BIO spotrebiteľ

Výsledky ankety k separovanému zberu v meste Liptovský Mikuláš

19.06.2008 06:59
Mesto Liptovský Mikuláš, Verejnoprospešné služby – Liptovský Mikuláš a Občianske združenie TATRY, v rámci dlhodobej kampane „Neseparujte sa! Separujte s nami“, pracujú aj na optimalizácii systému separovaného zberu v meste a jeho mestských častiach.
Anketa k separovanému zberu obsahovala osem otázok a bola diferencovaná ako anketa pre rodinné domy a anketa pre bytové domy. Anketa bola doručená respondentom počas distribúcie platobných výmerov za odpady a drobné stavebné odpady. Anketový lístok obsahoval predpísanú adresu a jeho poštové doručenie bolo na náklady príjemcu (Mestský úrad - Liptovský Mikuláš).

Začať treba od najmenších
Začať treba od najmenších
Na mestský úrad bolo doručených 581 dotazníkov od obyvateľov bytových domov (počet ľudí v domácnostiach – 1 414) a 350 z rodinných domov (1 070), spolu 931 (2 484). Podľa počtu obyvateľov k 15.6.2007 – 32 508, je teda anketa vzorkou názorov domácností, v ktorých žije 7,64 % obyvateľov mesta.

Pri odpovediach na prvú otázku – „Ako často separujete?“, bola dosiahnutá štatistická zhoda výsledkov u obyvateľov žijúcich v bytových domoch a obyvateľov žijúcich v rodinných domoch: 89 % obyvateľov (828 domácností) deklarovalo pravidelnú separáciu odpadov, 9 % obyvateľov (86 domácností) separuje odpad „občas“ a 2 % obyvateľov (17 domácností), napriek platnému VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch, neseparuje odpad vôbec.

Na otázku č. 2 „Aké sú najčastejšie dôvody prečo neseparujete?“ odpovedali respondenti nasledovne:
  Bytové domy (v %) Rodinné domy (v %)
Nemám dostatok informácií prečo by som mal separovať 2 0
Je to nepohodlné a nepraktické separovať odpad 5 0
Vrecia na odpad sú často špinavé - 6
Nemám informácie ako správne separovať odpad 6 19
Veľká vzdialenosť kontajnerov od domov - 52
Kontajnery nie sú dostupné pri bytovke (50m) 42 -
Kontajnery často nie sú funkčné 7 -
Nejasné označenia a navigácia na kontajneroch 9 -
Kontajnery na separovaný odpad nie sú pravidelne vyprázdňované 29 -
Zber plných vriec nie je pravidelný - 17
Iné dôvody - 6
Dajme veciam druhú šancu
Dajme veciam druhú šancu
Z odpovedí na druhú otázku vyplýva, že hlavným dôvodom neseparovania odpadov je v bytových domoch nedostupnosť kontajnerov na separovaný zber a preplnenosť kontajnerov, v rodinných domoch je to veľká vzdialenosť kontajnerov od domov a výhrady k pravidelnosti a kvalite zberu (vyprázdňovania vriec s vyseparovanými zložkami).

V rodinných domoch je taktiež štatisticky významnejšie pociťovaný nedostatok informácií (19 %), a to aj napriek tomu, že informačná stratégia je pre bytové domy a rodinné domy úplne totožná (informačné letáky, informácie v mestskom spravodaji Mikuláš, vysielanie propagačných spotov v TV Liptov a pod.).

Pri respondentoch žijúcich v rodinných domoch je taktiež možné konštatovať rozpor medzi deklarovanou dostupnosťou kontajnerov (52 % respondentov) a tým, že väčšina obyvateľov je povinná separovať zložky komunálneho odpadu v rámci tzv. vrecového systému, ktorý nie je viazaný na rozmiestnenie kontajnerov na separovaný zber.

Cieľom otázky č. 3 „Ktoré materiály triedite?“, bolo zistiť, ktoré komodity sa v domácnostiach reálne triedia.
  Bytové domy
(počet respondentov / %)
Rodinné domy
(počet respondentov / %)
Počet respondentov 581 / 100 350 / 100
PET fľaše z nápojov 552 / 95,00 333 / 95,14
Kovové obaly 247 / 42,51 170 / 48,57
Zmiešané plasty 397 / 68,33 244 / 69,71
Tetrapakové obaly 317 / 54,56 209 / 59,71
Sklo 539 / 92,77 322 / 92,00
Papier 431 / 74,18 228 / 65,14
Z výsledkov ankety vyplýva, že pomerne nízke percento domácností separuje kovové obaly (42,51 % resp. 48,57 %) a tetrapakové obaly (54,56 % resp. 59,71 %).

Taktiež bol očakávaný vyšší podiel obyvateľstva triediaceho papier, nakoľko ide o ľahko separovateľnú surovinu, ktorej zber je možné prepojiť aj na školské zbery. Výsledok zberu papiera respondentmi však korešponduje s výsledkami „Analýzy obsahu 1 100 l kontajnerov na komunálny odpad a kontajnera na separáciu plastov, kovov a viacvrstvových kombinovaných obalov v meste Liptovský Mikuláš“ (VPS Liptovský Mikuláš, 28.2.2008, spracoval Mgr. Rudolf Pado), počas ktorej bol zistený priemerný podiel papiera v jednej 1 100 litrovej nádobe 18,38 kg.

V otázke č. 4. mohli respondenti deklarovať, čo by zlepšili na separácii odpadov.

  Početnosť výhrad
viac kontajnerov 94
častejší odvoz kontajnerov 85
informovanosť 49
chýba kontajner na papier 48
dostupnosť kontajnerov 26
chýba kontajner na plast 23
lepšie označenie kontajnerov 21
vrecia na separovanie 20
veľkoobjemové kontajnery 19
chýba kontajner na bio-odpad 18
odmena pre tých, čo separujú 18
chýba kontajner na sklo 13
kelímky 12
zber textilu 11
znížiť predražené poplatky za smeti 11
chýba kontajner na kov 7
väčšie otvory na kontajneroch 6
2 x ročne zber veľkoobjemového odpadu v mestských častiach 4


V otázke č. 5 respondenti odpovedali „akým spôsobom najčastejšie likvidujú veľkoobjemový odpad“.

  Bytové domy
(počet odpov. / %)
Rodinné domy
(počet odpov. / %)
Počet zvolených odpovedí 740 / 100 372 / 100
Spálim 58 / 8,00 54 / 15,00
Odveziem na chalupu, darujem niekomu 73 / 10,00 33 / 9,00
Predám na súčiastky 139 / 19,00 6 / 2,00
Odložím do pivnice, na povalu alebo inde 52 / 7,00 34 / 9,00
Vyhodím na nelegálnu skládku 34 / 5,00 1 / 0,00
Odveziem do Zberného dvora na Podtatranského ulici 384 / 51,00 244 / 65,00
Zberny dvor a separačné stredisko, Liptovský Mikuláš
Zberny dvor a separačné stredisko, LM
Z analýzy odpovedí na otázku č. 5 vyplýva, že pomerne malý počet respondentov – 51 % z bytových domov a 65 % z rodinných domov využíva možnosť odovzdávať veľkoobjemové (a nebezpečné) odpady v Zberných dvoroch.

15 % obyvateľov žijúcich v rodinných domoch a 8 % v bytovkách má stále tendenciu objemné odpady spaľovať a prekvapivé je zistenie, že 5 % obyvateľov bytoviek sa podieľa na vytváraní nelegálnych skládok odpadov. Pričom, ako vyplýva z výsledkov odpovedí na otázku č. 6, 83 % obyvateľov bytoviek a 87 % obyvateľov rodinných domov má informáciu o existencii zberného dvora na Podtatranského ulici v Liptovskom Mikuláši.

Z ďalších odpovedí na otázky z ankety vyplýva:

• Iba 19 % obyvateľov domov a 21 % obyvateľov bytoviek by privítalo, aby im v rámci aktivity „od dverí k dverám“ prišli vysvetliť správne triedenie odpadov mladí ľudia z ekohliadok. Toto zistenie je veľmi prekvapivé, nakoľko táto metóda bola pilotne odskúšaná v meste Poprad prostredníctvom žiakov zo ZŠ Letnej a v rámci návštevy viac než 4 000 domácností bol konštatovaný takmer 100-%tný pozitívny ohlas zo strany domácností.

• Iba 7 % podnikateľov žijúcich v bytovom dome a 6 % podnikateľov z rodinných domov má záujem o konzultácie k triedeniu odpadov. V tomto prípade ide o zjavný rozpor medzi nezvládanými povinnosťami podnikateľov určených zákonom NR SR č. 223/2001 Z. z. (napr. napĺňanie kontajnerov na komunálny odpad odpadom vznikajúcim z podnikateľskej činnosti) a ochotou prijímať informácie.

Závery a odporúčania:

Anketa k separovanému zberu v meste Liptovský Mikuláš a v jeho mestských častiach reprezentuje názory domácností, v ktorých žije 7,64 % obyvateľstva mesta.

Anketu nie je možné pokladať za reprezentatívnu, nakoľko z jej vyhodnotenia je zjavné, že na ňu odpovedali predovšetkým rodiny s kladným vzťahom k triedeniu komunálnych odpadov a so záujmom o zlepšovanie systému separovaného zberu v meste. Týmto sa nepodarilo štatisticky významne zachytiť dôvody ignorovania separovaného zberu občanmi, ktorí neseparujú.

Hlavným dôvodom neseparovania odpadov je v bytových domoch nedostupnosť kontajnerov na separovaný zber a preplnenosť kontajnerov, v rodinných domoch je to veľká vzdialenosť kontajnerov od domov a výhrady k pravidelnosti a kvalite zberu (vyprázdňovania vriec s vyseparovanými zložkami).

Z výsledkov ankety ďalej vyplýva, že pomerne nízke percento domácností separuje kovové obaly (42,51 % resp. 48,57 %) a viacvrstvové kombinované obaly tzv. tetrapakové obaly (54,56 % resp. 59,71 %), a taktiež bol očakávaný vyšší podiel obyvateľstva triediaceho papier.

15 % obyvateľov žijúcich v rodinných domoch a 8 % v bytovkách má stále tendenciu objemné odpady spaľovať a prekvapivé je aj zistenie, že 5 % obyvateľov bytoviek sa podieľa na vytváraní nelegálnych skládok odpadov.

Na základe vyššie uvedeného odporúča OZ TATRY mestu Liptovský Mikuláš:

• Investovať do nákupu nádob na separované zložky odpadov a doplniť zberový systém tak, aby každý obyvateľ mesta mal dostupné kontajnery na separovaný zber. Táto jednorázová, aj keď pomerne finančne náročná investícia, je z dlhodobého hľadiska spoločenský a finančne návratná.

• Vymeniť nevhodné nádoby na zber papiera (úzky otvor, kónický tvar so stredovou tyčou) za 1 100 litrové nádoby so širokým otvorom. Nevhodné nádoby na papier využiť na separovanie skla a plastov.

• V mestských častiach s vrecovým zberovým systémom zvýšiť informovanie obyvateľstva o spôsobe triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, jasne deklarovať termíny zvozu odpadov.

• Propagovať zber papiera (s dôrazom na obalové materiály), viacvrstvových – kombinovaných obalov (tetrapakov) a kovových obalov.

• V súčinnosti s mestskou políciou predchádzať spaľovaniu odpadov a ich ukladaniu na nelegálne skládky odpadov. Informovať obyvateľstvo o dopadoch domáceho spaľovania odpadov na životné prostredie a zdravie ľudí. Zriadiť kontrolné hliadky z občanov.

• Vzhľadom k rozporu medzi každodenným konaním podnikateľov a ich, v ankete deklarovaným, nezáujmom o konzultácie k separovanému zberu, zaradiť kontrolu nakladania s odpadmi v zmysle zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. medzi hlavné úlohy Mestskej polície, pracovníkov mestského úradu a komisie životného prostredia MÚ.

• Využiť postavenie primátora mesta Liptovský Mikuláš, jeho prizývanie na rôzne pracovné stretnutia podnikateľskej obce a jeho členstvo v rôznych pracovných skupinách (napr. ZMOS) k propagácií a presadzovaniu separovania odpadov v sektore služieb (hotelierstvo, reštaurácie a pod.).

• Pokračovať v informačných a propagačných aktivitách v meste a v mestských častiach (zapojenie škôl, dôchodcov, podnikateľských zväzov, intenzívnejšie využívanie TV Liptov, internetovej stránky mesta , informátora Mikuláš ...).

Anketu k separovanému zberu odpadov spoločne pripravili Odbor stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja MÚ Liptovský Mikuláš a OZ TATRY.

Štatistická časť: Odbor stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja MÚ Liptovský Mikuláš Analytická časť (tabuľky, text): OZ TATRY

Táto aktivita je realizovaná v rámci projektu OZ TATRY „Neseparujte sa! Separujte s nami“, ktorý je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Kontakty:

Občianske združenie TATRY
KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/553 10 27
Mobil: 0903 028 364 (Mgr. Rudolf Pado, predseda a projektový manažér OZ TATRY)
E – mail: oztatry@slovanet.sk

Mesto Liptovský Mikuláš
Mestský úrad
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/556 52 20
Fax: 044/562 13 96
Mobil: 0918 347 187 (Ing. Darina Bartková, vedúca odboru stratégie, marketingu a regionálneho rozvoja)
E - mail: d.bartkova@mikulas.sk

Verejnoprospešné služby – Liptovský Mikuláš
Družstevná 1
Liptovský Mikuláš
031 80
Tel.: 044/54 76 524, 55 22 649
Fax: 044/55 20 512
Mobil: 0905 564 432 (Ing. Dušan Grešo, riaditeľ)
E – mail: greso@vpslm.sk

Hodnotenie: 80%, 2 hlasy Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Výsledky ankety k separovanému zberu v meste ...    Pridať názor na článok

    BIO magazín

    Separovanie odpadu    Najčítanejšie v rubrike    Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií