŠkuleczováPracuje v spoločnosti ATC-JR, s.r.o. Tá pôsobí v oblasti potravinárstva, venuje sa vývoju nových potravín a receptúr. Jej záber je oblasť gastronómie, prípravy jedál a zásobovanie gastronomických zariadení.

Ján SupukaŠtudent Fakulty ekológie a environmentalitiky TU Zvolen. Zapája sa do ochranárskych a iných aktivít na oživenie Slovenska.

Marta Rapčanováštudentka Technickej univerzity vo Zvolene študijný program Ekonomika a manažment prírodných zdrojov.

Patrícia BeličkováŠtudentka - Gymnázium MR Štefánika Nové Mesto nad Váhom.

Andrea Uherkovádoktorandka na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene, kde našla svoju "eko" rodinku a nové pohľady na svet. Momentálne skúma a zachraňuje (okrem seba) aj staré a krajové odrody jabloní, hrušiek a tiež oskoruše v rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad.

Ekofarma VažecPoľnohospodárske družstvo Važec je certifikovanou EKO farmou na severe Slovenska. Od ekologicky chovaných kráv a oviec vám prinášame fantasticky chutné BIO syry, korbáčiky, parenice, domácu bryndzu, zákvas a žinčicu.

Daniela Bušováje študentkou Gymnáziam M. R. Štefánika v NMnV. Pravidelne sa zapája do rôznych aktivít spojených s ochranou prírody a snaží sa o zviditeľnenie environmentálnych problémov. Svoje skúenosti a lásku k prirode odovzdáva i svojim spolužiakom a okoliu.


Eliška BohunickáEliška Bohunická, žiačka Obchodnej akadémie v Trnave, pracuje v programe mladí reportéri pre životné prostredie. Jej motiváciou je, že pozornosť, ktorú venuje životnému prostrediu, v budúcnosti nebude zbytočná a ľudia si začnú uvedomovať dopad znečisťovania.

BIO magazínTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií