BIO spotrebiteľ

Čistiarne odpadových vôd

19.05.2006 00:12
V roku 2004 v správe VaK a v správe obcí v SR bolo 406 čistiarní odpadových vôd a ich počet oproti roku 2003 sa zvýšil o 22. Najväčší podiel predstavovali mechanicko-biologické ČOV (85,96 %). Celková kapacita ČOV v SR dosiahla v roku 2004 2 157 tis. m3.deň-1 (v roku 2003 – 2 111,7 tis.m3 .deň-1 ).
V roku 2004 do tokov verejnou kanalizáciou vypustili celkom 438 mil. m3 menej ako v predchádzajúcom roku. Množstvo čistených odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie v roku 2004 dosiahlo hodnotu mil. m3 , čím podiel čistených odpadových vôd tvoril 97,3 % (v roku 2003 predstavoval 95,5 %).

V krajinách V4 sú najviac rozvinuté ČOV so sekundárnym stupňom čistenia. V Rakúsku v roku 2002 až 80 % komunálnych odpadových vôd bolo čistených v biologických ČOV s chemickým dočisťovaním (terciálny stupeň čistenia odpadových vôd). V súvislosti s aproximáciou práva ES sa tomuto stupňu čistenia bude venovať veľká pozornosť i v SR.

Vývoj v množstve odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie


Rok Množstvo OV (mil. m3) Množstvo čistených OV (mil. m3) Podiel čistených OV (%)
1996 543,7 508,3 93,5
1997 521 483,5 95,4
1998 512 484 94,5
1999 499 473 94,8
2000 507 482 95,1
2001 481 46,3 96,3
2002 458 442 96,5
2003 445 42,5 95,5
2004 438 426 97,3
(Zdroj: ŠÚ SR)

Vody vypúšťané verejnou kanalizáciou (v správe VaK a v správe obcí) v roku 2004 (v tis.m3/rok )


Vody
vypúšťané
verejnou
kanalizáciou
splaškové priemyselné
a ostatné
zrážkové cudzie v správe obcí   spolu    
čistené 141 949 96 106 71 848 108 013 8 521 426 437
nečistené 3 792 2 321 1 600 4 335 3 244 15 292
Spolu 145 741 98 427 73 448 112 348 11 765 441 729
(Zdroj: VÚVH)

V procese čistenia odpadových vôd dochádza v dôsledku separácie oddeliteľných fáz k produkcii kalov. Čistiarenským kalom je kal z ČOV čistiacich odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody a kal z iných čistiarní odpadových vôd čistiacich odpadové vody podobného zloženia, ako sú odpadové vody z domácností alebo mestské odpadové vody.

Množstvo kalu vyprodukovaného na území SR a v ČOV v pôsobnosti VaK sa v poslednom období významne nemenilo a od roku 1999 až do roku 2002 malo mierne klesajúcu tendenciu. Ďalej možno v tomto období registrovať aj vzrastajúci podiel zhodnocovania kalu aplikáciou do pôdy a pokles množstva čistiarenského kalu ukladaného na skládky odpadov. Určitý zlom v tomto stave predstavuje rok 2003, kedy znovu dochádza k miernemu nárastu kalovej produkcie (novovybudované a zrekonštruované ČOV). Súčasne je možné pozorovať v tomto roku aj pokles množstva kalu aplikovaného do pôdy a naopak zvýšenie množstva ukladaného na skládky odpadu. V samotnom procese aplikácie kalov do pôdy bol v posledných dvoch rokoch zaznamenaný posun v prospech nepriamej aplikácie do pôdy formou kompostu.

V roku 2004 bolo na komunálnych ČOV vyprodukovaných 53 085 ton sušiny kalu. Významné množstvo kalu bolo opätovne využívané, a to aplikáciou do poľnohospodárskej pôdy (80,07 % t.j. 42 504 ton sušiny). Určitý podiel kalu (11,04 %, t.j. 5 858 ton sušiny) bol dočasne uskladnený v priestoroch ČOV. Zvyšný čistiarenský kal bol zneškodnený ukladaním na skládkach odpadu (8,89 % t.j. 4 723 ton sušiny). Z toho 73,47 % t.j. 3 470 t kalu bolo vhodných pre aplikáciu do pôdy.

Rozhodujúci podiel kalovej produkcie (ČOV nad 30 000 EO a ČOV, na ktorých sa zistila zvýšená kontaminácia kalu) podlieha aj kvalitatívnej kontrole – sleduje sa obsah živín a úroveň kontaminácie kalov. Možno konštatovať, že v dôsledku recesie priemyslu a vykonaných opatrení sa za posledných desať rokov významne znížila kontaminácia kalu.

Zo sledovanej produkcie kalov z komunálnych ČOV v roku 2004 neboli pre aplikáciu kalov do pôdy dodržané limity na 3 sledovaných ČOV. Predstavuje to spolu 1 840 t kalu (3,47 % z celkovej produkcie). Podiel kalu vhodného pre proces aplikácie do pôdy na území SR teda tvorí viac ako 95 % z celkovej produkcie kalu.

Kaly produkované v čistiarňach odpadových vôd (v tonách)


Rok Množstvo kalov (tony sušiny)
Spolu využívané zneškodnené
aplikované do poľnohosp. pôdy aplikované do lesnej pôdy kompostované a inak využívané spaľované skládkované inak
spolu vyhovujúce na ďalšie použitie
2001 53 350 37 855 0 0 0 0 7 002 8 493
2002 52 149 42 836 0 0 0 0 4 443 4 870
2003 54 340 16 640 605 22 085 0 8 110 7 610 6 900
2004 53 085 12 067 0 30 437 0 4 723 3 470 5 858
(Zdroj: VÚVH)


Tento článok vyšiel v rámci seriálu, ktorý monitoruje stav vody na Slovensku k 31.12.2004.
VODA - stav k 31.12.2004 [Toky nie sú stoky! (13)]

Hodnotenie: 80%, 1 hlas Ako veľmi sa Vám páči tento článok? Dajte mu svoj hlas.

Rudolf PadoPredseda a projektový manažér OZ TATRY. Vyštudoval geológiu a geochémiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. OZ
TATRY realizuje dlhodobú víziu nazvanú Program obnovy krajiny v podtatranskom regióne.

Diskusia: Čistiarne odpadových ...  Pridať názor na článok

  BIO magazín

  Toky nie sú stoky!
  Občianske združenie TATRY z Liptovského Mikuláša v spolupráci s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína Vám na serveri BIO spotrebiteľ ponúkajú možnosť vydať sa na cestu vody. Chceme ukázať, akou zraniteľnou je krajina a čo môžeme urobiť preto, aby sa stala nielen vizuálne krajšou, ale aj ekologicky stabilnejšou a produkčnejšou.  Najčítanejšie v rubrike  Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií