BIO spotrebiteľ

Ekologický slovníček

24.05.2007 08:27
 • Bezodpadová technológia – technológia výroby s minimálnym množstvom odpadu a maximálne efektívnym výrobným postupom.

 • Biologická aktivita pôdy – súborné pôsobenie mikroorganizmov v pôde, ktoré je ovplyvnené mnohými fyzikálno – chemickými podmienkami.

 • Bioplyn – zmes plynov vznikajúcich pri vyhnívaní (rozklade) čistiarenských kalov a kalov hospodárskych zvierat.

 • Čistiareň odpadových vôd – objekty a zariadenia na čistenie a zneškodňovanie odpadových vôd vrátane zneškodnenia, likvidácie a využitia zachyteného kalu.

 • Devastácia – taký zásah prírodných činiteľov alebo človeka do krajiny, kedy je ohrozená sama podstata fungovania krajiny a jej ďalšie využívanie je možné len po prijatí zložitých biologických a technických opatrení (rekultivácia).

 • Dioxín – extrémne toxický plyn, ktorý vzniká pri výrobe a spaľovaní najmä niektorých typov plastov a herbicídov.

 • Ekologizácia výroby – zavádzanie takých výrobných postupov, ktoré nezaťažujú alebo minimálne zaťažujú životné prostredie.

 • Emisie – úlety zo zdrojov znečisťovania do okolitého prostredia vo forme hmotnej a nehmotnej (hluk, vibrácie).

 • Environmentálny – vzťahujúci sa na životné prostredie.

 • Eutrofizácia vôd – obohacovanie povrchových a podpovrchových vôd niektorými chemickými látkami spôsobuje zvýšenie množstva živín vo vode. Toto zvýšené množstvo živín (na báze fosforu a dusíka) spôsobuje za určitých podmienok premnoženie niektorých druhov organizmov (sinice a riasy) a kolaps celého vodného ekosystému.

 • Exhaláty – plyny. Pary a tuhé častice unikajúce do ovzdušia.

 • Imisie – látky znečisťujúce životné prostredie, pre nikajúce v prízemnej vrstve atmosféry z miesta vzniku (emisie) na iné miesto.

 • Kal – odpadové látky zachytené pri čistení odpadových vôd (prevažne sedimentáciou – usadzovaním), podľa zloženia môže byť organický a minerálny.

 • Karcinogén – látka a jej pôsobivý účinok, ktoré sú schopné vyvolať alebo urýchliť rakovinové bujnenie buniek organizmu.

 • Kompostovanie – spôsob spracovania organického odpadu, pri ktorom sa využívajú rozkladné procesy prebiehajúce v prírode za pomoci mikroorganizmov – baktérií, húb a pôdnych živočíchov.

 • Komunálny odpad – odpad, ktorý je produkovaný domácnostiami a odpad, ktorý sa svojím zložením podobá odpadu z domácnosti (uličné smetie, odpad kancelárii a malých prevádzok).

 • Kontaminácia – znečistenie životného prostredia cudzorodými látkami.

 • Odkalisko – zemná nádrž na uskladnenie a odvodnenie kalu, najmä z priemyselných odpadových vôd.

 • Polčas rozpadu – stredný čas, za ktorý sa z počiatočného množstva rádionuklidu samovoľne premení práve polovica (aktivita rádioaktívneho preparátu poklesne na polovicu).

 • Priesaková voda – vodný roztok, ktorý vzniká v telese skládky odpadov prenikaním vody cez teleso skládky, čím sa obohacuje o chemické látky obsiahnuté v uloženom odpade.

 • Prírodné zdroje – zdroje hospodárskej činnosti človeka, ktoré poskytuje príroda (biotické, vodné, nerastné a pod.), súhrn prírodných zdrojov označujeme ako prírodné bohatstvo.

 • Rádioaktívny odpad – odpad v tuhom, kvapalnom alebo plynnom skupenstve, ktorý vzniká pri využívaní zdrojov rádioaktívneho žiarenia alebo pri ťažbe a úprave surovín obsahujúcich rádioaktívne látky, prípadne je s nimi znečistený.

 • Recyklovanie – znovuvyužitie suroviny (odpadu) na výrobu nových produktov.

 • Separovanie – oddeľovanie jednotlivých zložiek na základe určitých vlastností.

 • Skládkový plyn – plyn, ktorý vzniká pri rozklade organických látok vo vnútri telesa skládky bez prístupu kyslíka.

 • Synantropné rastliny - rastlinné druhy, ktorých výskyt sa viaže na stanovištia ovplyvnených človekom.

 • Teratogén – látka alebo jej nehmotné pôsobenie, ktoré svojim charakterom môže spôsobiť poškodenie vyvíjajúceho sa ľudského plodu.

Hodnotenie: 80%, 5 hlasov Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Súvisiace články


Diskusia: Ekologický ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Odpad  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií