BIO spotrebiteľ

Prípad Pribeta
Príbehy čiernych skládok

14.01.2008 08:21
Kde bolo, tam bolo, niekde medzi Komárnom, Novými Zámkami a Štúrovom, bola raz obec menom Pribeta. Obec ako mnohé iné - ľudia v nej žili svojimi každodennými starosťami, ktorých sa, keď ich už mali plné zuby, snažili zbaviť. Každý sa ich zbavoval spôsobom, ktorý bol preňho ten “naj“ (...pohodlnejší, ...lacnejší, ...správnejší,......).
Materiálne starosti putovali často do priekop, do kríkov, na okraj trstinového porastu v strede obce, ku PD Pribeta 3, prípadne do areálu PD Pribeta 1, ktoré všetkých odstraňovačov aj odstraňované veci vrelo vítalo svojou večne otvorenou bránou.

Jedného letného dňa, ktorým bol 18. august 2007, obdržal starosta obce Pribeta list nazvaný Podnet na porušenie ustanovení zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch. Na vedomie bol zaslaný aj Obvodnému úradu životného prostredia v Komárne (OÚŽPKN). V ňom bolo opísaných päť lokalít porušovania zákona o odpadoch – výskytu čiernych skládok v katastri obce. Pre informáciu - skládky č. 2 a 4 môžeme pomenovať ako menej závažné (rozloha cca 10 m2), skládky 1 a 3 ako veľké (150 a 200 m2) a posledná lokalita č. 5 bol trstinový porast, okraj ktorého “zdobilo“ cca 30 malých skládok.

Odosielateľom bola istá Veronika Vyšná z Liptovského Mikuláša, čo pravdepodobne rada starších obce Pribeta (obecné zastupiteľstvo) považovala za dosť ďaleko na to, prípadne zákon o odpadoch za predpis dostatočne nepodstatný na to, aby odpoveďou mohlo byť hocičo. (Nebola som prítomná pri zasadnutí rady, ale z odpovede som usúdila, že situáciu brali dosť s humorom.) V ich odpovedi zo 4.9.2007 bolo uvedené, že:
 1. pozemok pod skládkou 1 (150 m2 drobného stavebného odpadu) „je vo vlastníctve súkromnej osoby a za účelom vyrovnania terénu má povolené ukladanie stavebného odpadu.“ (To ma celkom zaujalo, keďže, tento súkromný pozemok nebol nijako ohradený a jediná tabuľa, ktorá ho označovala, upozorňovala dvojjazyčne na to, že „UKLADANIE ODPADU JE TRESTNÉ A ZAKÁZANÉ“.)
 2. v ostatných lokalitách majú „stále starosti s ilegálnymi skládkami, spravidla na druhý deň po zlikvidovaní sa objaví nová skládka.“


Okrem toho sa v tejto odpovedi samozrejme hovorilo o priebežnom odstraňovaní čiernych skládok; nedostatku finančných prostriedkov; snahe obecného policajta aj celej obce okrem jej obyvateľov; o tom, že „aj napriek vyvinutej snahe sa obci nedarí do bodky plniť ustanovenia zákona o odpadoch“, a tiež, že to „nemá byť výhovorka“.

Samozrejme, bolo mi hneď jasné, že to výhovorka “nemôže byť“. Každý, kto aspoň jedným okom čítal zákon 223/2001 o odpadoch, vie že takáto odpoveď je maximálna hlúposť a nemôže s ňou súhlasiť. § 18 zmieneného zákona presne popisuje povinnosti a jednotlivé kroky pri odstraňovaní nelegálnych skládok, po vykonaní ktorých by sme skládku na danom mieste márne hľadali.

A tak bolo na mojom počítači dňa 13.9.2007 napísané stanovisko k odpovedi obce Pribeta. (Toto bolo pre istotu zaslané na vedomie aj OÚŽPKN a vyšším kruhom, aby sa obec prestala so mnou hrať a začala sa správať slušne.) Okrem dôvodov, prečo odpoveď obce považujem za irelevantnú, obsahovala aj žiadosť o informácie v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, za účelom lepšieho pochopenia snahy obce Pribeta v “boji proti čiernym skládkam.“ Otázok bolo položených niekoľko, ale pre pokračovanie nášho príbehu sú dôležité najmä:

A. Koľko oznámení dostala obec Pribeta podľa § 18 ods. 6 zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch od správcov, nájomcov a majiteľov pozemkov v roku 2004, 2005, 2006 a 2007? Aké sankcie boli udelené za nesplnenie oznamovacej povinnosti zo strany vlastníkov nehnuteľností (pozemkov)?

B. Ako sa postupovalo v prípade každej z ilegálnych skládok, na ktoré som obci poslala podnet dňa 18.8.2007?


Taktika vyšších kruhov, ktorú týmto vrelo odporúčam, pravdepodobne zaúčinkovala, keďže už 17.9.2007 bola na OÚŽPKN napísaná Žiadosť o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 223/2001 o odpadoch v katastrálnom území obce Pribeta, ktorá bola adresovaná Okresnému riaditeľstvu PZ v Komárne.

29. 9. 2007 mi zavolal príbuzný žijúci v Pribete, že na lokalite 3 (200 m2 komunálneho odpadu pri PD Pribeta 3) bol odpad pravdepodobne rozhrnutý, keďže na mieste bývalej skládky sa teraz nachádza rozhrnutá zemina, z ktorej “vykukuje“ odpad. Poslal mi k tomu aj pár fotografií. Upovedomila som teda OÚŽPKN o svojráznom riešení problému čiernych skládok v Pribete a pri tej príležitosti som im zaslala aj podnet na novú lokalitu výskytu čiernych skládok - č. 6 (roztrúsené kopy na ploche 10 000 m2 v areáli PD Pribeta 1). V ten deň bola sobota, a preto sa k môjmu e-mailu dostali až v pondelok 1.10.

Táto časť príbehu bude trochu náročná: V pondelok ráno ma telefonicky kontaktoval MVDr. Sopiak z OÚŽPKN, ktorý mi vysvetlil, že hovoril so starostom obce Pribeta a ten mu tvrdil, že to čo je teraz na lokalite rozhrnuté sú len zvyšky, ktoré tak ostali po odstránení skládky, z ktorej boli dokonca vytriedené niektoré zložky (najmä igelity a pneumatiky) za účelom recyklácie. Tiež povedal, že ak sa domnievam, že Pribeta je “čierna ovca rodiny“, tak sa veľmi mýlim – takto vyzerajú takmer všetky obce v okrese Komárno (čo si myslím by ako úradník, zodpovedný za to, aby tak tieto obce nevyzerali, takto otvorene hovoriť nemal). Spomenul tiež ústne pojednávanie, ktoré sa ohľadom Pribety uskutočnilo, a ktorého výsledkom bola dohoda, že obec do dvoch týždňov skládky odstráni (t.j. cca do 3.10). A rozlúčili sme sa tým, že už sa dohodol so starostom Pribety na miestnom šetrení za účelom zistenia ako prebieha odstraňovanie, a to na nasledujúci deň, t.j. 2.10.

Po zložení telefónu mi došlo, že pán Sopiak spomínal už uskutočnené ústne pojednávanie ohľadom Prípadu Pribeta. O tom som ale ja nič nevedela. Z neznámych dôvodov ma o ňom pravdepodobne zabudli informovať aj napriek tomu, že som v podnete žiadala byť o priebehu konania informovaná. Tak mi neostávalo nič iné iba elektronicky požiadať pána Sopiaka o vysvetlenie. Vysvetlenie prišlo telefónom a bolo nasledovné: to čo spomínal predtým do telefónu bolo len také neformálne stretnutie so starostom obce Pribeta, nebolo to oficiálne ústne pojednávanie. Keby sa také konalo, túto skutočnosť mi samozrejme oznámia.

2.10 bol, podľa toho, čo som počula, pomerne rušný deň: konala sa obhliadka lokalít, rada starších upodozrievala jedného z jej členov z “obcezrady“ – vraj je mojim komplicom a o všetkom ma informuje; po Pribete sa rozšírilo, že komusi žijúcemu 200 km ďaleko vadia ich čierne skládky a že čo ma je do toho, atď. Občania vraj udalosť naozaj zaznamenali - mnohí veľmi negatívne, iní zase skôr pozitívne. (Týmto by som sa chcela ospravedlniť starej mame za nepríjemnosti a nepekné vyjadrenia, ktoré si musela od svojich spoluobčanov vypočuť.)

Časom mi bol zaslaný Záznam z miestneho šetrenia z 2.10. v ktorom sa konštatuje, že „na miestnom šetrení boli zistené, že predmetné odpady umiestnené na nehnuteľnostiach v rozpore so zákonom o odpadoch sú priebežne odstraňované, zhodnotiteľné odpady sú vyseparované a umiestnené na Zbernom dvore v obci Pribeta za účelom ďalšieho zhodnocovania a nezhodnotiteľné odpady sa odvážajú na zneškodnenie oprávnenému zneškodňovateľovi.“ Na moje prekvapenie sa však v tomto dokumente spomínalo aj ono “neprebehnuté“ ústne pojednávanie z 19.9., na ktorom sa starosta Pribety „zaviazal, že nakoľko sa jedná o komunálne odpady a drobné stavebné odpady a stavebné odpady pochádzajúce zo stavebnej činnosti obce budú do 14 dní z nehnuteľností odstránené“. Okrem toho, tento dokument z 2.10. bol sprevádzaný aj oficiálnou Zápisnicou zo spomínaného “neprebehnutého“ ústneho pojednávania z 19.9.2007.

Príbeh pokračuje: 5.10. bola v obci Pribeta napísaná odpoveď na moju žiadosť o informácie z 13.9.2007. V nej sa konštatuje, že (viď. otázky označené vyššie ako A a B), bezhraničná snaha obce Pribeta pri likvidácií čiernych skládok sa prejavuje nasledovne: napriek tomu, že o skládkach vedia, a podľa odpovede na žiadosť o informácie nedostali za posledné 4 roky žiadne oznámenie podľa oznamovacej povinnosti § 18 ods. 6 zákona o odpadoch, neboli za posledné 4 roky udelené žiadne sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti. Okrem toho sa starosta obce v odpovedi na žiadosť o informácie podpísal aj pod tvrdenie, že na každej mnou oznámenej ilegálnej skládke „boli vyseparované zhodnotiteľné odpady, ktoré boli uložené na zbernom dvore a nezhodnotiteľné odpady sa odvážajú na zneškodnenie oprávnenému zneškodňovateľovi“.

Po dlhšej pauze v riešení Prípadu som 1.11.2007 navštívila všetkých 6 mnou oznámených lokalít výskytu čiernych skládok v obci Pribeta (t.j. 5 z podnetu z 18.8. 2007 a jednu lokalitu v areáli PD Pribeta 1 z podnetu z 1.10.2007). Moje zistenie bolo nasledovné:

Na lokalite 1, ktorá bola podľa obce Pribeta „vo vlastníctve súkromnej osoby a za účelom vyrovnania terénu má povolené ukladanie stavebného odpadu“, bol odpad odstránený. Z toho usudzujem, že buď súkromný vlastník už nestojí o ukladanie drobného stavebného odpadu za účelom vyrovnania terénu na túto lokalitu, alebo to obecné povolenie na jeho ukladanie nebolo úplne v súlade s predpismi.

Tak aby bolo jasné: takto to má vyzerať po odstránení skládky!
Tak aby bolo jasné: takto to má vyzerať po odstránení skládky!
Veľká 200 m2 skládka z lokality 3 bola odstránená. Malé skládky č. 2 a 4 vyzerali podľa mňa veľmi podobne ako pri mojej prvej návšteve v auguste a na lokalite 5 (cca. 30 skládok na okraji trstinového porastu) bola minimálne väčšina (t.j. možno aj všetky) skládok na “svojom mieste“.

Skládka 6, v areáli PD Pribeta 1 bola čiastočne odstránená – na okraji pôvodnej skládky zostal 2-3 m široký pás odpadu, obsahujúci aj dobre separovateľný odpad, napr. PET fľaše, pneumatiky (viď foto). Novinkou bola ale tabuľa zakazujúca vysýpanie odpadu umiestnená za večne otvorenou bránou PD.

Tento pohľad sa do značnej miery líšil od mojich očakávaní, ale najmä do odpovede starostu obce na moju žiadosť o informácie. Na základe týchto skutočností a iných informácií od aktívnejších občanov obce Pribeta som sa dňa 6.11. rozhodla informovať o Prípade SIŽP. Medzitým, ako mi prišla odpoveď (vlastne hneď po návrate z pošty), som absolvovala jeden veľmi poučný telefonát s MVDr. Sopiakom z OÚŽPKN. V ňom som informovala pána Sopiaka, že aj napriek tomu, že starosta Pribety sa zaviazal skládky odstrániť už pred mesiacom, ešte stále tak nebolo učinené. On mi opäť zopakoval, že takto vyzerá takmer každá obec v okrese KN. Tak som sa ho opýtala, či to náhodou nie je jeho práca, aby tak nevyzerali. On na to, že robia čo môžu, že robia to a to, ale že na čo mi to vlastne vraví, veď on sa mi vôbec nemusí zodpovedať. Vysvetlil mi, že aj tak nikto nedá nikdy nikomu pokutu. Tiež sa ma opýtal, či si uvedomujem, čo som to vlastne v Pribete roztočila - že už to nie je len o skládkach, ale že už sa začína hovoriť aj o vypúšťaní žúmp do priekop, a vraj je podozrenie, že aj moji príbuzní z Pribety vypúšťajú svoju žumpu do priekopy. Nech sa páči, pán Sopiak. Budem rada, ak sa skontrolujú všetky žumpy v Pribete a ešte radšej ak sa aktivita osvedčí a rozšíri aj na celé územie pôsobnosti OÚŽPKN, a postupne ďalej a ďalej. Pán Sopiak ukončil telefonát tým, že v priebehu nasledujúcich týždňov pôjde situáciu v Pribete obhliadnuť.

V odpovedi z 22.11. od SIŽP sa konštatovalo, že vzhľadom na to, že šetrenie zo strany OÚŽPKN prebieha, SIŽP ponecháva doriešenie podnetu na úrad. Zároveň som sa však z listu od SIŽP dozvedela, že obec Pribeta oznámila OÚŽPKN listom z dňa 5.11., že nelegálne skládky boli odstránené a OÚŽPKN sa vyjadril, že v blízkej budúcnosti urobí kontrolnú obhliadku v obci, aby túto skutočnosť overil. Z neznámych dôvodov som opäť o tomto liste obce Pribeta nič nevedela, aj keď som OÚŽPKN žiadala, aby ma o konaní informoval.

Uplynuli spomínané „nasledujúce týždne“ a po kontrolnej obhliadke ani chýru, ani slychu. Usúdila som, že opäť nastal čas vyvinúť v Prípade nejakú aktivitu a podnietiť tak OÚŽPKN k činnosti. 10.12. som preto OÚŽPKN zaslala žiadosť o informácie, v ktorej som medzi iným žiadala kópiu listu obce Pribeta z 5.11 oznamujúceho odstránenie skládok, a tiež kópiu záznamu z kontrolnej obhliadky zameranej na zistenie, či boli čierne skládky z katastrálneho územia obce Pribeta odstránené. V prípade, že sa táto obhliadka ešte neuskutočnila, zaujímalo ma, kedy sa uskutoční. Odpoveď prišla 12.12. – kontrola bude trinásteho.

Kontrolnej obhliadky sa zúčastnil aj môj príbuzný, obyvateľ obce Pribeta. Podľa neho sa celé šetrenie nieslo v “priateľskom duchu“. Začalo verbálnymi útokmi typu: „aj vy vypúšťate žumpu do priekopy“, „takto vyzerá každá obec v okrese KN“, „bolo treba písať na inšpekciu - nedalo sa to riešiť priamo cez starostu?“ zo strany starostu obce Ing. Gellérthegyiho, Ing. Nagyovej (referentka obce Pribeta pre ŽP), Ing. Benyóa (predseda PD Pribeta 1) a Ing. Bagitu (OÚŽPKN). Avšak, tí z nich, čo akciu vydržali až dokonca, museli priznať, že niekde sa stala chyba a nie všetky skládky boli odstránené.

V závere Záznamu z miestneho šetrenia z 13.12.2007 sa uvádza, že na troch lokalitách (zo šiestich) neboli odpady odstránené alebo boli odstránené len čiastočne. A to napriek tomu, že starosta obce už 5.11. oznámil OÚŽPKN, že „ilegálne skládky boli odstránené“. Nový termín na odstránenie bol stanovený na 15.1.2008.

Teraz si asi mnohí z vás, podľa vzoru pána Sopiaka a spol., poviete: „A o tomto bolo potrebné písať? Veď takto to chodí v takmer každej obci – VEĎ TOTO JE ÚPLNE NORMÁLNE!“

A je podľa vás normálne, že to považujete za normálne?!? Nie je podľa vás choré, že v našej krajine je porušovanie/ignorovanie zákonov týkajúcich sa životného prostredia (aj zo strany štátnych úradníkov) tak bežné, že to až považujeme za normálne? Že podvedome už “počítame“ s tým, že zákon týkajúci sa životného prostredia bude “viac porušovaný ako dodržiavaný“, a naopak, keď niekto napíše podnet na porušenie takéhoto zákona, okolie sa z toho nejde spamätať??? ...že je pre nás normálne, ak starosta v oficiálnych listoch klame, ak úradník povie, že on sa občanom nemusí zodpovedať, ak si neplní svoje povinnosti a bez akýchkoľvek zábran to vyhlasuje do sveta?

Hodnotenie: 80%, 4 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Veronika VyšnáAbsolventka odboru Ochrana životného prostredia na UK Praha a sezónna aktivistka Občianskeho Združenia Tatry.

Diskusia: Prípad ...

  Skládky v Pribete.

  Takému starostovi by mal byť krátený plat a nútene by mal absolvovať prednášky a školenia o životnom protredí !!!

  V.S Lipt. Mikuláš

  V.S.

  Reakcia

  :) To je ale politicky nepriechodne, nakolko kvoli takymto veciam, by muselo mat krateny plat 80 % starostov v tejto krajine. Mnohi zial nechapu, ze STAROSTA je od slova starat sa (a nie len o sebaa svoju rodinu, menej ci viac rozvetvenu). Mimochodom - platy: Tie sa odvijaju od priemernej mesacnej mzdy a poctu obyvatelov. Ak ma obec do 500 obyv., tak je to 1,35 - nasobok, 501 - 1 000 obyv - 1,89-nasobok ... ... nad 100 tisic. obyv- 3,42 - nasobok. K tomu rozne osobne ohodnotenia + odmeny. Ja poznam ludi, ktori na cely uvazok ucia na strednej skole alebo pracuju v statnej firme, poritom starostuju ... :) Mame politikov, ktori si v NR SR, zastupitelstve VUC, su starostovia (primatori) ... pricom kazda tao funkcia vyzaduje 120 % nasadenie, ak sa to ma robit dobre. Ale to je moj nazor.
  Rudolf Pado

  Som zo stredneho Slovenska, ale pravidelne cestujem do Komarna. Som naozaj rada, ze sa konecne nasiel niekto s podobnymi nazormi ako mam ja - a na rozdiel odo mna v danej veci aj nieco spravil. Komarno povazujem za spinave, neudrziavane mesto, kde je aj obyvatelom jedno v akom prostredi ziju. Sami neurobia nic. Ked sa niekoho spytam, preco si napr. pred bytovkou nepohrabu na jesen listie, tak mi povedia, ze to je zalezitost mesta. A tak je to so vsetkym. O mojej snahe recyklovat odpad ani nehovorim. A tiez bohuzial musim suhlasit s Vasou skusenostou ohladne toho, ze tu sa nikto neozve, nic nepovie. Snazim sa to pochopit uz roky, zatial sa mi velmi nedari. Prajem si, aby bolo takych ludi ako ste Vy viac a drzim Vam palce.
  D.H.

  Pripájam sa k názoru, že takýto problém s nelegálnymi skládkami je asi v každej obci. Aj v našej obci je to veľký problém, ale nikto to nerieši. I keď sa javí nejaká ochota s odstránením čiernych skládok zo strany starostu obce, ale čo ďalej. Skládka sa odstráni, ale tým to obyvateľov nezmení. Naďalej si každý uprace vo svojom dvore /dome/ a kde to zanesie ? No predsa napr. do lesa. Veď tam sa toho zmestí. V obci nie je obecná polícia, tak ako zabrániť, aby skládka sa nevytvorila znovu. Má niekto nejaké riešenie, resp. skúsenosti s uvedenou problematikou ?

  Pripájam sa k názoru, že takýto problém s nelegálnymi skládkami je asi v každej obci. Aj v našej obci je to veľký problém, ale nikto to nerieši. I keď sa javí nejaká ochota s odstránením čiernych skládok zo strany starostu obce, ale čo ďalej. Skládka sa odstráni, ale tým to obyvateľov nezmení. Naďalej si každý uprace vo svojom dvore /dome/ a kde to zanesie ? No predsa napr. do lesa. Veď tam sa toho zmestí. V obci nie je obecná polícia, tak ako zabrániť, aby skládka sa nevytvorila znovu. Má niekto nejaké riešenie, resp. skúsenosti s uvedenou problematikou ?Čítať celú diskusiu k článku (8 príspevkov)   Pridať názor na článok

BIO magazín

Životné prostredie
popisNajčítanejšie v rubrikeTento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií